longdodict-blog
 
 

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจอำนวยการ สายบัญชี

Submitted by siripatkam2008@... on Sat, 2019-03-30 14:52

#รวมข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมโดยอาจารย์ของสถาบัน
#เจาะลึกครอบคุมตรงประเด็น เนื้อหาสาระสำคัญ ข่าวสารทันโลก
#จำหน่ายแนวข้อสอบมานานกว่า 10 ปี การรันตีจากผู้สอบติดมากมาย
#รวมหนังสือหรือไฟล์ e-book เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาไปนั่งติว

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจอำนวยการ สายบัญชี
รายละเอียดประกอบด้วย

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

5 แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง

6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี