ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蜕皮

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜕皮-, *蜕皮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell, #65,388 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the evidence points to a marine mammal that sheds its skin, like a seal or a walrus.[CN] 所有证据表明 有一只会 蜕皮的海洋哺乳动物 像是海豹或者海象 Episode #2.4 (2008)
- The molting of the skin.[CN] - 皮肤上的蜕皮 Episode #1.1 (2003)
It grows in the water, then sprouts wings to become Meganula.[CN] 在水中成长蜕皮变成翔龙 Godzilla vs. Megaguirus (2000)
They invade the upper branches, where they climb out of their external skeletons and assume their adult winged form.[CN] 占据上端的树枝后,若虫开始进行转变到蝉的蜕皮动作 Seasonal Forests (2006)
To shed your skin, every old skin... one by one.[CN] 就像一层层地蜕皮... To shed your skin, every old skin... 你摆脱了旧的自己 one by one. Perestroika (2003)
Some of the vertebrate animals on this planet shed their skin,[CN] 这个星球上有些 脊椎动物会蜕皮 Immortal (2004)
- Oh, no. I'm crawling out of my skin.[CN] 感觉我要蜕皮了似的 {\3cH202020}I'm crawling out of my skin. It's Time to Kill the Turtle (2011)
- He's slipped his skin.[CN] 又发现蜕皮 Nightshifter (2007)
It looks like it's molting[CN] 看起来就像在蜕皮 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
So to sum up then, we're looking for a deadly skin-shedding aquatic predator, with a neat line in Charlotte Church impressions.[CN] 总的来说 我们要找一条致命的 能自行蜕皮的 有美声小天后夏绿蒂般歌喉的水生掠食动物 Episode #2.4 (2008)
I have a theory that Tom Cruise, David Beckham and Will Smith have mooshed the heads of their penises together.[CN] 我建立了个理论,汤姆・克鲁斯 大卫・贝克汉姆和威尔・斯密斯 他们的龟头在同一时间蜕皮 Funny People (2009)
Yeah. Shedding, itches like crazy.[CN] 我在蜕皮 痒死了 Cirque du Freak: The Vampire's Assistant (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top