ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gambit

G AE1 M B IH2 T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gambit-, *gambit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gambit[N] กลเม็ด, See also: อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick, bluff, artifice
gambit[N] การเอ่ยเพื่อเปิดการสนทนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A gambit by a skilled opponent.ก่อนที่ศพจะไม่พอใช้เหอะ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- it's a gambit.หมอนี่มีไม้ตาย Debate 109 (2009)
The guards at the prison called him Gambit because he kept taking all their money at poker.พวกยามที่คุกเรียกเค้าว่า Gambit เพราะพวกมันเล่นโปกเกอร์เสียให้เค้าหมด X-Men Origins: Wolverine (2009)
Well, 'cause I know who you are, Gambit.อืม เพราะฉันรู้ว่านายเป็นใคร Gambit X-Men Origins: Wolverine (2009)
It's a gambit designed to turn Fischer against his own subconscious.มันเป็นกลเม็ดการออกแบบมาเพื่อเปิดฟิชเชอร์กับจิตใต้สำนึกของตัวเอง Inception (2010)
Um, Walt says he's not going anywhere, so that's a-- that's a really brilliant gambit on my part.เอ่อ วอลท์พูดว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้น แค่นั้นแหล่ะ... นั่นเป็นเล่ห์เหลี่ยม ที่ยอดเยี่ยมจริงๆของฉัน Más (2010)
You always had some gambit,เธอมักจะมีอุบายบางอย่าง The Guardian (2010)
You're aware of the "Queen's Gambit",คุณรู้จัก ควีน แกมบิท Damaged (2012)
I found the "Queen's Gambit", Moira.ผมพบ "ควีน แกมบิต" มอยร่า Damaged (2012)
Five years after he was presumed dead following the accident at sea which claimed The Queen's Gambit.5 ปีที่เขาหายตัวไป และสันนิษฐานว่าตายแล้ว หลังจากอุบัติเหตุในทะเล จากเรือ "เดอะ ควีน แกมบิท" Pilot (2012)
The Queen's Gambit was last heard from more than five years ago.ครั้งสุดท้ายเมื่อ 5 ปีก่อน Pilot (2012)
Salvaged the Queen's Gambit. Why, Moira?ไปกู้เรือควีนแกมบิตทำไม มอยร่า Year's End (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMBIT    G AE1 M B IH2 T
GAMBITS    G AE1 M B IH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gambit    (n) gˈæmbɪt (g a1 m b i t)
gambits    (n) gˈæmbɪts (g a1 m b i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gambit {n}gambit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gambit \Gam"bit\, n. [F. gambit, cf. It. gambitto gambit, a
   tripping up. See {Gambol}, n.] (Chess Playing)
   A mode of opening the game, in which a pawn is sacrificed to
   gain an attacking position.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gambit
   n 1: an opening remark intended to secure an advantage for the
      speaker [syn: {gambit}, {ploy}]
   2: a maneuver in a game or conversation [syn: {ploy}, {gambit},
     {stratagem}]
   3: a chess move early in the game in which the player sacrifices
     minor pieces in order to obtain an advantageous position

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gambit /gambit/ 
  gambit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top