Search result for

'

(161 entries)
(0.0818 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -'-, *'*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ' มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
นี้ (prep ) ตรงนี้

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*โง่เขลา, ขลาดเขลา* (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนัสือราชการ บันทึก รายาน ประกาศ คำสั่ แบบฟอร์มต่า ๆ - ถ่ายเอกสาร เรีย- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ
กระจกหลั (กระจกเาใช้ส่อดูภาพข้าหลัรถ) (n ) rear-view mirror
กระด้า (น้ำ) (adj ) hard

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hangout[แฮ๊งเอ๊าท์] (n vt ) ใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆโดยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพิเศษ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rattler (n ) งูหางกระดิ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
    [V] covet, See also: crave, desire, wish for, Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ, Ant. เสียสละ, Example: บริษัทนี้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่งกผลประโยชน์ที่สุด, Thai definition: แสดงอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร
    [ADV] shakily, See also: tremblingly, Syn. งกๆ, สั่นงกๆ, Example: นายสถานีมัวแต่ตกใจกลัวพูดไม่ออกสั่นงกไปหมด, Thai definition: มีอาการสั่นอย่างคนแก่หรืออย่างกลัวหรืออย่างหนาวมาก
    [V] confuse, See also: blur, obscure, perplex, bewilder, Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมคนไข้ได้เพราะเขายังงงจำอะไรยังไม่ได้, Thai definition: อาการมึนเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับการกระทบอย่างแรง
    [ADJ] sluggish, See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving, Syn. สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา, Example: คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย
    [V] stun, See also: daze, astonish, astound, Syn. ฉงน, มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง, Example: ประชาชนงงกับการแถลงข่าวของรัฐบาล, Thai definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังยั้งสติไม่อยู่
    [V] stop, See also: halt, discontinue, cease, give up, quit, cancel, Syn. ระงับ, บอกเลิก, เลิก, หยุด, ยกเลิก, เว้น, Ant. เริ่ม, ดำเนินต่อไป, Example: สถานีรถไฟงดจ่ายบัตรเนื่องจากที่นั่งผู้โดยสารเต็มแล้ว, Thai definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ
    [N] budget, See also: a sum of money, Syn. งบประมาณ, Example: แม่บ้านจะเก็บงบไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาล, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้และรายจ่ายที่คาดไว้ว่าจะเกิด
    [V] grope, See also: search, seek, look for, fumble, Syn. คลำ, หา, มองหา, คลำหา, Example: ชาวประมงออกไปงมหาหอยตั้งแต่เช้าตรู่, Thai definition: ดำน้ำลงไปคลำหาของ, คลำหาของในน้ำ
    [V] be sulky, See also: be moody, be sullen, be surly, Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง, หน้านิ่วคิ้วขมวด, Ant. ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: พูดแค่นี้ ทำไมต้องทำหน้างอด้วยล่ะ, Thai definition: ลักษณะที่ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจคิ้วขมวด
    [V] bend, See also: crook, flex, curve, Syn. โค้ง, บิด, โก่ง, คด, งุ้ม, เบี้ยว, Ant. ตรง, Example: แผ่นดิสก์ที่โค้งงอจะทำให้การอ่านเขียนเกิดผิดพลาดได้, Thai definition: ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(อ) พยัญชนะตัวที่ ๗ เรียกว่า ู เป็นอักษรตํ่า ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากหรือแม่ก เช่น บา ทอ.
ก ๆ, ่ก ๆว. อาการที่ทำานอย่าขยันขันแข็โดยไม่คำนึถึความเหนื่อยยาก เช่น ทำาน่ก ๆ ทั้วันจนไม่มีเวลาหยุดพัก.
ก ๑ก. แสดอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร.
ก ๑ว. มีอาการสั่นอย่าคนแก่หรืออย่ากลัวหรืออย่าหนาวมาก.
ก ๒น. ไม้รูปคล้ายตะลุมพุกสำหรับควาญท้ายตีช้าเมื่อต้อการให้ช้าไปเร็ว เรียกว่า ไม้ก.
กเิ่น, ก ๆ เิ่น ๆว. ตัวสั่น, มีอาการประหม่าตัวสั่นจนทำอะไรไม่ถูก.
ก. ฉน, คิดไม่ออกเพราะยุ่ยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยัตั้สติไม่อยู่
อาการมึนเกิดเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับความกระทบกระเทือนอย่าแรเป็นต้น.
วยก. เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, มึน, วย ก็ว่า.
ันก. จนทำอะไรไม่ถูก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stayด, พัก, หยุด, ทุเลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of proceedingsดกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of executionดการบัคับคดี, ทุเลาการบัคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of trialดการพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrainดเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstainดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
run-off statementบความรับผิดติดพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriation, itemizedบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
itemized appropriationบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent appropriationบจัดสรรถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonymous classicานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่, หนัสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book fairานแสดหนัสือ, านนิทรรศการหนัสือ
Book fair หมายถึ านแสดหนัสือ หรือ านนิทรรศการหนัสือที่จัดขึ้นในโรเรียนหรือสถาบันการศึกษาชั้นสู หรือในสถานที่ที่ทีประชาชนสามารถไปร่วมานได้โดยสะดวก

ความมุ่หมายขอานนิทรรศการหนัสือเพื่อแสดหนัสือใหม่ เพื่อเร้าใจให้ผู้ชมเกิดความสนใจในหนัสือได้รู้จักหนัสือใหม่ และอยากอ่านหนัสือต่าๆ มากยิ่ขึ้น อันจะเป็นการสร้านิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่อให้เกิดกับผู้ชมต่อไป นอกจากนั้นในานอาจมีการจำหน่ายหนัสือใหม่ และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้วาที การสาธิต การแสดละคร การเล่าเรื่อหนัสือ เกมและการแข่ขันต่า ๆ การทายปัญหา ฯลฯ นอกจากนั้นยัมีานนิทรรศการหนัสือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตหนัสือ และร้านหนัสือร่วมออกร้านเป็นจำนวนมาก เช่น านสัปดาห์หนัสือแห่ชาติ านนิทรรศการหนัสือแฟรค์เฟิร์ต ที่เป็นแหล่ตลาดสำคัญสำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้อการซื้อและขายลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทาปัญญา สิทธิในการแปลและเอกสิทธิ์อื่น ๆ ให้กับต่าประเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Processing (Libraries)านเทคนิค (ห้อสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
พระราชกรณียกิจานที่พระเจ้าแผ่นดินทรกระทำ [ศัพท์พระราชพิธี]
Assembly line workานผลิตแบบสายการประกอบ [เศรษฐศาสตร์]
Capital budgetบประมาณลทุน [เศรษฐศาสตร์]
Applicationานประยุกต์
โปรแกรมที่ใช้ทำานที่เราต้อการ านหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เอภายในหน่วยาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Job าน [คอมพิวเตอร์]
User friendly่ายต่อการใช้าน [การจัดการความรู้]
Electric weldingานเชื่อมไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious   FR: avide ; goulu
[adj.] (ngok) EN: shaking ; trembling ; tremulous   
กเิน[v. exp.] (ngok ngoen) EN: be greedy for money   FR: être avide d'argent
[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
ัน[adj.] (ngong-ngan) EN: stunned ; dazed ; stupefied   FR: stupéfait ; abasourdi
าย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned   FR: être stupéfait
[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop   FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
[v.] (ngot) EN: cancel ; call off ; rescind   FR: annuler
ด(การ)ประชุม[v. exp.] (ngot (kān) prachum) EN: cancel a meeting   FR: annuler une réunion
าม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้อสาวขอโดราเอมอน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
doraemon(n) ชื่อตัวละครขอการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อหนึ่ เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ขอวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่อนี้เป็นที่นิยมอย่ามากประมาณในช่วทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
SARS(n) โรคทาเดินหายใจเฉียบพลันรุนแร หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอักฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้านเสร็จสิ้น
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึ กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
laptop(n jargon) เครื่อคอมพิวเตอร์แบบวาตัก หรือพกพา , notebook
gender identity disorder(n) ความผิดปกติขอเอกลักษณ์ทาเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้าสู, Weapon of mass destruction
longdo(n) ชื่อขอบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลอดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลอดูเลยดีกว่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bulldozer (slang ) งี่เง่า , ทำตัวเหมือนเด็ก ๆ ( * w *m iiiita)
consolidation (n ) งบการเงินรวม
disclaim (vi ) งดใช้สิทธิ์เรียกร้อง
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
fair[แฟร์] (n ) งานแฟร์, งานออกร้านแสดงสินค้า, งานวัด
financial report (n) งบการเงิน
financial statement (n) งบกำไรขาดทุน
See also: S. profit and loss statement,
folklore programงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน
forced open งัด (หน้าต่าง)
funfair (n ) งานวัด, งานรื่นเริงซึ่งจัดกลางแจ้งมีเครื่องเล่นและเกมต่างๆมากมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aback    [ADV] วย
abstain    [VI] ดเว้น, See also: ละเว้น, Syn. refrain, forbear, avoid
accomplishment    [N] านที่ทำสำเร็จ, Syn. achievement
aesthetic    [ADJ] าม, See also: สวยงาม, Syn. beautiful, pleasing
allowance    [N] บประมาณ
analects    [N] านกวีนิพนธ์สั้น ๆ, Syn. analecta
appointment    [N] ตำแหน่, See also: งาน, Syn. position, post
architecture    [N] สถาปัตยกรรม, See also: งานสถาปัตยกรรม
assignment    [N] าน, See also: งานที่ได้รับมอบหมาย, Syn. task, responsibility, job
avocation    [N] านอดิเรก, See also: งานว่าง, Syn. hobby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่อหมายอัศเจรีย์
*เครื่อหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ มีอยู่บนแผแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่ระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้อการอ้าถึชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึ แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่อหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ขอตัวชี้ตำแหน่ (cursor) แบบหนึ่ ที่แตกต่ากันออกไปในบาโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่อหมาย ellipsis หมายถึ จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่จะอยู่หลัรายการคำสั่บารายการภายใต้เมนูต่า ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดว่า หากเลือกคำสั่นี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบขอกรอบสนทนา (dialog box) บารายการคำสั่ที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่โดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึ สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่อหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึการยกกำลั เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลั 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่อหมาย>caretหมายถึ สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมขอบาภาษา โดยจะแทนคำสั่เฉพาะบาคำสั่ มีความหมายแตกต่ากันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลั เป็นต้น
_เครื่อหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่บนแผแป้นอักขระ มีลักษณะดันี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ (underline) แทน แต่บนแผแป้นพิมพ์ก็ยัมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้ชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอักฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่,อันดับหนึ่,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อัสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่อกล)
a bas(อะบา') fr. ล้มล, โค่นล้ม (down with)

