ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อุดมคติ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อุดมคติ, -อุดมคติ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมคติ(n) ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai Definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
อุดมคตินิยม(n) idealism, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แนวคิดทางจิตเวชศาสตร์ได้เบนไปจากเรื่องศาสนา และปรัชญา ไปเป็นเรื่องทางอุดมคตินิยม และวัตถุนิยมมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุดมคติ(อุดมมะ-, อุดม-) น. จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน.
ขวา(ขฺวา) น. เรียกกลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นโน้มไปทางอนุรักษนิยมว่า ฝ่ายขวา.
ซ้ายเรียกกลุ่มที่มีอุดมคติเพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในด้านเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น มักใช้วิธีการที่รุนแรงและรวดเร็ว ว่า ฝ่ายซ้าย, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์.
เนตรนารีน. เด็กหญิงที่ได้รับการฝึกให้เป็นผู้นำในทางความประพฤติ, สมาชิกแห่งองค์การที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยเด็กหญิงให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี มีอุดมคติ และความรับผิดชอบตัวเองและต่อผู้อื่นเป็นต้น.
ฝ่ายขวาน. กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นโน้มไปทางอนุรักษนิยม.
ฝ่ายซ้ายน. กลุ่มที่มีอุดมคติเพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในด้านเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น มักใช้วิธีการที่รุนแรงและรวดเร็ว, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์.
ฝ่ายเป็นกลางน. กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นไม่ฝักใฝ่หนักไปทางฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวา.
ลูกเสือน. สมาชิกแห่งองค์การที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยเด็กชายให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี มีอุดมคติและความรับผิดชอบตัวเองและต่อผู้อื่นเป็นต้น.
อนุรักษนิยม(อะนุรักสะนิยม, อะนุรักนิยม) น. อุดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจ เป็นต้น ที่มีแนวโน้มไปในทางต้านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบที่ตั้งมั่นอยู่แล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occlusion, idealการสบ(ฟัน)อุดมคติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideologyอุดมคติวิทยา, คตินิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealอุดมคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal๑. อุดมคติ๒. ไอดีล [ ใช้ในพีชคณิตนามธรรม ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ideal family sizeขนาดครอบครัวในอุดมคติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ideal lineเส้นอุดมคติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ideal occlusionการสบ(ฟัน)อุดมคติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideal pointจุดอุดมคติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
idealismจิตนิยม, อุดมคตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealismอุดมคตินิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
Antianxiety Drugs, Idealยาต้านวิตกกังวลที่ดีเลิศในอุดมคติ [การแพทย์]
Contraception, Idealการปฏิสนธิแบบที่ถือเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Ego-Idealอุดมคติแห่งตน [การแพทย์]
Family Size, Idealขนาดครอบครัวในอุดมคติ [การแพทย์]
ความกดดันความกดดัน, สภาวะที่ผลักดัน บังคับให้บุคคลต้องกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีผลต่อการปรับตัวและการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสาเหตุของความกดดันนั้นมาจากตัวบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เช่น ความคาดหวัง อุดมคติของบุคคล คนในครอบครัว และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ความซับซ้อนและการเ [สุขภาพจิต]
ideal gasแก๊สอุดมคติ, แก๊สที่ถือว่ามีสมบัติเป็นไปตามกฎของแก๊สทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ideal Methodวิธีในอุดมคติ [การแพทย์]
Ideal Standardอุดมคติมาตรฐาน [การแพทย์]
Idealityความเป็นอุดมคติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Utopia, Doctor.ดินแดนในอุดมคติ ด็อกเตอร์ The Lawnmower Man (1992)
But she's a communist, a feminist, an idealist and materialist, so it's normal you don't get on.เธอเป็นทั้งคอมมิวนิสต์ เฟมินิสต์ พวกอุดมคตินิยม และพวกวัตถุนิยม ไม่แปลกที่นายจะสับสน Wild Reeds (1994)
-In an ideal world.ในโลกอุดมคตินี้ Bicentennial Man (1999)
I have sacrificed my family to pursue this idealฉันได้เสียสละครอบครัวของฉันที่จะไล่ตามอุดมคตินี้ GTO (1999)
The ideal is to have individuals who are totally disassociated from one another.อุดมคติก็คือการทำให้ปัจเจกบุคคล แยกขาดออกจากกันและกัน The Corporation (2003)
-นักประชาธิปไตยในอุดมคติ วิจารณ์แบบขวานผ่าซาก เกี่ยวกับการผูกขาดน้ำมัน ...การเมือง เนสกี้ เบอร์ลิน ส.ส.รัสเซียจอมเปิดโปง ตำหนิการคอร์รัปชั่น The Bourne Supremacy (2004)
It is a utopia with no war, disease, suffering or hatred.เป็นเมืองในอุดมคติที่ไร้สงคราม โรคร้าย และภัยพิบัติทั้งปวง Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
You can't live off of pretty ideologies anymore. Pride and will can't feed you.เธอมีชีวิตอยู่ในอุดมคติไม่ได้แล้ว ความมีศักดิ์ศรีหรือความตั้งใจไม่ทำให้เธอมีกิน Grave of the Fireflys (2005)
- An idealist and a purist. I like that. - Yeah.มีอุดมคติ และพิถีพิถัน ฉันชอบแบบนั้น Just My Luck (2006)
It proves you care for a king who right now fights for the very water we drink.แต่นี่การเมือง มีใช้การศึก - ลีโอนายเดิสคืออุดมคติ - ข้ารู้ดีว่าเจ้าเป็นเช่นไร 300 (2006)
Full of idealism, maybe even a sense of honor.อุดมคติเต็มหัว อาจมีสำนึกแห่งเกียรติศักดิ์บ้าง Flyboys (2006)
When that's all spread out, it becomes an iconic image.เมื่อภาพทั้งหมดแพร่หลายออกไป มันก็กลายเป็นภาพแห่งอุดมคติ An Inconvenient Truth (2006)
Another percent and we might actually be worthy of God's image.หากใช้สมองส่วนที่เหลือ เราก็อาจคู่ควรเป็น พระเจ้าในอุดมคติก็ได้ Chapter One 'Genesis' (2006)
I don't know how much of a fan or whatever you are of Yanase but if it doesn't work we can't do anything stop putting together ideal ideas.ผมไม่รู้ว่ามีจำนวนแฟนหรืออะไรก็ตาม ของยามาเสะ แต่ ถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้ อย่าเอาไอเดียไปรวมกับอุดมคติที่ทำไม่ได้ เธอต้องคิดว่าอะไรที่เธอสามารถทำได้ดีที่สุด ในขอบเขตของความเป็นจริงที่สามารถทำได้ Sapuri (2006)
Wow, that's an optimistic view of the world.ว้าว นั่นช่างเป็นความคิดที่สุดยอดอุดมคติในโลก Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
(man) YOU ARE THE IDEAL DARTMOUTH CANDIDATE.เธอเป็นนักเรียนในอุดมคติในบรรดาผู้สมัคร ม.ดาร์กเม้า เลยนะ Poison Ivy (2007)
In all my years, I have found those ideals led only to human anguish.ตลอดเวลา ผมค้นพบว่าอุดมคติ นำมาแต่เพียงความเจ็บปวดทรมาน Appleseed Ex Machina (2007)
If Chef Fancy Pants had any ideals, you think I'd be hawking barbecue over here?ถ้าเชฟ แฟนซีแพนท์ส มีอุดมคติ นายคิดว่าฉันจะมาขายบาร์บีคิวอยู่ตรงนี้เหรอ? Ratatouille (2007)
I always hoped that I would have the courage and the dedication to say yes.ผมหวังเสมอว่าผมจะมีความกล้า และอุดมคติพอที่จะตอบรับ The Brave One (2007)
You're my ideal woman!เธอคือผู้หญิงในอุดมคติของฉัน! Operation Proposal (2007)
So please, you're my ideal woman so... please don't become a woman of convenience!ได้โปรด เธอคือผู้หญิงในอุดมคติของฉัน... โปรดอย่าเป็นผู้หญิงใจง่าย! Operation Proposal (2007)
I need to know if you're with me.คุณจำได้ไหมว่าเขาเคยเป็นอย่างไร? เต็มไปด้วยความหวัง นักอุดมคติ? Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
You are on the verge of a Spartan warrior should be.เจ้าใกล้ที่จะเป็นนักรบ แห่งสปาร์ต้าในอุดมคติแล้ว Meet the Spartans (2008)
Who represents the Buy More ideal?ใครเป็นตัวแทนในอุดมคติของบาย มอร์? Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Because I'm Riiko's ideal boyfriend.เพราะว่าผมเป็นแฟนในอุดมคติของริโกะ Absolute Boyfriend (2008)
I needed to be sure that you were the same idealist... who worked for me 10 years ago.ฉันต้องมั่นใจว่านายยังเป็นนักอุดมคติคนเดิมกับ.. ที่เคยทำงานให้ฉันมานับ 10 ปีแล้ว Babylon A.D. (2008)
But your imaginary boyfriend's the truth?แต่ผู้ชายในอุดมคติของคุณ เป็นความจริงเหรอ The Ugly Truth (2009)
I've always felt the Colony Club exemplified the highest ideals of character.ฉันรู้สึกว่า โคโลนี่คลับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความมีระดับในอุดมคติ In the Realm of the Basses (2009)
All your talk about integrity and ideals.แล้วที่คุณพูดมาตลอดเรื่องความซื่อสัตย์กับอุดมคติพวกนั้นล่ะ? The Age of Dissonance (2009)
My ideals?อุดมคติของฉันงั้นหรอ? The Age of Dissonance (2009)
Of course, but those are idealsก็จริง แต่นั่นมันเรื่องอุดมคติ Hostage Crisis (2009)
It's the ideal spot to run somebody down without being seen.เป็นสถานที่ในอุดมคติที่จะทำร้ายคนโดยไม่ให้ใครเห็น Roadkill (2009)
He's not some masculine ideal.เขาไม่ได้เป็นผู้ชายในอุดมคติ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The inherent uniformity and shared ideals of a planned community suggest that the neighborhood can be psychologically analyzed as a single, dysfunctional personality.และการแชร์อุดมคติ ในผังชุมชนบ่งบอกว่า ความเป็นเพื่อนบ้านสามารถ ถูกวิเคราะห์ทางจิตวิทยาได้ ในฐานะหน่วยบุคลิกภาพหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ผิดปกติ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It means the depression that arises from comparing the world as it is to a hypothetical, idealized world.แปลว่า อาการหดหู่เกิดจาก เปรียบเทียบโลกที่เป็นอยู่ กับโลกสมมุติในอุดมคติ The Maternal Congruence (2009)
We were jamming, man, building utopia.งานเราไหลลื่นดี เราสร้างโลกในอุดมคติ TRON: Legacy (2010)
Pacifist ideal you hold dear.กับอุดมคติสันติภาพที่ยึดไว้ Voyage of Temptation (2010)
And right there in the little triple intersection... is your ideal mate.และตรงนี้ ส่วนที่รวมส่วนเหมือนทั้งสาม คือแฟนในอุดมคติของคุณ The Psychic Vortex (2010)
You showed me you had principles and ideals.คุณทำให้ผมเห็นว่าคุณมีหลักการและมีอุดมคติในการดำเนินชีวิต I Guess This Is Goodbye (2010)
Our life was like some kind of suburban dream.ชีวิตของพวกเราเหมือนกันชีวิตในอุดมคติ Remember Paul? (2010)
I sort of created a utopian society where we all sort of...ที่เกิดจากสังคมแบบอุดมคติ ซึ่งจริงๆแล้ว... มันคือ... Limitless (2011)
Terrific.งั้นฉันเป็นเพื่อนร่วมห้อง ในอุดมคติเลยล่ะ The Love Car Displacement (2011)
