Search result for

*banian*

(44 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: banian, -banian-
Possible hiragana form: *ばにあん*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
albanian(แอลเบ' เนียน) adj., n. เกี่ยวกับประเทศอัลบาเนีย, ภาษาอัลบาเนีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Albanianศิลปะแอลเบเนีย [TU Subject Heading]
Arts, Albanianศิลปกรรมแอลเบเนีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're speaking Albanian.พวกมันพูดภาษาอัลเบเนียน Taken (2008)
She and her friend were marked by a spotter at the airport. Albanians took her.เธอกับเพื่อนถูกจับตาตั้งแต่ที่สนามบินพวกอัลเบเนียจับตัวเธอไป Taken (2008)
The Albanians?ชาวอัลเบเนียเหรอ? Taken (2008)
Yes. Albanian to English. You do speak Albanian?ใช่จากภาษาอัลเบเนียไปเป็นภาษาอังกฤษ คุณพูดภาษาอัลเบเนียนได้นะ Taken (2008)
Albanian, Serbian, Croatian. I was a teacher in primary school before the war began in Pristina...อัลเบเนียน,เชอร์เบียน,โครเอเชี่ยน ผมเป็นครูสอนภาษาในโรงเรียนประถมน่ะ Taken (2008)
I asked for an English-Albanian dictionary, did you bring one?ผมถามถึงดิกชันนารีอัลเบเนียนกับอังกฤษ คุณเอามาด้วยไม๊? Taken (2008)
A friend gave this to me. It's Albanian. You mind translating it?เพื่อนฉันให้นี่มาภาษาอัลเบเนียน\ นายแปลได้ไหม? Taken (2008)
They're Albanians or croats.เป็นพวกอัลบาเนี่ยนหรือไม่ก็โครแอท Baby Blue (2012)
Albanian gang member shot in a territorial dispute.คนแก๊งค์อัลเบเนียนถูกยิง วิวาทแย่งอาณาเขต Critical (2012)
I thought most refugees from that war were Albanian.ผมเคยคิดว่าผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่จากสงครามนั่น เป็นพวกอัลบาเนี้ยน Booked Solid (2013)
but she's ethnic Albanian, not Serbian.หล่อนเป็นAlbanianไม่ใช่Serbian Booked Solid (2013)
I've asked Albanian Alby to test the pumps on the Argyll side, and he said that they're pissing it out.ฉันถามแอลเบเนีย Alby ที่จะทดสอบเครื่องสูบน้ำอยู่ทางด้านอาร์กีย์ และเขาบอกว่าพวกเขากำลัง pissing มันออกมา ดีฟัง ... Locke (2013)
- Right, call the Albanian.- ขวาโทรแอลเบเนีย Locke (2013)
- No, I've tried the Albanian.- ไม่ฉันได้พยายามแอลเบเนีย Locke (2013)
He's in Bucharest putting together a deal with some Albanian mobsterเขาอยู่ในบูคาเรสต์วางกันข้อตกลงกับบางนักเลงแอลเบเนีย The Expendables 3 (2014)
TSAMANTAS, GREECE ON THE GREEK-ALBANIAN BORDERซามันตัส ประเทศกรืซ ชายแดนกรืซ - เลบานอน Jason Bourne (2016)
Albanian, we believe. Chess prodigy.เชื่อว่าเป็นชาวอัลเบเนี่ยน อัจฉริยะในเกมส์หมากรุก Casino Royale (2006)
We're just waiting for some late arrivals.M. BALABANIAN FLUG 216 The Escape Artist (2004)
- Balabanian.- BalabanianThe Escape Artist (2004)
I've asked Albanian Alby to test the pumps on the Argyll side, and he said that they're pissing it out.Albanian Alby hat die Pumpen für mich getestet. Er meinte, der Beton fließt durch. Locke (2013)
- It is not "Albanian Star".- Es ist nicht "Albanian Star". Xenia (2014)
This is Kermit the Frog talking to you from the planet Koozebane, where I'm about to interview one of the most unusual of the Koozbanians, the Koozebanian Spooble.Hallöchen, hier ist Kermit, der Frosch, ich berichte vom Planeten Koozebane, wo ich gleich einen ungewöhnlichen Koozebanianer befragen werde. Ich rede von dem Koozebanianer Spooble. John Cleese (1977)
Well, there you have it, folks, for the first time in history, a Koozbanian has been drunk on television.Seht ihr, Leute. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Koozebanianer im Fernsehen getrunken. John Cleese (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่าง[n.] (krāng) EN: banyan tree   FR: banian [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALBANIAN    AE0 L B EY1 N IY0 AH0 N
ALBANIANS    AE0 L B EY1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banian    (n) (b a1 n y @ n)
banians    (n) (b a1 n y @ n z)
Albanian    (n) (a1 l b ei1 n i@ n)
Albanians    (n) (a1 l b ei1 n i@ n z)
banian-tree    (n) - (b a1 n y @ n - t r ii)
banian-trees    (n) - (b a1 n y @ n - t r ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Albaner {m}; Albanerin {f}Albanian [Add to Longdo]
albanisch {adj}Albanian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルバニア語[アルバニアご, arubania go] (n) Albanian (language) [Add to Longdo]
アルバニア語派[アルバニアごは, arubania goha] (n) Albanian (branch of languages) [Add to Longdo]
バニアン[, banian] (n) {comp} Banyan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿尔巴尼亚人[Ā ěr bā ní yà rén, ㄚ ㄦˇ ㄅㄚ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] Albanian (person) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バニアン[ばにあん, banian] Banyan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banian \Ban"ian\ (b[a^]n"yan or b[a^]n*y[a^]n"; 277), n. [Skr.
   banij merchant. The tree was so named by the English, because
   used as a market place by the merchants.]
   1. A Hindu trader, merchant, cashier, or money changer.
    [Written also {banyan}.]
    [1913 Webster]
 
   2. A man's loose gown, like that worn by the Banians.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The Indian fig. See {Banyan}.
    [1913 Webster]
 
   {Banian days} (Naut.), days in which the sailors have no
    flesh meat served out to them. This use seems to be
    borrowed from the Banians or Banya race, who eat no flesh.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 banian [baniã]
   banyan
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top