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทาด้านหลั,ผะ,,ถอยหลั
abandon(vt) ละทิ้,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยล,เบาบา
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระับ,การลดน้อยล
abbacy(n) ตำแหน่เจ้าอาวาส,ตำแหน่อธิการวัด
abbess(n) หัวหน้านาชี
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นล
abdomen(n) ท้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
休講[きゅうこう, kyuukou] (vt) ดการบรรยาย(การสอน)
家事[かじ, kaji] (n) านบ้าน
忘年会[ぼうねんかい, bounenkai] (n) านเลี้ยส่ท้ายปีเก่า
急用[きゅうよう, kyuuyou] (n) านเร่ด่วน
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) านเลี้ยขอบคุณ
新年会[しんねんかい, shinnenkai] (n) านเลี้ยปีใหม่
新車初公開[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n uniq) านเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車発表会,
新車発表会[しんしゃはっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n uniq) านเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 新車初公開,
日常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) านประจำ routine work
易しい[やさしい, yasashii] (adj) ่ายๆ, เรียบ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定形業務[ていけいぎょうむ, teikeigyoumu] (n) านประจำ routine work
戸惑い[とまどい, tomadoi] ุน
アルバイト[あるばいと, arubaito] (n) านพิเศษ,านนอกเวลา
拗ねる[すねる, suneru] (vi) อน
拗ねる[すねる, suneru] (vi) อน
パーティー[pa^tei^] (n) านเลี้ยปาร์ตี้ ,านสัสรรค์
葬式[そうしき, soushiki] (n) านศพ
日勤[にっきん, nikkin] านผลัดกลาคืน,กะกลาคืน
眠い[ねむい, nemui] (adj ) ่วนอน
財務諸表[ざいむしょひょう, zaimushohyou] บการเิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生える[はえる, haeru] Thai: อก English: to grow
工作[こうさく, kousaku] Thai: านที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึานฝีมือ English: work
工作[こうさく, kousaku] Thai: านฝีมือ English: handicraft
工作[こうさく, kousaku] Thai: านที่ทำด้วยฝีมือคน English: maneuvering
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: านสัมมนารายานผล
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: านหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมขอสัคม
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: ี่เ่า English: stupid
省く[はぶく, habuku] Thai: ดเว้น English: to omit
簡単[かんたん, kantan] Thai: ่าย English: simple (an)
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ทำอะไรไม่ถูก English: be perplexed

German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
AGคำย่อขอ Aktiengesellschaft หมายถึ บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยาน, สำนักานขอรัฐ
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| าน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่าน
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| าน (ที่จะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่าน, ใบมอบหมายาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่าไม้ได้รับใบสั่านให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวตา
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิหาคม
Ausland(n) |das| ต่าประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Messstab {m}งี่เง่า เต่าตุ่น

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอ หมายถึ 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้หลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้หลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้แต่เช้าซึ่หมายถึ 'อรุณสวัสดิ์' จนถึบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรตัว คือ มีอาการหิว
faire un jogging(vt) วิ่จ๊อกกิ้
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้หรือย่าอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดานปิ้เนื้อในฤดูร้อน ระหว่าเพื่อนฝูและภายในครอบครัว)
farniente(n) |m| การอยู่ว่าๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยัเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมภาษาฝรั่เศส
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สัเกตความแตกต่าขอการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสอคนอยู่ในชั้นเรียนขอผม

Are you satisfied with the result?

Go to Top