ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饮酒

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饮酒-, *饮酒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮酒[yǐn jiǔ, ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] to drink wine, #10,653 [Add to Longdo]
茹荤饮酒[rú hūn yǐn jiǔ, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] to eat meat and drink wine [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And watch out for alcohol. You haven't tried, have you?[CN] 还要注意饮酒,你开始喝酒了吗? Here Is Your Life (1966)
We look for wine when we should be hunting bread.[CN] 我们该为以后打算 却只顾着饮酒作乐 Spartacus (1960)
It's reported that Thirteenth General is drinking all day and sleeping in castle now.[CN] 启禀大王,十三太保终日饮酒 现在正在城楼上睡觉 The Heroic Ones (1970)
They'd drink and flirt with the girls or talk to Madame, whom everyone respected.[CN] 或者与女孩们饮酒调情 或者跟受人尊敬的夫人谈话 Le Plaisir (1952)
- You do drink?[CN] 你会饮酒的吗? The Seven Year Itch (1955)
Duncan's two chamberlains will I with wine so convince that memory, the warder of the brain, shall be a fume.[CN] 肯赶了这一天辛苦的路程 一定睡得很熟 我再去陪他那两个侍卫饮酒作乐 Macbeth (1971)
Oh, Pa... don't worry about anything.[CN] 够了 你不善饮酒,你会醉的 Gone with the Wind (1939)
- No, thank you, I don't drink.[CN] 不了,多谢,我不饮酒 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
I thought we came here to buy me a drink.[CN] 我以为你想请我饮酒才来这里 The French Connection (1971)
Why 11th General didn't drink?[CN] 十一太保为何不饮酒取乐 The Heroic Ones (1970)
Well, if I must be a solitary drinker, good luck, kid.[CN] 嗯,如果我必须做一个孤独的饮酒者的话, 好运,孩子。 - 谢谢,艾尔。 The Best Years of Our Lives (1946)
Shall we start with the wine, my friends?[CN] 我们可饮酒吗? The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top