Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ mock แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


101 ผลลัพธ์ สำหรับ mock  M AA1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -mock-, *mock*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
mock(vi) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก, Syn. scorn, ridicule, scoff, Ant. praise, honour, applaud
mock(vt) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก, Syn. scorn, ridicule, scoff, Ant. praise, honour, applaud
mock(vt) เลียนแบบ, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic
mock(adj) ที่แกล้งทำ, See also: ที่จำลองขึ้น, ปลอม, ที่เลียนแบบ, Syn. fake, fraudulent, Ant. real, genuin, authentic
mocker(n) ผู้ล้อเลียน, Syn. scorner, pretender, charlatan
mock at(phrv) ล้อเลียน, See also: หัวเราะเยาะ
mock up(phrv) เลียนแบบ, See also: จำลอง
mock-up(n) แบบจำลอง, See also: หุ่นจำลอง, Syn. dummy, model
mockery(n) การล้อเลียน, Syn. teasing
mockery(n) การเลียนแบบ, See also: การล้อเลียน, Syn. travesty, parody, lampoon

Hope Dictionary
mock(มอค) v. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, ล้อเลียน, ยั่ว, ท้าทาย, หลอกลวง, ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ, สิ่งจำลอง, สิ่งเลียนแบบ, สิ่งล้อเลียน, การเลียนแบบ, สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mock-up(มอค`อัพ) n. หุ่นจำลอง
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย, สิ่งที่เยาะเย้ย, การเลียนแบบ, สิ่งที่ไม่เพียงพอ, สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
mockingbird(มิค'คิงเบิร์ด) n. นกร้องร้องเลียนเสียงของนกอื่น
hammock(แฮม'มัค) n. เปลญวน
hommockn. แนวทุ่งข้าว
hummock(ฮัม'มอค) n. ที่ดินลักษณะคลื่น, เนินกลม, ที่สูงเนินน้ำแข็ง., See also: hummocky adj.

Nontri Dictionary
mock(vt) เยาะเย้ย, ล้อเลียน, ยั่ว, หลอกลวง
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย, ผู้ล้อเลียน, สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย, การล้อเลียน, การจำลอง
hammock(n) เปลญวน
hummock(n) เนิน
smock(n) เสื้อเอี๊ยม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mock auctionการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mock-epicมหากาพย์กำมะลอ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mock-heroicวีรกรรมกำมะลอ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Mock False Viperงูหมอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we mock what we don't understand. คนเรามักเยาะเย้ย ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ Spies Like Us (1985)
You mock my pain! นายล้อเล่นกับความเจ็บปวดของฉัน The Princess Bride (1987)
I lay myself open, and you mock me with kitchenware. ผมเปิดความในใจ และคุณก็คุยเรื่อง เครื่องครัว The Story of Us (1999)
This being the time when Hollywood dumps their crappy would-be blockbusters, which we could mock and thus feel better about ourselves. เพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ ฮอลลีวูดปล่อยหนัง ดีแตกออกมา/ซึ่งเราสามารถล้อเลียนได้ The O.C. (2003)
I don't intend to mock you, officer, but I'm cancer patient. ผมไม่กลัวกับคำขู่ของคุณหรอก ผมไม่สามารถหนีไปไหนได้อยู่แล้ว Saw II (2005)
We mock the King. พวกเราจะล้อเลียนพระราชา The King and the Clown (2005)
I would not have bothered to mock him! ข้าไม่อยากเป็นทุกข์ที่จะล้อเลียนพระราชา The King and the Clown (2005)
But allowing the minstrels to mock the dignity of ministers... will only undermine the authority of the government. แต่ว่าที่ท่านอนุญาติให้ตัวตลกล้อเล่นกับศักดิศรีของรัฐมนตรี จะทำลายอำนาจของรัฐบาล The King and the Clown (2005)
Yet you invite gutter rats to mock us? แต่ท่านกลับเชิญพวกตัวตลกพวกนี้มาล้อเล่น The King and the Clown (2005)
Yet you invite gutter rats to mock us? แต่ท่านกลับเชิญพวกตัวตลกพวกนี้มาล้อเล่น The King and the Clown (2005)
Do you mock me? คุณล้อเลียนผมหรอ? The Da Vinci Code (2006)
Is that why you're here? You're here to mock me? คุณถึงมาที่นี่สินะ มาเยอะเย้ยผมล่ะสิ Eight Below (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mockBut it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
mockHaving failed my mock examinations any number of times, when I actually tried taking it the result was nothing I'd imagined.
mockHe mocked my efforts.
mockHe mocked the way the professor speaks.
mockI overheard their mockery.
mockIt is cruel to mock a blind man.
mockOf course. Now that you say that, certainly Ms Tanaka wasn't shot even once in the mock battles.
mockPeople once mocked the idea that the earth is round.
mockThe boy is always mocked by his classmates.
mockThe boy mocked his friend for being a coward.
mockThe future pilot is trained in a mock cockpit.
mockTry a 50 minute mock examination, and know just how good you really are.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แหย่(v) tease, See also: mock, provoke, goad, pull someone's leg, Syn. เย้า, ยั่วเย้า, ยั่ว, ล้อ, หยอกล้อ, Example: เขาชอบแหย่ให้ผมโกรธนับครั้งไม่ถ้วน, Thai Definition: ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
หยัน(v) jeer, See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe, Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน, Example: เพื่อนบางคนมีสีหน้าแววตาที่แฝงเร้นด้วยความหวาดระแวงและหยันในตัวผมอีกด้วย
น่าขัน(v) ridicule, See also: mock, deride, taunt, Syn. น่าหัวเราะเยาะ, Ant. น่าชื่นชม, Example: ความคิดอ่านของเขาน่าขันที่สุด
แนม(v) satirize, See also: mock at, ridicule, Syn. เสียดสี, เหน็บแนม, Example: เขาแนมให้ยังไม่รู้ตัวอีก
ไยไพ(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Ant. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Thai Definition: พูดให้เขาอาย
ชวนชม(n) Pink Bignonia, See also: Mock Azalea, Desert Rose, Impala Lily, Kudu Lily, Sabi Star, Syn. ลั่นทมแดง, Count Unit: ต้น
เหน็บแนม(v) be sarcastic, See also: mock at, carp at, satirize, Syn. กระทบกระเทียบ, เหน็บ, Example: แม่ชอบเหน็บแนมทุกครั้งที่ฉันจะออกจากบ้าน, Thai Definition: พูดจากระทบกระเทียบ
เย้ยหยัน(adv) mockingly, See also: ridiculously, derisively, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: พจนาใช้น้ำเสียงผ่านงานเขียนอย่างเย้ยหยันบ้างพอสมควร, Thai Definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เย้ยหยัน(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: เขาถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยันจากเพื่อนๆ ทั้งที่หอพักและที่มหาวิทยาลัย, Thai Definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เยาะเย้ย(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Example: เขาชอบเยาะเย้ยผู้อื่น ไม่เคยไว้วางใจใครในการทำงานใดๆ เลย, Thai Definition: เยาะให้ได้อายและเจ็บใจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; modèle réduit [ m ] ; simulateur [ m ] ; dispositif de simulation [ m ]
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star  FR: bignonia [ m ] ; bignone [ f ] ; Jasmin de Virginie [ m ] ; Jasmin trompette [ m ] ; Rose du désert [ f ]
ชวนชมไทย[chūanchom Thai] (n, exp) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star
หัวเราะเยาะ[hūarǿ yǿ] (v) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at  FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
หุ่นจำลอง[hun jamløng] (n, exp) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; réplique [ f ]
จำลอง[jamløng] (n) EN: model ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; copie [ f ]
จันทร์กระจ่างฟ้า[jan krajang fā] (n, exp) EN: Hammock viperstail ; Wild allamanda
กัด[kat] (v) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner
ขนมถั่วแปบไส้เค็ม[khanom thūapaēp sai khem] (xp) EN: mock bean pods with shrimp filling
ขนมถั่วแปบไส้หวาน[khanom thūapaēp sai wān] (xp) EN: mock bean pods with sweet filling

