ploy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


54 ผลลัพธ์ สำหรับ ploy
ภาษา
/P L OY1/
หรือค้นหา: -ploy-, *ploy*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ploy(n) วิธีการ, See also: แผน

Hope Dictionary
ploy(พลอย) n. วิธีการ, แผน, การเล่นสนุกสนาน, การงาน, กิจกรรม vt., vi. แปรขบวน, Syn. maneuver, stratagem
deploy(ดิพลอย') { deployed, deploying, deploys } v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน, จัดให้เหมาะสม, เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange
employ(เอมพลอย') vt. จ้าง, ว่าจ้าง, ใช้, ใช้สอย, ใช้เวลา. -n. การจ้าง, การว่าจ้าง, การบริการ, อาชีพ., See also: employability n. ดูemploy employable adj. ดูemploy employer n. ดูemploy, Syn. engage
employee(เอมพลอย'อี, เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง, การว่าจ้าง, ภาวะที่ถูกว่าจ้าง, อาชีพ, การงาน, ธุรกิจ, กิจกรรม, Syn. work
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
unemployed(อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ, ตกงาน, ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ, การตกงาน

Nontri Dictionary
employ(vt) ใช้, จ้าง, ว่าจ้าง, ใช้สอย
employee(n) ลูกจ้าง, พนักงาน, ผู้ถูกว่าจ้าง
employer(n) นายจ้าง, เจ้านาย, ผู้ว่าจ้าง
employment(n) การงาน, อาชีพ, การจ้าง, การว่าจ้าง
unemployed(adj) ว่างงาน, ตกงาน
unemployment(n) การว่างงาน, การตกงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir Te believes it's a ploy to cast suspicion on Governor Yu. ท่านทีเชื่อว่ามันเป็นแผน สร้่างความสงสัยให้สงสัยผู้ว่าฯ ยู Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Maybe it's a ploy to get us to resign on our own. ที่วางแผนจะให้เราลาออกเอง Smile Again (2006)
Are you sure it's not some ploy you're using my daughter to get to me now that your wife left you? แน่ใจเหรอว่านี่ไม่ใช่อุบายใช้ลูกสาวฉัน มาเข้าถีงฉัน ตอนนี้เมียคุณทิ้งไปแล้ว The Wild Brunch (2007)
Are you sure it's not some ploy you're using to get to me? คุณแน่ใจนะว่านี่ไม่ได้เป็นแผนที่จะเข้าหาฉัน Summer Kind of Wonderful (2008)
A ploy to intimidate Burnett into giving up intel. เพื่อให้เบอร์เนตไขความลับออกมา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
No matter what ploy I must use on him... เราต้องทำอะไรสักอย่างที่เราสามารถทำได้ Episode #1.7 (2009)
North Korea blaming us is just a ploy to control the internal uprisings from flaring up. เป็นแผนของเกาหลีเหนือที่กล่าวหาเรา เพื่อไม่ให้เรื่องภายในรุนแรงขึ้นมาอีก Iris (2009)
A ploy. A ploy to get me cooking again... แผนการ แผนการที่จะให้ผมกลับมาปรุงยาอีก... Más (2010)
Shirley, what did I tell you? Don't play into her ploy for attention. What does it say? อย่าหลงกลเรียกร้องความสนใจของหล่อนสิ ข้อความว่าไงบ้าง? English as a Second Language (2010)
She says she's fine and this isn't a ploy for attention. หล่อนบอกว่าหล่อนสบาย และนี่ไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจ English as a Second Language (2010)
She risked people's lives in a ploy to undermine the message of my book. ได้ช่วยเหลือเธอ เธอทำให้ชีวิตคนต้องเสียง วางแผนที่จะทำลาย ข้อความของหนังสือฉัน Supergirl (2010)
Admittedly, your ploy to blame me for Serena not getting into Hamilton house would've worked in high school, but not now. ยอมรับอยู่หรอกนะ ว่าแผนการของเธอที่จะโทษฉัน เรื่องที่เซเรน่า ไม่ได้เข้าร่วมบ้าน ฮามิลตัน คงจะได้ผลในไฮสคูล ไม่ใช่ตอนนี้ The Undergraduates (2010)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบ[baē] (v) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up  FR: déplier ; déployer
บรรจุงาน[banju ngān] (v, exp) EN: employ permanently
ใช้[chai] (v) EN: use ; employ ; take ; consume ; apply   FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à
ใช้งาน[chai-ngān] (v, exp) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable  FR: être utilisable
ใช้ผิด[chai phit] (v, exp) EN: misuse ; misapply  FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ช่วงชิงแรงงาน[chūangching raēng-ngān] (v, exp) EN: poach employees
จำนวนพนักงาน[jamnūan phanakngān] (n, exp) FR: nombre d'employés [ m ] ; nombre de membres d'équipage [ m ]
จ้าง[jāng] (v) EN: hire ; employ ; engage  FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[jāng-ngān] (v) EN: employ ; hire ; contract ; procure  FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน[jāng raēng-ngān] (v, exp) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers  FR: employer de la main-d'oeuvre

CMU Pronouncing Dictionary
ploy
ploys

Oxford Advanced Learners Dictionary
ploy
ploys

EDICT JP-EN Dictionary
使用[しよう, shiyou] (n, vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) #123 [Add to Longdo]
出身[しゅっしん, shusshin] (n, adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P) #155 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
採用[さいよう, saiyou] (n, vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) #975 [Add to Longdo]
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u, vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P) #1,049 [Add to Longdo]
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
仕事[しごと, shigoto] (n, vs, adj-no) (1) work; job; business; occupation; employment; vocation; task; (2) { physics } work; (P) #1,420 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n, n-suf) employment; (P) #1,758 [Add to Longdo]
配置[はいち, haichi] (n, vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P) #1,912 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0384 seconds, cache age: 0.811 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม