ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แหล่งข้อมูล

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหล่งข้อมูล-, *แหล่งข้อมูล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่งข้อมูล(n) data source
แหล่งข้อมูล(n) source of information, Example: ศิลาจารึกเป็นแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่ผู้เขียนเคยเสนอไว้แล้ว, Count Unit: แหล่ง, แห่ง, Thai Definition: สถานที่ซึ่งเป็นที่รวมของข้อมูล
แหล่งข้อมูล(n) source of information, Example: ศิลาจารึกเป็นแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่ผู้เขียนเคยเสนอไว้แล้ว, Count Unit: แหล่ง, แห่ง, Thai Definition: สถานที่ซึ่งเป็นที่รวมของข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด, Example: ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Primary sourceแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ, Example: <p>แหล่งข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ <p>แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source หรือ Primary data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เป็นข้อมูลที่เก็บจากต้นแหล่งแท้ครั้งแรก ซึ่งอาจจะได้มาจากหลากหลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การทดลองในห้องทดลอง หรือการจดบันทึก <p>ข้อมูลปฐมภูมิ ยังรวมถึง งานต้นฉบับ ผลงานศิลปะ สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง การแกะสลัก การเขียนบันทึกตัวหนังสือ รูปภาพ เรื่องราวลงบนวัตถุต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ <p>ข้อมูลปฐมภูมิที่สำคัญ คือ ผลงานวิจัยต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารประเภทสิทธิบัตร รายงานประชุม เอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer network resourcesแหล่งข้อมูลข่ายงานคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Sourcesแหล่งข้อมูล [TU Subject Heading]
Secondary sourceแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ, Example: Secondary sources หมายถึง แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนำข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อเสนอข้อคิดหรือแนวโน้มบางประการ ด้วยเหตุนี้ข้อมูลหรือหลักฐานนั้นจึงถูกรายงานโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเป็นพยานในเหตุการณ์นั้น ผู้เขียนจะรายงานหรือถ่ายทอดในสิ่งที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์พูด หรือเขียน หรือถ่ายทอดในลักษณะต่าง ๆ ไว้ หรืออาจจะถ่ายทอดมาหลายทอดก็ได้ การนำมาใช้ในการวิจัยจึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ นอกจากนั้น ข้อมูลที่ได้อาจไม่ทันสมัย ดังนั้น ในการค้นหาข้อมูลทุติยภูมิจึงต้องเลือกค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ส่วนข้อดีของข้อมูลทุติยภูมิ คือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูล แหล่งของข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือตำรา หนังสือคู่มือการทำงาน รายงานความก้าวหน้าทางวิทยาการ บทคัดย่องานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ วารสารสาระสังเขป เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a resourceful guy.ฉันมันเป็นพวกที่มีแหล่งข้อมูลเยอะ.. X-Ray (2001)
According to reliable lnternet sources, the definition of an insane person, - ตามที่แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือในอินเทอร์เน็ตว่าไว้ คำจำกัดความของคนที่วิกลจริต Betty's Baby Bump (2008)
We can use my resources.พวกเราสามารถใช้แหล่งข้อมูลของผม Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
I have very reliable sources.ผมมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.-ที่เดียวที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลชีวิตที่อื้อฉาวของไฮโซชาวแมนฮัตตัน Bonfire of the Vanity (2008)
I have my sources.ฉันมีแหล่งข้อมูล You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
It needs to be in writing and signed by the attorney general.รังควานแหล่งข้อมูลอันเดียวที่มีอยู่ มันต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือของอัยการสูงสุด Rates of Exchange (2009)
This is what your vampire source told you to do?นี่แหล่งข้อมูลแวมพ์เธอบอกแบบนี้เหรอ? Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Where is the Santa Maria del Popolo, the first altar of science?แหล่งข้อมูลของแรงบันดาลใจสำหรับหนึ่งพันล้าน ชีวิตสูญหายและผวา. Angels & Demons (2009)
I... I called my sources in Moscow.ผมโทรหาแหล่งข้อมูลในมอสโก Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
What resources are you gonna give me?แหล่งข้อมูลอะไร ที่คุณสามารถให้ฉันได้ ไม่. Everything Is Broken (2010)
Look, you aren't thinking about using those poor families as a resource, are you?เราต้องมองหาจากทุกๆ คน ฟังน่ะ คุณคงไม่ได้คิดจะใช้ประโยชน์ จากครอบครัวที่น่าสงสารพวกนั้น เป็นแหล่งข้อมูล อยู่ใช่มั้ย? Slight of Hand (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งข้อมูล[laēng khømūn] (n, exp) EN: data source ; source of information
แหล่งข้อมูลอื่น[laēng khømūn eūn] (n, exp) EN: external link [ m ]  FR: lien externe [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chapter and verse(idm) แหล่งข้อมูล, See also: แหล่งข่าว
mine of information(idm) แหล่งข้อมูล, See also: บางคนหรือบางสิ่งที่เต็มไปด้วยข้อมูล
source(n) แหล่งข้อมูล, See also: ผู้ให้ข้อมูล, Syn. expert, specialist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archie(อาร์' คี) n. ระบบหนึ่งของผู้ให้การบริการ (servers) ที่ค้นหาไฟล์ที่มีอยู่ สำหรับสาธารณในแหล่งข้อมูลโปรโตรคอลแปลงแฟ้มข้อมูล (FTP, file transfer protocol)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top