Search result for

*bulldozer*

(71 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bulldozer, -bulldozer-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulldozer[N] รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน, Syn. tractor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bulldozerbulldozer, รถดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bulldozer (slang ) งี่เง่า , ทำตัวเหมือนเด็ก ๆ ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You would use a bulldozer to find a china cup.คุณน่าจะใช้รถแทรกเตอร์ ค้นหาเครื่องปั้นของจีน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We're gonna stop those bulldozers. Oh, my goodness.ขอบคุณพระเจ้า I Heart Huckabees (2004)
I was thinking about chaining myself to a bulldozer.ฉันว่าจะเอาโซ่ล่ามตัวเองกับรถเกรด - ไปด้วยมั้ย I Heart Huckabees (2004)
What are we, bulldozers?นี่ๆ เห็นไรเป็นวัวเป็นควายเหรอไง Spygirl (2004)
A security guard heard somebody start up the bulldozer.ยามรักษาความปลอดภัยได้ยินใครสักคน สตาร์ทรถปรับดิน Mr. Monk and the Blackout (2004)
Hey, look, grandpa, I'm not a bulldozer. I'm a racecar.เฮ้มองคุณปู่ผมไม่ปราบดิน ฉันแข่ง Cars (2006)
This is the only hole filled by a bulldozer.มันเป็นเพียงรูเดียว\ที่ถมโดยรถปราบดิน 65 Million Years Off (2007)
No self-respecting paleontologist would use a bulldozer.ไม่มีนักบรรพชีวินวิทยาที่ถือตัว จะใช้รถปราบดิน 65 Million Years Off (2007)
These are all new and dug with a bulldozer.ที่ใหม่นี้ขุดด้วยรถปราบดิน 65 Million Years Off (2007)
Well, he hopped on his handy bulldozer and filled the hole.เขากระโดดขึ้นรถปราบดินแสนมีประโยชน์ของเขา และถมหลุม 65 Million Years Off (2007)
He's like a bulldozer.แล้วก็.. Episode #1.16 (2009)
A 100 years old bulldozer from New Jersey?หรือว่า หุ่นยนต์บดดินอายุ 100 ปี จาก นิวเจอร์ซี่? Astro Boy (2009)
We actually saw a bulldozer go down and disappear in the mud.เรายังเคยเห็นรถแทรกเตอร์ติดหล่มโคลน.. และจมหายลงไปต่อหน้าต่อตา Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I could have come to Peleliu in the seat of a bulldozer.ฉันจะได้ขี่รถไถขึ้นเกาะปาเลลู.. ให้สะใจบ้างอะไรบ้าง Peleliu Hills (2010)
We were all set to go, bulldozers at the ready, and then the environmental impact study turns up five endangered yellow-spotted frogs.ความจริงทุกอย่างพร้อมแล้วล่ะ แต่อยู่ดีๆก็มีนักสิ่งแวดล้อมมาบอกว่า มีกบมีพิษอันตรายมากอยู่แถวนั้น Witch's Lament (2011)
In 12 hours, those bulldozers are gonna break ground.ภายใน 12 ชั่วโมง ดินจะถูกขุด Witch's Lament (2011)
Ben's bulldozers start tearing up the woods tomorrow morning.คนงานจะมาถางป่าพรุ่งนี้เช้าแล้ว Witch's Lament (2011)
Ben's bulldozers start tearing up the woods tomorrow morning.เบนจะถางป่า พรุ่งนี้เช้าแล้ว Always in Control (2011)
I'm gonna bring in bulldozers, turn it into units.ผมจะเอารถเข้ามาไถ Open House (2011)
I will get every quaint blue-collar buddy of mine to block every bulldozer you throw at that waterfront.ผมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องมนต์ขลังสีคราม จากแทรกเตอร์ทุกคัน ที่คุณจ้างมา Union (2013)
I'm basically a human bulldozer.ฉันเข้าใจ ผู้คนน่ะต้องการโอกาสอยู่เเล้ว Under the Gun (2013)
A bulldozer.รถแทร็กเตอร์เนี่ยนะ Demolition (2015)
A sales contract?Verkaufsvertrag? BulldozerMunsters on the Move (1965)
- I guess not, Eddie. They're on their way over now with bulldozers to tear it down.Die sind mit Bulldozern auf dem Weg hierher, um es abzureißen. Munsters on the Move (1965)
When we built those freeways, the little old ladies... tried to throw themselves down in front of the bulldozers.Bei dem Bau der Autobahn haben alte Frauen versucht, sich vor die Bulldozer zu werfen. Munsters on the Move (1965)
Get that bulldozer and shove it off the cliff.Der Bulldozer soll ihn runterschieben. Cast a Giant Shadow (1966)
Get that bulldozer up behind the lorry and shove it right over! Right over!Schiebt den Laster mit dem Bulldozer über die Felskante. Cast a Giant Shadow (1966)
Not without a ruddy bulldozer you can't, sir.- Mit einem Bulldozer, ja. I Look Better in Basic Black (1966)
Anzacs, showing the world a new way to fight, as they use bulldozers like bazookas, bayonets like bazookas... bullets.Kiwis und zeigen der Welt eine neue Kampfart: Bulldozer statt Panzerfäuste Bajonette statt Panzerfäuste... Kugeln. MASH (1970)
He found out his wife was banging her psychiatrist and a bulldozer knocked over his house.Er entdeckte, dass es seine Frau mit ihrem Psychiater trieb, und ein Bulldozer riss sein Haus halb ab. The Parallax View (1974)
Well, um... actually, the only way we do it is we get a bulldozer and we trim this edge down here and we drive through.Nun ja... normalerweise holen wir uns einen Bulldozer und planieren den Rand hier, damit wir durchfahren können. Death Race 2000 (1975)
The bulldozer did a nice job.Der Bulldozer hatte ganze Arbeit geleistet. Island of Death (1976)
Now bulldozers are busy over the area.Heute fahren hier Baumaschinen, Planiermaschinen, Kreissägen und BulldozerThe Scar (1976)
Bulldozers are destroying everything people built for their old age: their gardens and trees, all destroyed right now.Die Bulldozerzerstören dort Häuser, die als Alters-Ruhesitz gedacht waren. Was ist mit der Erholung unter dem Baum im eigenem Garten? Jetzt wird den Menschen das alles genommen. The Scar (1976)
Why, you left a trail like a bulldozer.Ihr habt eine Spur wie ein Bulldozer zurückgelassen. The Incredible Hulk: Death in the Family (1977)
This guy is a regular bulldozer.Der Typ ist ein BulldozerCrime Busters (1977)
This plot is perfect.Die Bulldozer können jederzeit anfangen. Le coup de sirocco (1979)
We put a Caterpillar at each end.2 Bulldozer rechts und links, 50-Tonner. Le coup de sirocco (1979)
The bulldozers attack tomorrow!Morgen kommen die BulldozerThe Cabbage Soup (1981)
The bulldozers and the shovels, they'll be roaring in your ears, I guarantee you that!Die Bulldozer werden so laut sein, dass euch die Ohren klingeln! The Cabbage Soup (1981)
Judge probably figured you dropping the catapult on your mother in law's head was wrong. So he had to get formal about it.Der Richter fand es nicht gut, dass du den Bulldozer auf den Kopf deiner Schwiegermutter hast fallen lassen. Go for It (1983)
And two of his boys arrived, Jack the Bear and Caterpillar Nick.- Dann tauchten zwei seiner Freunde auf, Jack, der Bär und Bulldozer Nick. Go for It (1983)
The bulldozers will be on the land before they get there.Die Bulldozer graben das Land um, bevor die da sind. Burial Ground (1985)
The roots of the trees aren't very deep so the bulldozer just push them down.Die Bäume haben keine tiefen Wurzeln, also können die Bulldozer sie leicht fällen. The Emerald Forest (1985)
Grab that dozer.Holen Sie den BulldozerRemo Williams: The Adventure Begins (1985)
My old man would stand in front of a full-Out bulldozer to protect me.Mein Vater würde sich vor einen Bulldozer stellen, um mich zu beschützen. Knight of the Rising Sun (1986)
Dr. Smyth buried you and Francine with a bulldozer.Dr. Smyth hat Sie und Francine mit einem Bulldozer begraben. Suitable for Framing (1987)
I know it'll just be a bare patch with the bulldozers and everything but I was hoping you could find him a spot in the garden.Ich weiß, es ist nur ein Stück Erde, mit den Bulldozern und so. Aber ich dachte, Sie hätten einen Platz im Garten für ihn. Gardens of Stone (1987)
The way we have it, on the night of the murders... ..you made a short speech as the bulldozer buried the kids in the dam.Unseres Wissens hielten Sie am Abend der Morde eine kurze Rede, während der Bulldozer die Jungs verbuddelte. Mississippi Burning (1988)
Did you smile when the bulldozer ran over the black kid's body? Did ya?Lächelten Sie auch, als der Bulldozer über die Leiche des Jungen fuhr? Mississippi Burning (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulldozerA bulldozer was employed for leveling the lane.
bulldozerThey are now leveling the road with a bulldozer.

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLDOZER    B UH1 L D OW2 Z ER0
BULLDOZERS    B UH1 L D OW2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulldozer    (n) (b u1 l d ou z @ r)
bulldozers    (n) (b u1 l d ou z @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planierraupe {f}bulldozer [Add to Longdo]
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer [Add to Longdo]
Dozer {m}bulldozer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [Add to Longdo]
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推土机[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, / ] bulldozer, #30,940 [Add to Longdo]
挖掘机械[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] excavator; bulldozer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulldozer \Bull"do`zer\, n.
   One who bulldozes. [Slang]
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bulldozer [bɵldozər]
   bulldozer
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bulldozer [buldoze]
   bulldozer
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top