Babysitting somehow fits into the scenario he's trying to recreate.เขากำลังตีกรอบเข้าหาเหยื่อในอุดมคติของเขา การเลี้ยงเด็กน่าจะตรงกับฉาก ที่เขาพยายามจะสร้างขึ้น The Stranger (2011)
Doesn't sound that different from the ideology Brauer's espousing.ฟังดูไม่ต่างกันเลยจาก หลักการในอุดมคติขิงบราเวอร์ Taking Account (2011)
Truly, this is an ideal evening.นี่คือค่ำคืนในอุดมคติอย่างสมบูรณ์ Extraordinary Merry Christmas (2011)
Okay, look, there is no ideal system.ฟังนะ มันไม่มีวิธีในอุดมคติหรอก Ring Around the Rosie (2011)
Which tells us that Hope became his idealized target.นั่นบอกเราว่าโฮป คือเหยื่อในอุดมคติของเขา Hope (2011)
Some Utopia, and all that's right and true!ดินแดนอุดมคติ อะไรที่มันถูกต้อง และเป็นจริง Within (2011)
We're platonic friends. Platonic male friends.แบบบริสุทธิ์ใจ เพื่อนชายในอุดมคติ The Green Hornet (2011)
I thought I had found my ideal man by...ข้าเคยนึกว่าข้าพบชายในอุดมคติแล้ว จนกระทั่ง... . Mirror Mirror (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักอุดมคติ[nak udomkhati] (n) FR: idéaliste [ m ]
อุดมคติ[udomkhati] (n) EN: ideal  FR: idéal [ m ] ; utopie [ f ]
อุดมคตินิยม[udomkhatiniyom] (n) EN: idealism  FR: idéalisme [ m ] ; utopisme [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ideal(adj) ซึ่งอยู่ในความคิด, See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ, Syn. abstract, fanciful, imaginary
ideal(n) อุดมคติ
idealism(n) อุดมคตินิยม, See also: ความเชื่อในอุดมคติ, Syn. perfectionism
idealist(n) ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์, See also: ผู้ยึดถืออุดมคติ, Syn. perfectionist
idealistic(adj) ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์, See also: ซึ่งยึดถืออุดมคติ, Syn. impractical, unrealistic
idealize(vi) เป็นอุดมคติ
perfectionism(n) อุดมคตินิยม, See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ, Syn. overniceness, fastidiousness
romantic(adj) เพ้อฝัน, See also: ในอุดมคติ, Syn. dreamy, idealistic
Utopia(n) ดินแดนในอุดมคติ, See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ, Syn. Shangri-la
utopia(n) ดินแดนในอุดมคติ, See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ, Syn. Shangri-la
utopian(adj) เกี่ยวกับดินแดนในอุดมคติ, See also: เกี่ยวกับดินแดนที่เชื่อว่ามีความสุขสมบูรณ์ที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ, อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ, สมบูรณ์, เป็นเพียงความนึกฝัน, เพ้อฝัน, ไม่มีจริง, ไม่เป็นความจริง, เกี่ยวกับอุดมการณ์, เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied, imaginary
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ, เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ, เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ, อย่างสมบูรณ์, ดีเลิศ, เป็นความนึกคิด, เป็นความเพ้อฝัน, เป็นทฤษฎี, เป็นหลักการ

English-Thai: Nontri Dictionary
ideal(adj) ดีเลิศ, เพ้อฝัน, ในอุดมคติ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ, อุดมการณ์, สิ่งที่ดีเลิศ, ความนึกฝัน
idealist(n) นักอุดมคติ, นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ, ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ, อย่างมีอุดมการณ์, อย่างดีเลิศ
utopia(n) แดนสุขารมณ์, โลกพระศรีอาริย์, โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์, เหมือนโลกพระศรีอาริย, เหมือนกับโลกในอุดมคติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Euclidean geometry [ math. ]เรขาคณิตแบบอุดมคติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
理想[りそう, risou] อุดมคติ

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top