ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mock-up

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mock-up-, *mock-up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mock-up[N] แบบจำลอง, See also: หุ่นจำลอง, Syn. dummy, model

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mock-up(มอค`อัพ) n. หุ่นจำลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up   FR: modèle [m] ; réplique [f]
จำลอง[n.] (jamløng) EN: model ; mock-up   FR: modèle [m] ; copie [f]
รูปจำลอง[n. exp.] (rūpjamløng) EN: miniature ; model ; replica ; reproduction ; mock-up   FR: miniature [f] ; modèle [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mock-up    (n) mˈɒk-ʌp (m o1 k - uh p)
mock-ups    (n) mˈɒk-ʌps (m o1 k - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle {pl}mock-up | mock-ups [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モックアップ[, mokkuappu] (n) mock-up; (P) [Add to Longdo]
実物大模型[じつぶつだいもけい, jitsubutsudaimokei] (n) full-size model; mock-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mock-up
      n 1: full-scale working model of something built for study or
           testing or display

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top