ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陇-, *陇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陇, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] a mountain located in the Shanxi provice
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 3,353

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǒng, ㄌㄨㄥˇ, / ] abbr. for Gansu 甘肅|甘肃 province, #21,965 [Add to Longdo]
西[Lǒng xī, ㄌㄨㄥˇ ㄒㄧ, 西 / 西] (N) Longxi (place in Gansu), #51,846 [Add to Longdo]
[Lǒng nán, ㄌㄨㄥˇ ㄋㄢˊ, / ] Longnan prefecture level city in south Gansu, #77,495 [Add to Longdo]
[Yí lǒng, ㄧˊ ㄌㄨㄥˇ, / ] (N) Yilong (place in Sichuan), #94,200 [Add to Longdo]
南市[Lǒng nán shì, ㄌㄨㄥˇ ㄋㄢˊ ㄕˋ, / ] Longnan prefecture level city in south Gansu, #104,281 [Add to Longdo]
[Lǒng xiàn, ㄌㄨㄥˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Long county in Shaanxi, #108,274 [Add to Longdo]
[Lǒng chuān, ㄌㄨㄥˇ ㄔㄨㄢ, / ] (N) Longchuan (place in Yunnan), #123,954 [Add to Longdo]
南地区[Lǒng nán dì qū, ㄌㄨㄥˇ ㄋㄢˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Longnan prefecture in south Gansu (bordering Shaanxi and Sichuan), #172,643 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a message from the Jiangsu-Gansu Railway.[CN] 海铁路局联合公告 Back to 1942 (2012)
Yeah, and I just bought a Camry, so you can eat me.[CN] 对,我才刚买了辆冠美你就是比不上 Paul Blart: Mall Cop (2009)
It hurts my throat using that voice all the time[CN] 其实我经常要用那种声音,蛮伤喉 Mr. and Mrs. Incredible (2011)
Your Majesty, General Yao just entered, leading 200 soldiers from Longzhou.[CN] 秉天后 正进场的是云麾将军姚易 率领来自州的彍骑两百 番上勤王 Detective Dee: The Mystery of the Phantom Flame (2010)
Does your throat still hurt?[CN] 你的喉还痛吗? What Maisie Knew (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top