ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tipster

T IH1 P S T ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tipster-, *tipster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tipster[N] ผู้แจ้งข่าวลับ, See also: ผู้ใบ้หวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ,ผู้ใบ้หวย,ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not waiting to hear from a tipster or witness.ฉันไม่ได้รอโทรศัพท์จาก/Nคนแจ้งเบาะแสหรือพยาน Compulsion (2005)
Maybe the tipster wanted reward money.บางทีกระจอกข่าวมันอยากได้เงินละมั้ง All in the Family (2008)
It also got over 600 tipsters calling in.ยังมีสายโทรเข้ามาแจ้งข่าวมากกว่า 600 สาย Easy as Pie (2008)
Mr. Sanchez was found exactly where the tipster said he would be.นายซานเชสถูกพบศพ ที่ที่ คนให้ข่าวบอกว่าเขาถูกฝังเด๊ะ Women and Death (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
TIPSTER T IH1 P S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tipster (n) tˈɪpstər (t i1 p s t @ r)
tipsters (n) tˈɪpstəz (t i1 p s t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tipster \Tip"ster\, n. [Tip a hint + -ster.]
   One who makes a practice of giving or selling tips, or
   private hints or information, esp. for use in gambling upon
   the probable outcome of events, as horse races.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tipster
   n 1: one who sells advice about gambling or speculation
      (especially at the racetrack) [syn: {tipster}, {tout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top