ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*creek*

K R IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creek, -creek-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creek(n) คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
creek(n) ช่องแคบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet, stream

English-Thai: Nontri Dictionary
creek(n) ห้วย,ลำคลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creek๑. ลำธาร๒. อ่าวเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crabs, Creekปูลำห้วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creekShe pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.
creekThe company was really up shit creek when a fire destroyed all their computer discs.
creekHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วย(n) brook, See also: stream, creek, Example: วันนี้หล่อนจะไปเก็บผักกูดตามริมห้วยมาไว้ทำกับข้าวมื้อเย็น, Count Unit: ห้วย, Thai Definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา
ละหาน(n) brook, See also: rivulet, waterway, ditch, stream, creek, Syn. ธารน้ำ, ห้วงน้ำ, ห้วยละหาน, Example: ที่ตรงนี้มองเห็นละหานทอดยาวเป็นทางไกลออกไป, Count Unit: แห่ง
ห้วยหนอง(n) brook, See also: creek, stream, rivulet, Syn. ห้วย, หนอง, Example: แมงดาตัวเล็กๆ มักอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง, Count Unit: ห้วย, Thai Definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้วย[hūay] (n) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet  FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[hūay nøng] (n, exp) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEK K R IY1 K
CREEKS K R IY1 K S
CREEK'S K R IY1 K S
ASHCREEK AE2 SH K R IY1 K
CREEKMUR K R IY1 K M ER0
CREEKMORE K R IY1 K M AO0 R
GOLDCREEK G OW1 L D K R IY2 K
RICHCREEK R IH1 CH K R IY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creek (n) krˈiːk (k r ii1 k)
creeks (n) krˈiːks (k r ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuān, ㄔㄨㄢ, ] river; creek; plain; an area of level country; abbr. for Sichuan 四川 province in southwest China, #3,450 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, / 谿] creek, #5,501 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, ] stream; creek, #24,180 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] become watery; creek, #234,796 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] mountain stream, creek [Add to Longdo]
蘇州河[Sū zhōu hé, ㄙㄨ ㄓㄡ ㄏㄜˊ, / ] Suzhou creek (river in Shanghai) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüsschen {n}; Bach {m} | Flüsschen {pl}creek | creeks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
濁り江[にごりえ, nigorie] (n) muddy inlet or creek [Add to Longdo]
入り海;入海[いりうみ, iriumi] (n) bay; inlet; gulf; creek [Add to Longdo]
入り江;入江[いりえ, irie] (n) inlet; cove; creek; bay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creeks \Creeks\ (kr[=e]ks), n. pl.; sing. {Creek}. (Ethnol.)
   A tribe or confederacy of North American Indians, including
   the Muskogees, Seminoles, Uchees, and other subordinate
   tribes. They formerly inhabited Georgia, Florida, and
   Alabama.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creek \Creek\ (kr[=e]k), n. [AS. crecca; akin to D. kreek, Icel.
   kriki crack, nook; cf. W. crig crack, crigyll ravine, creek.
   Cf. {Crick}, {Crook}.]
   1. A small inlet or bay, narrower and extending further into
    the land than a cove; a recess in the shore of the sea, or
    of a river.
    [1913 Webster]
 
       Each creek and cavern of the dangerous shore.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       They discovered a certain creek, with a shore.
                          --Acts xxvii.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   2. A stream of water smaller than a river and larger than a
    brook.
    [1913 Webster]
 
       Lesser streams and rivulets are denominated creeks.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Any turn or winding.
    [1913 Webster]
 
       The passages of alleys, creeks, and narrow lands.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creek
   n 1: a natural stream of water smaller than a river (and often a
      tributary of a river); "the creek dried up every summer"
      [syn: {brook}, {creek}]
   2: any member of the Creek Confederacy (especially the Muskogee)
     formerly living in Georgia and Alabama but now chiefly in
     Oklahoma

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top