ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

互相沟通

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -互相沟通-, *互相沟通*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互相沟通[hù xiāng gōu tōng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄡ ㄊㄨㄥ, / ] inter-communication [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At last we communicate.[CN] 最后我们互相沟通 Marnie (1964)
Every cell knows and talks to every other cell.[CN] 每个细胞都懂得互相沟通 Lucy (2014)
Let's say... a doctor can talk about doctors.[CN] ... 医生之间可以互相沟通 The Last of the Unjust (2013)
What kind of pathetic fuckin' excuse is that? ! Don't you communicate?[CN] 这是他妈的什么可悲的借口 你们之间不 互相沟通吗? The Fleshy Part of the Thigh (2006)
Plants have the ability to communicate with other species of plants.[CN] 不同种的植物能互相沟通 The Happening (2008)
Did we mutually nurture each other?[CN] 我们是否有在互相沟通 Heartbreak Ridge (1986)
One part's still able to learn from the others.[CN] 但是因某种原因还是连结在一起 并且各个部份能互相沟通 The Andromeda Strain (2008)
We can communicate and control fire.[CN] 我们可以互相沟通,也可以控制火. History of the World in 2 Hours (2011)
Some players are helping me and... has a communication problem in midfield, lacking something, and I'm developing[CN] 生锈的事情发愁呢 还有就是中场 球员之间的交流问题 缺少互相沟通啊 我还想尝试下 Underdogs (2013)
But until now, whenever we've had problems we've always talked things through.[CN] 但是一直以来,我们每次发生矛盾 都能够互相沟通,彼此体谅 Law of Desire (1987)
Let's understand one another, Bond.[CN] 让我们先互相沟通一下 The Living Daylights (1987)
"Our hearts communicated with each other."[CN] "我们的心 互相沟通。" Agent Vinod (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top