ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-creek-

K R IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creek, *creek*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creek(n) คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
creek(n) ช่องแคบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet, stream

English-Thai: Nontri Dictionary
creek(n) ห้วย,ลำคลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creek๑. ลำธาร๒. อ่าวเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'd be up a creek if not for me. Fuck him! I want my money.คงเหลวเป็นน้ำถ้าไม่ได้ฉัน ช่างหัวแม่ง ฉันต้องการเงิน Goodfellas (1990)
Your horse needs water. There's a creek up here.ม้าของคุณต้องกินนํ้า มีลำธารบนโน้น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Because 12 years ago today, they chose Jeremy Creek as the scarecrow.เพราะว่าวันนี้เมื่อ 12 ปีที่แล้ว พวกเค้าเลือก เจอมี ครีค เป็นหุ่นไล่กา Pilot (2001)
We're all going to the creek tonight.-เฮ้ Bob The Girl Next Door (2004)
Well folks, it looks like we're up chocolate creek without a popsickle stick.งั้นเอางี้ , มันดูเหมือนว่าเราตกอยู่ใน สถานะการณ์ไม่มีทางเลือกซะแล้ว. Shrek 2 (2004)
He worked out his frustration with life on the creek every morning.เขาออกจากงานที่น่าเศร้าในชีวิต / มาอยู่ข้างลำธารทุกๆ เช้า The Notebook (2004)
Anybody? Walter Creek reservoir.มีใครรู้ไหม แม่น้ำวอล์คเตอร์ครีก Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Strawberry Creek bridge.ที่สะพานสตรอเบอร์รี่ครีก Peaceful Warrior (2006)
Pulled out of Red River Creek at approximately 4 A.M. this morning.ถูกนำมาทิ้งที่คลองเร็ดริเวอร์ประมาณตี 4 ของเช้าวันนี้ Chapter Four 'Collision' (2006)
Sodoquist and lee, turkey creek is yours.โซโดควิสกับลี คุณตรวจ เทอร์คีย์ ครีก The Dark Defender (2007)
She drowned in a creek this morning.She drowned in a creek this morning. Bridge to Terabithia (2007)
We are up excrement creek without a paddle.เรามีปัญหาใหญ่แล้ว Chuck Versus the Cougars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creekHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
creekShe pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.
creekThe company was really up shit creek when a fire destroyed all their computer discs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วยหนอง(n) brook, See also: creek, stream, rivulet, Syn. ห้วย, หนอง, Example: แมงดาตัวเล็กๆ มักอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง, Count Unit: ห้วย, Thai Definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้วย[hūay] (n) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet  FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[hūay nøng] (n, exp) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEK K R IY1 K
CREEKS K R IY1 K S
CREEK'S K R IY1 K S
CREEKMUR K R IY1 K M ER0
CREEKMORE K R IY1 K M AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creek (n) krˈiːk (k r ii1 k)
creeks (n) krˈiːks (k r ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, / 谿] creek, #5,501 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüsschen {n}; Bach {m} | Flüsschen {pl}creek | creeks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
濁り江[にごりえ, nigorie] (n) muddy inlet or creek [Add to Longdo]
入り海;入海[いりうみ, iriumi] (n) bay; inlet; gulf; creek [Add to Longdo]
入り江;入江[いりえ, irie] (n) inlet; cove; creek; bay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creeks \Creeks\ (kr[=e]ks), n. pl.; sing. {Creek}. (Ethnol.)
   A tribe or confederacy of North American Indians, including
   the Muskogees, Seminoles, Uchees, and other subordinate
   tribes. They formerly inhabited Georgia, Florida, and
   Alabama.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creek \Creek\ (kr[=e]k), n. [AS. crecca; akin to D. kreek, Icel.
   kriki crack, nook; cf. W. crig crack, crigyll ravine, creek.
   Cf. {Crick}, {Crook}.]
   1. A small inlet or bay, narrower and extending further into
    the land than a cove; a recess in the shore of the sea, or
    of a river.
    [1913 Webster]
 
       Each creek and cavern of the dangerous shore.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       They discovered a certain creek, with a shore.
                          --Acts xxvii.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   2. A stream of water smaller than a river and larger than a
    brook.
    [1913 Webster]
 
       Lesser streams and rivulets are denominated creeks.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Any turn or winding.
    [1913 Webster]
 
       The passages of alleys, creeks, and narrow lands.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creek
   n 1: a natural stream of water smaller than a river (and often a
      tributary of a river); "the creek dried up every summer"
      [syn: {brook}, {creek}]
   2: any member of the Creek Confederacy (especially the Muskogee)
     formerly living in Georgia and Alabama but now chiefly in
     Oklahoma

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top