CMU Pronouncing Dictionary
MOCK M AA1 K
MOCKS M AA1 K S
MOCKBY M AA1 K B IY0
MOCKED M AA1 K T
MOCKERY M AA1 K ER0 IY0
MOCKING M AA1 K IH0 NG
MOCKLER M AA1 K L ER0
MOCKINGBIRD M AA1 K IH0 NG B ER2 D
MOCK-HEROICALLY M AA1 K HH ER0 OW1 IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
mock (v) mˈɒk (m o1 k)
mocks (v) mˈɒks (m o1 k s)
mocked (v) mˈɒkt (m o1 k t)
mocker (n) mˈɒkər (m o1 k @ r)
mock-up (n) mˈɒk-ʌp (m o1 k - uh p)
mockers (n) mˈɒkəz (m o1 k @ z)
mockery (n) mˈɒkəriː (m o1 k @ r ii)
mocking (v) mˈɒkɪŋ (m o1 k i ng)
mock-ups (n) mˈɒk-ʌps (m o1 k - uh p s)
mockeries (n) mˈɒkərɪz (m o1 k @ r i z)

EDICT JP-EN Dictionary
スモッキング[sumokkingu] (n) smocking [Add to Longdo]
スモック[sumokku] (n) smock; smoking jacket [Add to Longdo]
ハンモック[hanmokku] (n) hammock [Add to Longdo]
モックアップ[mokkuappu] (n) mock-up; (P) [Add to Longdo]
阿呆陀羅経[あほだらきょう, ahodarakyou] (n) mock Buddhist sutra [Add to Longdo]
円丘[えんきゅう, enkyuu] (n) knoll; hummock [Add to Longdo]
疑似(P);擬似[ぎじ, giji] (n, pref, adj-no) suspected; pseudo; sham; quasi; false; mock; (P) [Add to Longdo]
疑似恋愛[ぎじれんあい, gijiren'ai] (n) pseudo-romance; pseudo (mock) love affair [Add to Longdo]
愚弄[ぐろう, gurou] (n, vs) mockery; derision; ridicule [Add to Longdo]
惚れた腫れた[ほれたはれた, horetahareta] (exp) head over heels (often used mockingly); madly (in love) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2944 seconds, cache age: 45.197 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม