ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*einfach*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: einfach, -einfach-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How simple it is, isn't it?Wie einfach das ist. Tikhiy Don (1957)
You see how simple it is...Da siehst du, wie einfach alles ist. Tikhiy Don (1957)
It's simple, brothers.So einfach ist das, Brüder. Tikhiy Don (1957)
Yes... it's all very simple...Ja ... alles ist sehr einfach ... Tikhiy Don (1957)
All very simple... Well, everything seems to be right.Alles ist sehr einfach ... lm Allgemeinen ist alles richtig. Tikhiy Don (1957)
Glory to the rank-and-filer!Ruhm dem einfachen Kämpfer! Tikhiy Don (1957)
We're just rebels.Einfach Aufständische. Tikhiy Don (1957)
After drying, just run your comb gently through your hair.Kämmen Sie es einfach nach dem Trocknen in die Haare. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Just leave your wife with Rambunctious Ruben.Lassen Sie einfach Ihre Frau bei uns. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I'm sorry, Vi. I just had to get away.Vi, ich musste einfach weg. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I know, you're president.Sie sind einfach der erste Direktor. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It's simple.Es ist doch ganz einfach. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Simple?Einfach? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Simple, huh?Einfach, nicht wahr? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I told you it was simple.Ich sagte doch, dass es einfach ist. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Why, at the end of a day's work at the studio, I don't have a decent pucker left.Nach einem Arbeitstag im Studio habe ich einfach keine Puste mehr. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Something simple.- Was Einfaches. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I feel just divoon.Ich fühle mich einfach göttlich. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
If you want anything, just call.Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie einfach. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I suppose I never wanted to be anybody but me, plain Jenny Wells.Ich glaube, ich wollte immer einfach nur Jenny Wells sein. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Plain Jenny Wells.Einfach nur Jenny Wells. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Plain Rockwell Hunter just wants to go through life with you.Rockwell Hunter will einfach nur mit dir durchs Leben gehen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
That's very nice to hear, but what about that not-so-plain girl you're marrying this afternoon?Das höre ich gerne, aber was ist mit der nicht so einfachen Frau, die du heute heiratest? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Just the very living end.Tja, glücklich zu sein ist einfach das Allerwichtigste. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Your doctors have...Ruhige, einfache Sachen! Witness for the Prosecution (1957)
Miss Plimsoll has issued an ultimatum.Ich wünschte, die Sache wäre etwas einfacher. Witness for the Prosecution (1957)
- It's a little too neat, too tidy, and altogether too symmetrical, that's what's wrong with it.Was ist nicht richtig? Die Geschichte ist zu einfach. Es passt alles zu gut zusammen. Witness for the Prosecution (1957)
- If only life were as simple.- Wenn alles so einfach wäre... L'étrange Monsieur Steve (1957)
I'm just an ordinary Joe Bloggs.Ich gehe nur einfach meinen Weg. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Your role is very simple:Ihre Rolle ist einfach: L'étrange Monsieur Steve (1957)
You're mistaken, I'm just a lowly employee and we'll never be on the same side of the counter.Sie täuschen sich, ich bin ein einfacher Angestellter, wir werden nie auf der gleichen Seite sein. L'étrange Monsieur Steve (1957)
It's simple, sir.Es ist einfach. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Simply a transfer of funds.Ein einfacher Geldtransfer. L'étrange Monsieur Steve (1957)
- Why stand on ceremony?- Ich mag es einfach. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Only snakes change skin.Das geht nicht so einfach. L'étrange Monsieur Steve (1957)
How simple it is, isn't it?Wie einfach das ist. Tikhiy Don II (1958)
You see how simple it is...Da siehst du, wie einfach alles ist. Tikhiy Don II (1958)
It's simple, brothers.So einfach ist das, Brüder. Tikhiy Don II (1958)
Yes... it's all very simple...Ja ... alles ist sehr einfach ... Tikhiy Don II (1958)
All very simple... Well, everything seems to be right.Alles ist sehr einfach ... lm Allgemeinen ist alles richtig. Tikhiy Don II (1958)
- You were leaving?- Sie gehen einfach so? Montparnasse 19 (1958)
I'm in the middle of making a casserole for this evening.Ich kann meinen Schmorbraten nicht einfach stehen lassen. Premier mai (1958)
I have to talk to you and what I have to say is no easy thing.Ich muss dir etwas sagen, und das ist nicht einfach. Premier mai (1958)
There's probably some simple explanation.Dafür gibt es sicher eine ganz einfach Erklärung. Fiend Without a Face (1958)
The explanation is quite a simple one.Es gibt eine einfache Erklärung dafür. Fiend Without a Face (1958)
Everything he's ever written... books, articles, everything.Bücher, Artikel, einfach alles. Fiend Without a Face (1958)
These people are simple, one might say. Narrow in their outlook.Es handelt sich um recht einfache Leute, die in ihren Ansichten beschränkt sind. Fiend Without a Face (1958)
As you said yourself, sir, the people here are simple and superstitious.Wie Sie ja selbst sagten, die Menschen hier sind einfach und abergläubisch. Fiend Without a Face (1958)
- He just disappeared.Er ist einfach verschwunden. Fiend Without a Face (1958)
I concentrated on the simplest experiment:Ich konzentrierte mich auf das einfachste Experiment: Fiend Without a Face (1958)

German-Thai: Longdo Dictionary
einfach(adj, adv) ง่าย, โดยง่าย เช่น einfache Aufgaben โจทย์ง่ายๆ
vereinfachen(vt) |vereinfachte, hat vereinfacht| ทำให้ง่ายขึ้น, See also: A. verkomplizieren
etw. vereinfacht sichสิ่งนั้นๆง่ายขึ้น
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Einfachbindung(n) |die, pl. Einfachbindungen| พันธะเดี่ยว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderung {f}; Abänderung {f} | vereinfachte Änderung {f}amendment | simplified amendment [Add to Longdo]
Einfachformular {n}one-part form [Add to Longdo]
Einfachheit {f}elementariness [Add to Longdo]
Einfachheit {f}homeliness [Add to Longdo]
Einfach-Gehäuse {n}one-gang shell [Add to Longdo]
Einfachheit {f}simpleness [Add to Longdo]
Einfachheit {f}simplicity [Add to Longdo]
Einfachstangenkopf {m} [techn.]single tie rod [Add to Longdo]
Fahrkarte {f} | einfache Fahrkarte {f} | eine Fahrkarte kaufen; eine Fahrkarte lösenticket | single ticket; one way ticket [Am.] | to buy a ticket [Add to Longdo]
Frage {f} | Fragen {pl} | einfache Frage; Frage, die leicht zu beantworten ist | eine Frage der Zeit | eine Frage zu etw. | ohne Frage | an jdn. eine Frage haben | eine Frage stellen | eine Frage aufwerfen | jdn. mit Fragen überschütten | in Frage kommen | die deutsche Frage [hist.]question | questions | no brainer question | a question of time; a matter of time | a question on sth. | without question; without doubt | to have a question for sb. | to ask a question | to raise a question | to pelt sb. with questions | to be possible; to be worth considering | the German question; the German issue [Add to Longdo]
Fritter {m}; einfacher Detektor {m}coherer [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f} | einfache Genauigkeit {f} | doppelte Genauigkeit {f} | mehrfache Genauigkeit {f} | übergroße Genauigkeit {f}precision | short precision | long precision | multiple precision | ultraprecision [Add to Longdo]
Kinderspiel {n}; Spaziergang {m} (einfache Sache)breeze [Am.]; piece of cake [Add to Longdo]
Klemmschelle {f} | einfache und sichere Konstruktioncable clamp | simple and safe design [Add to Longdo]
Leute {pl}; Menschen {pl} | die einfachen Leute | Leute von Rangpeople | the common people | people of position [Add to Longdo]
Maschinenkodierung {f}; einfache Kodierung {f}; Grundkodierung {f} [comp.]absolute coding [Add to Longdo]
Spurwechsel {m}; Fahrbahnwechsel {m} | einfacher Fahrbahnwechsel | zweifacher Spurwechselchange of lane; evasive lane change | evasive lane change | double lane change [Add to Longdo]
Stiftschraube {f} [techn.] | Stiftschraube mit Bund | abgesetzte und abgestufte Stiftschraube | einfache Stiftschraube {f} [techn.]stud | collar stud | recessed and stepped stud | plain stud [Add to Longdo]
Ventil {n} [techn.] | Ventile {pl} | doppelt gebogenes Ventil | drehbares Ventil | dreifach gebogenes Ventil | elektromagnetisches Ventil | einfach gebogenes Ventil | einteiliges Ventil | gebogenes 90-Grad-Ventil | handbiegbares Ventil | zweiteiliges Ventilvalve | valves | double-bend valve | earthmover swivel-type valve; swivel valve | triple-bend valve | solenoid valve | single-bend valve | one-piece valve | right-angle valve | hand-bendable valve | two-piece valve [Add to Longdo]
Vereinfachung {f} | Vereinfachungen {pl}simplification | simplifications [Add to Longdo]
Verzinsung {f} | einfache Verzinsung {f}interest | simple interest [Add to Longdo]
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
allzu sehr vereinfachen; vergröbern | allzu sehr vereinfachend; vergröbernd | allzu sehr vereinfacht; vergröbert | vereinfacht allzu sehr | vereinfachte allzu sehrto oversimplify | oversimplifying | oversimplified | oversimplifies | oversimplified [Add to Longdo]
bescheiden; niedrig; einfach; gering {adj}humble [Add to Longdo]
einfach; leicht verständlich; ehrlich; flach {adj} | am einfachsten; am schlichtestenplain | plainest [Add to Longdo]
einfach; primitiv; ungehobelt; gemein {adj}coarse [Add to Longdo]
einfach; simpel; einfältig {adj} | einfacher | am einfachstensimple; simple-minded | simpler | simplest [Add to Longdo]
einfach {adj} | nicht einfachfrugal | unfrugal [Add to Longdo]
einfachsimpleminded [Add to Longdo]
einfach; anspruchslos {adv}simply [Add to Longdo]
einfachuncomplex [Add to Longdo]
einfachunit [Add to Longdo]
einfach; leicht {adj}facile [Add to Longdo]
einfach; unkompliziert {adj}straightforward [Add to Longdo]
einfach {adv}simplemindedly [Add to Longdo]
einfach; schlechthin {adv}plainly [Add to Longdo]
einfachwirkendsingle-acting [Add to Longdo]
gerade; einfachjust [Add to Longdo]
hinweggehen über; links liegen lassen; einfach übergehento skate over; to skate round [Add to Longdo]
leicht; einfach; unschwer {adj} | leichter; einfacher | am leichtesten; am einfachsteneasy | easier | easiest [Add to Longdo]
schlicht; einfach {adj} | schlichter; einfacher | am schlichtesten; am einfachsten | schlicht und einfach | die schlichte Tatsachesimple; plain | simpler; plainer | simplest; plainest | plain and simple | the simple fact; the plain fact [Add to Longdo]
eine komplexe Aufgabe in einfachere Teilaufgaben teilento break a complex task into simpler ones [Add to Longdo]
ungesättigt {adj} [chem.] | einfach ungesättigt | mehrfach ungesättigtunsaturated | monounsaturated | polyunsaturated [Add to Longdo]
vereinfachen | vereinfachend | vereinfacht | vereinfacht | vereinfachetto simplify | simplifying | simplified | simplifies | simplified [Add to Longdo]
vereinfachento deskill [Add to Longdo]
zu starke Vereinfachungoversimplification [Add to Longdo]
Das tut man einfach nicht.That's just (simply) not done.. [Add to Longdo]
Er hat das schlicht und einfach ignoriert.He blatantly ignored it. [Add to Longdo]
Er hat einfach blau gemacht.He simply skipped work. [Add to Longdo]
Er kann sich einfach nicht anpassen.He just won't fit in. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
[けん, ken] SPARSAM, EINFACH, BESCHEIDEN [Add to Longdo]
兵卒[へいそつ, heisotsu] einfacher_Soldat [Add to Longdo]
匹夫[ひっぷ, hippu] ein_Mann, einfacher_Mann, ungebildeter_Mann [Add to Longdo]
卑しい[いやしい, iyashii] -einfach, bescheiden, niedrig, vulgaer, -roh [Add to Longdo]
[たん, tan] EINS, EINFACH [Add to Longdo]
単一[たんいつ, tan'itsu] einzig, einfach, einheitlich [Add to Longdo]
単純[たんじゅん, tanjun] einfach, schlicht, einfaeltig, naiv [Add to Longdo]
地味[じみ, jimi] schlicht, einfach [Add to Longdo]
容易[ようい, youi] leicht, einfach [Add to Longdo]
[さび, sabi] geschmackvolle_Einfachheit [Add to Longdo]
尋常[じんじょう, jinjou] normal, gewoehnlich, einfach [Add to Longdo]
手軽[てがる, tegaru] leicht, einfach, schlicht, billig [Add to Longdo]
[ぼく, boku] EINFACH, SCHLICHT [Add to Longdo]
朴とつ[ぼくとつ, bokutotsu] einfach, schlicht, wortkarg, ungesellig [Add to Longdo]
朴直[ぼくちょく, bokuchoku] schlicht, einfach, aufrichtig [Add to Longdo]
[かん, kan] EINFACH, KURZ [Add to Longdo]
簡単[かんたん, kantan] -einfach, -kurz [Add to Longdo]
簡潔[かんけつ, kanketsu] -kurz, buendig, lakonisch, Kuerze, Praegnanz, Einfachheit, Buendigkeit, Einfachheit [Add to Longdo]
簡略[かんりゃく, kanryaku] -einfach, -kurz, buendig [Add to Longdo]
簡素[かんそ, kanso] -einfach, -schlicht [Add to Longdo]
粗末[そまつ, somatsu] einfach, schlicht, schlecht [Add to Longdo]
粗食[そしょく, soshoku] einfaches_Essen, einfaches_Gericht [Add to Longdo]
素朴[そぼく, soboku] einfach, kunstlos, naiv [Add to Longdo]
質朴[しつぼく, shitsuboku] schlicht, einfach [Add to Longdo]
質素[しっそ, shisso] schlicht, einfach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  einfach /ainfax/
   facile; frugal; just; plain; simple; simpleminded; simply; uncomplex; unit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top