ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dimer*

D AY1 M ER0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dimer, -dimer-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dimerous(ดิม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dimerousมีสองส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dimerไดเมอร์,โมเลกุลคู่,2สายที่เหมือนกัน,2หน่วยพื้นฐาน [การแพทย์]
Dimercaprolไดเมอแคพรอล,ยาดีเมอร์คาร์พรอล,ไดเมอคาพรอล [การแพทย์]
Dimericการรวมกันของโมเลกุลเดี่ยวเป็นโมเลกุลคู่ [การแพทย์]
Dimerizationค่าคงที่ของการเกิดการรวมตัว [การแพทย์]
Dimerizeเกี่ยวพันจับคู่,รวมตัวกันเป็นสองเท่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CBC with platelets, PT/PTT fibrinogen, D- dimer and FDPs.Großes Blutbild mit Thrombos, Gerinnung, Fibrinogen, D-dimer und FSP. Bloodline (2006)
Great, do an amylase, d-dimer, c-reactive peptide, get a urine, and doa bronchial sputum while you're at it.Großartig. Machen Sie eine Amylase, D-Dimer, CRP, nehmen Sie Urin und machen Sie ein bronchiales Sputum, während sie dabei sind. Informed Consent (2006)
Along with dimercaprol chelation, it's been shown to mitigate bone marrow damage from radiation poisoning in monkeys.Zusammen mit Dimercaproler Chelation hat es eine Linderung der Knochenmarkschädigung durch radioaktive Vergiftung... bei Affen bewirkt. Whatever It Takes (2007)
He knows it's not PEs, the guy's d-dimer's normal.Er weiß, dass es nicht PES ist. - Die D-Dimer des Typen waren normal. Games (2007)
And put him on dimercaprol for heavy metal poisoning.Geben Sie ihm Dimercaprol gegen Schwermetallvergiftung. Games (2007)
The dimercaprol isn't working, and Quidd volunteers at a home for abandoned kids.Das Dimercaprol wirkt nicht. Quidd hat als Freiwilliger in einem Haus für verlassene Kinder gearbeitet. Games (2007)
D-dimer came back normal.D-Dimer sind normal. Man of the House (2012)
Her D-Dimer's normal.Ihre D-Dimer sind normal. Chase (2012)
- Maybe we start with a D-dimer?- Wir könnten mit D-Dimer-Tests anfangen? Man of the House (2012)
I'm gonna get some Dimercaprol, then I'm gonna get you out of here.Ich hole Dimercaprol, dann bringe ich dich hier weg. Right at Your Door (2013)
If Letha had an embolism, you'd have run an EKG, a D-dimer test...Wenn Letha eine Embolie hatte, macht man ein EKG, einen D-Dimere-Test... Gone Sis (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIMER    D AY1 M ER0
DIMERCURIO    D IH2 M ER0 K UH1 R IY0 OW0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二硫基丙磺酸钠[èr liú jī bǐng huáng suān nà, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dimercaptosulphanate [Add to Longdo]
二硫基丙醇[èr liú jī bǐng chún, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, ] dimercaprol [Add to Longdo]
二硫基琥珀酸钠[èr liú jī hǔ pò suān nà, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄏㄨˇ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dimercaptosuccinate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し縮める[おしちぢめる, oshichidimeru] (v1) to squeeze; to collapse [Add to Longdo]
首を縮める[くびをちぢめる, kubiwochidimeru] (exp,v1) to duck one's head [Add to Longdo]
寿命を縮める[じゅみょうをちぢめる, jumyouwochidimeru] (exp,v1) (See 命を縮める) to shorten one's life [Add to Longdo]
縮める[ちぢめる, chidimeru] (v1,vt) to shorten; to reduce; to boil down; to shrink; (P) [Add to Longdo]
二量体[にりょうたい, niryoutai] (n,adj-no) (See 単量体・たんりょうたい) dimer [Add to Longdo]
命を縮める[いのちをちぢめる, inochiwochidimeru] (exp,v1) to shorten one's life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 oligomer \o*lig"o*mer\, n. (Chem.)
   A molecule composed of a small number of linked monomer
   units; a short polymer; -- compounds called oligomers have
   less than one hundred monomer units and usually less than
   thirty. Oligomers of increasing length are called {dimer},
   {trimer}, {tetramer}, {pentamer}, {hexamer}, {heptamer},
   {octamer}, {nonamer}, {decamer}, etc. In colloquial
   laboratory jargon, they may also be referred to as
   {nine-mer}, {ten-mer}, {eleven-mer}, {twelve-mer}, etc.,
   especially for oligomers of greater than eight units.
   [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top