praise แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


83 ผลลัพธ์ สำหรับ praise
ภาษา
/P R EY1 Z/
หรือค้นหา: -praise-, *praise*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
praise(n) การสรรเสริญ, See also: การยกย่อง, การชื่นชม, Syn. applause, applauding, esteem, Ant. contempt, hatred
praise(n) คำพูดยกย่อง, See also: คำสรรเสริญ, Syn. eulogy, laud, regard, Ant. blame, condemnation
praise(vt) ชมเชย, See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ, Syn. eulogize, laud, cheer, admire
praiseworthy(adj) น่าชมเชย, Syn. admirable

Hope Dictionary
praise(เพรซ) vt., n. (การ) สรรเสริญ, ชมเชย, ยกย่อง, สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน, ตีราคา.
dispraisevt., n. (การ) ดูหมิ่น, กล่าวร้าย, ด่า

Nontri Dictionary
praise(n) การยกย่อง, การสรรเสริญ, การสดุดี, คำเยินยอ, คำสรรเสริญ
praise(vt) ยกย่อง, สรรเสริญ, สดุดี, ยกยอ, เยินยอ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, น่าสดุดี, น่าชมเชย
appraise(vt) ตีราคา, ประเมินค่า, หาค่า
dispraise(vt) ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, กล่าวร้าย, ด่า

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Praiseการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Praise in literatureการสรรเสริญในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Praise Him! Praise Him! สรรเสริญ ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Praise God! - And God bless the United States! พระเจ้าสรรเสริญและพระเจ้าอวยพรสหรัฐอเมริกา The Blues Brothers (1980)
I praise such courage. ผมยกย่องความกล้าหาญของท่าน Gandhi (1982)
Praise Allah! You brilliant boy, I could kiss you! ขอบคุณพระเจ้า เจ้าหนุ่มฉลาดนี่ ข้าคงต้องจูบเจ้าเลย Aladdin (1992)
Stand up and make yourselves clean. Praise Jesus. ลุกขึ้นมา แล้วทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ซะ สรรเสริญพระเยซู The Education of Little Tree (1997)
- Praise God. - สรรเสริญพระเจ้า The Education of Little Tree (1997)
Praise God. ขอพระองค์ทรงสถิตย์ Frailty (2001)
- Praise the Lord! -แด่พระผู้เป็นเจ้าครับ Love Actually (2003)
Mistress Thins. Friends and neighbors, our honored guest, Master Van Ruijven... not only are we gathered tonight to celebrate the safe delivery into this world, praise be to God, of little Franciscus,  คุณนายทินส์ เหล่าสหายและเพื่อนบ้าน Girl with a Pearl Earring (2003)
Let us lift up our hearts and voices together to give Him thanks and praise for our safe passage... ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของพระผู้เป็นเจ้า ปล่อยให้เสียงเพลงยกระดับจิตใจของท่านให้สูงขึ้น เพื่อการสวดและขอบคุณพระเจ้า... Girl with a Pearl Earring (2003)
And eventually he must have got it perfect and it must have been beautiful... with all the praise and adoration he had coming. ท้ายที่สุด เหตุการณ์คงออกมาหมดจดงดงาม เขาคงได้รับคำสรรเสริญ Primer (2004)
* Praise them * ร่วมกันอวยพรให้พวกเขา Love So Divine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
praiseAll parents like to have their children praised.
praiseAll the people praised him for his honesty.
praiseAnother thing to avoid is to use too much praise.
praiseBeware of one who praises you to your face.
praiseDo not trust such men as praise you to your face.
praiseEverybody praised her to the skies.
praiseEverybody praised his heroism.
praiseEverybody praised Ken for his great courage.
praiseEveryone loves to hear praise, but over-praise has the opposite effect of sounding insincere.
praiseEveryone praises the boy.
praiseHe courage is worthy of high praise.
praiseHe freely praised her.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สดุดี(v) praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
โบแดง(adj) admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai Definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
ยกย่องชมเชย(v) praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
ยอ(v) praise, See also: flatter, extol, laud, Syn. เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ, Ant. ตำหนิติเตียน, Example: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ, Thai Definition: กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
เคารพบูชา(v) worship, See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate, Syn. เทิดทูนบูชา, เคารพสักการะ, Example: ประชาชนมาเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์, Thai Definition: แสดงอาการนับถือ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใส
คำสรรเสริญ(n) praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai Definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ(n) praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai Definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
คำสดุดี(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำยกยอ(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เชิดชู[choētchū] (v) EN: praise  FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[chomchoēi] (v) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud  FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium
เคารพบูชา[khaorop būchā] (v, exp) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier
คิดราคา[khit rākhā] (v, exp) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value
น่าชื่นชม[nācheūnchom] (adj) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable  FR: admirable
น่าชมเชย[nāchomchoēi] (adj) EN: admirable ; praiseworthy  FR: admirable
เพลงสวด[phlēng sūat] (n, exp) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric

CMU Pronouncing Dictionary
praise
praised
praises
praises
praiseworthy

Oxford Advanced Learners Dictionary
praise
praised
praises
praiseworthy
praiseworthily
praiseworthiness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
赞许[zàn xǔ, ㄗㄢˋ ㄒㄩˇ,   /  ] praise #23,050 [Add to Longdo]
称颂[chēng sòng, ㄔㄥ ㄙㄨㄥˋ,   /  ] praise #46,119 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Lob { n } | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u, vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) #4,857 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) #10,865 [Add to Longdo]
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n, vs, adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P) #12,960 [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m, vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) #18,001 [Add to Longdo]
賛(P);讃[さん, san] (n) (1) praise; tribute; (2) inscription (on a painting); (P) #19,630 [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.023 seconds, cache age: 4.964 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม