false แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


139 ผลลัพธ์ สำหรับ false
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -false-, *false*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
false(adj) เท็จ, See also: ปลอมๆ, ไม่จริง, ผิด, Syn. inaccurate, incorrect, wrong, Ant. accurate, correct
false(adj) ปลอม, See also: ซึ่งไม่ธรรมชาติ, ซึ่งผลิตขึ้นมา, ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นมา, เทียม, Syn. counterfeit, sythetic, unreal, Ant. genuine, real
false(adj) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้, Syn. dishonest, disloyal, Ant. accurate, correct
falsely(adv) อย่างอวดอ้าง, See also: อย่างไม่ซื่อตรง, อย่างอวดอ้าง, อย่างทุจริต, Syn. deceitfully, treacherously, Ant. justly, honorably
falsehood(n) ความเชื่อที่ไม่จริง, See also: ความคิดผิดๆ, Syn. error, misconception, untruth, Ant. fact, certainty
falsehood(n) การพูดเท็จ, See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา, Syn. dishonesty, mistatement, prevarication, Ant. fact, truth
false teeth(n) ฟันปลอม

Hope Dictionary
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง, ไม่ถูกต้อง, ผิด, ปลอม, เก๊, เท็จ, ไม่แท้, หลอกลวง, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่ถูกทำนอง, -adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์, ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ, หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
false-hearted(ฟอสซ' อาร์' ทิด) adj. ขี้โกง, ใจไม่ซื่อ
falsetto(ฟอลเซท' โท) n. เสียงสูงผิดธรรมชาติ

Nontri Dictionary
false(adj) ปลอม, ไม่จริง, ไม่มีวาจาสัตย์, เท็จ, ทุจริต, ไม่ซื่อตรง, เก๊, เทียม
falsehood(n) การปลอม, ความไม่มีวาจาสัตย์, ความทุจริต, การโกหก, การหลอกลวง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
falseเท็จ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
false accounting; falsification of accountsการทำบัญชีเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false actionคำฟ้องเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false alarmสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด, สัญญาณหลอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false annual ringวงปีซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
false arrestการจับกุมโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false evidenceพยานหลักฐานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false factความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false glottis; rima vestibuliช่องหว่างสายเสียงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false impersonationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น (โดยมิชอบ) [ ดู false personation และ impersonation ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
False Cirrusฟอลซซีร์รัส [อุตุนิยมวิทยา]
False Negativeผลลบลวง, ตรวจไม่พบ, ผลลบปลอม, ผลลบเทียม, ผลลบเทียม, ลบเทียม, ผลลบที่ไม่เป็นจริง [การแพทย์]
False Negative Reactionsผลไม่สูงกว่าค่าปกติ, ปฏิกิริยาแบบผลลบปลอม [การแพทย์]
False Negative Resultsผลลบเทียม [การแพทย์]
False positiveผลบวกลวง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
False Positiveผลบวกเทียม, ผลทางบวกที่ไม่ถูกต้อง, ผลบวกลวง, ผลบวกปลอม, ผลบวกเทียม, ผลบวกลวง, บวกเทียม, ผลบวกที่ไม่เป็นจริง [การแพทย์]
False Positive Rateผลบวกเท็จ, อัตราบวกหลอก [การแพทย์]
False Positive Resultsผลบวกเทียม [การแพทย์]
False Positive Serologic Tests, Chronicผลเลือดบวกเท็จเรื้อรัง [การแพทย์]
False Stillbirthการเกิดไร้ชีพเทียม, Example: เด็กเกิดรอดที่เสียชีวิตก่อนลงทะเบียนเกิด ซึ่งอาจจะถูกนับรวมอยู่กับการเกิดไร้ชีพการตายคลอด [สิ่งแวดล้อม]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
false alarm[ฟอลส อะลาร์ม] (phrase) กระต่ายตื่นตูม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
False. ผิดจุด The Sweet Taste of Liberty (2005)
It turns out the accusations were false? หัวหน้า Hero (1992)
Why are you giving my father false hope? ทำไมคุณถึงให้ พ่อของฉันหวังว่าเท็จ? In the Name of the Father (1993)
Don't give my father false hope, all right? อย่าให้พ่อของฉัน หวังว่าเท็จ, โอเค? In the Name of the Father (1993)
And then last year, when we finally decided to get married, we agreed, love, yes, false dependencies, no. แล้วเมื่อปีที่แล้ว ตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานกัน เราตกลงกัน ความรัก... ใช่ การพึ่งพาที่ผิด... The Joy Luck Club (1993)
I see clearly now... what's true and what's false. หนูมองเห็นได้ชัดเจนแล้ว... อะไรจริง อะไรปลอม The Joy Luck Club (1993)
The vision was false! ภาพที่เห็นเป็นภาพลวงตา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Cleared of all these false charges. Cleared of all these false charges. The Godfather (1972)
False alarm. Must be this glare. มองผิดไป สงสัยจะเงาสะท้อน Jaws (1975)
He's been very handsome ever since he got those false teeth. หล่อขึ้นเลยนะ ตั้งแต่ได้ใส่ฟันปลอม. Suspiria (1977)
Tell him, if we do go, we'll lie give the Russians false information. บอกเขาว่าถ้าเราไม่ไปเราจะ นอน ให้รัสเซียข้อมูลที่เป็นเท็จ บอกเขาว่า เขาจะบอกว่ารัก 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder! ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม! Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
falseAccidentally, the rumor has turned out to be false.
falseAm I going to have a false tooth or a crown?
falseBe so true to thy self, as thou be not false to others.
falseDo you think her story is false?
falseHe assures us that he didn't attach a false statement.
falseHe can't tell the true from the false.
falseHe gave the police a false name and address.
falseHe gave us a false story.
falseHe hates falsehood more than anything else.
falseHe invented a false rumor.
falseHe is under a false accusation.
falseHe made a false statement to the police.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขี้ตู่(v) be apt to make false claims, See also: falsely claim as one's own, Syn. ขี้ตู่กลางนา, Example: ท่านคงไปฟังมาจากใครหรืออ่านของใคร แล้วมาขี้ตู่เอาว่าเป็นของผม, Thai Definition: ชอบทึกทักเอาเป็นของตัว
เก๊(adj) fake, See also: false, counterfeit, spurious, sham, bogus, Syn. ปลอม, เทียม, Ant. จริง, แท้, Example: ของเก๊ย่อมจะปรากฏว่าเป็นของเก๊ แม้จะเป็นเวลานานก็ตาม, Thai Definition: ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นของแท้, ไม่ใช่ของแท้, ไม่ใช่ของจริง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีราคา, ใช้การไม่ได้, Notes: (จีน)
เพื่อนกิน(n) fair-weather friend, See also: false friend, Ant. เพื่อนตาย, Example: แม่ติงว่าอย่าหวังพึ่งพาอาศัยอะไรจากเพื่อนกินเลย, Thai Definition: เพื่อนที่คบหาสมาคมด้วยเมื่อมีเงินเลี้ยงดูเท่านั้น
ฟันปลอม(n) false tooth, See also: denture, Example: เมื่อแก่ตัวลง ฟันฟางก็หลุดหายไปทีละซี่สองซี่ ไม่นานนักก็ต้องใช้ฟันปลอม, Count Unit: ซี่, ชุด, Thai Definition: ฟันที่เทียม, ฟันที่ทำขึ้นมาแทนฟันแท้
มุสาวาท(n) lie, See also: falsehood, fib, untrue words, untruth, Syn. คำเท็จ, คำโกหก, Example: ถ้ากษัตริย์ทำปาณาติบาตลักขโมยประพฤติผิดในกามและกล่าวคำมุสาวาทก็เลวร้ายดังเช่นพราหมณ์แพศย์ศูทรที่ทำเช่นนั้นเหมือนกัน, Notes: (บาลี)
มุสาวาท(n) lie, See also: falsehood, falsification, prevarication, Syn. การพูดเท็จ, การพูดปด, การโกหก, Example: การเทศน์เชียร์นักการเมือง เทศน์ยกย่องคนตายที่เลวร้ายนั้น ถือว่าเป็นมุสาวาทไหม, Notes: (บาลี)
มารษา(n) lie, See also: falsehood, Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก, Notes: (สันสกฤต)
มารษา(n) lie, See also: falsehood, Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก, Notes: (สันสกฤต)
พยานเท็จ(n) false witness, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ให้การเท็จ
สุ้มเสียง(n) falsetto, See also: voice, sound, Syn. กระแสเสียง, Example: เพราะสุ้มเสียงที่ติดห้าวเล็กๆ จนดูแกร่งเกินหญิง ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นกระเทย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บานเย็น[bānyen] (n) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap
เบิกความเท็จ[boēkkhwām thet] (v, exp) EN: make a false statement
ฟันปลอม[fan pløm] (n, exp) EN: false tooth ; false teeth ; false denture  FR: fausse dent [ f ] ; fausses dents [ fpl ] ; dentier [ m ] ; prothèse dentaire [ f ]
ฟันเทียม[fan thīem] (n, exp) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture  FR: fausse dent [ f ] ; fausses dents [ fpl ] ; dentier [ m ] ; prothèse dentaire [ f ]
ฟ้องเท็จ[føng thet] (x) EN: false accusation of crime
ให้การเท็จ[haikān thet] (v, exp) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
แจ้งความเท็จ[jaēngkhwām thet] (v, exp) EN: report false information intentionally
เก๊[kē] (adj) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged  FR: faux ; factice ; contrefait
คำมุสา[kham musā] (n) EN: lie ; falsehood  FR: mensonge [ m ]
ขี้ตู่[khītū] (v) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own  FR: s'approprier indûment

CMU Pronouncing Dictionary
false
falsely
falsetto
falsehood
falsettos
falsehoods

Oxford Advanced Learners Dictionary
false
falsely
falsetto
falsehood
falseness
falsettos
falsehoods

WordNet (3.0)
false(adj) not in accordance with the fact or reality or actuality, Ant. true
false(adj) arising from error, Syn. mistaken
false(adj) erroneous and usually accidental
false(adj) deliberately deceptive
false(adj) designed to deceive
false(adj) inaccurate in pitch, Syn. off-key, sour
false(adj) (used especially of persons) not dependable in devotion or affection; unfaithful, Syn. untrue
falsehood(n) a false statement, Syn. falsity, untruth, Ant. truth
falsely(adv) in an insincerely false manner
falsely(adv) in an incorrect manner, Syn. incorrectly

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
False

v. t. [ L. falsare to falsify, fr. falsus: cf. F. fausser. See False, a. ] 1. To report falsely; to falsify. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. To betray; to falsify. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

[ He ] hath his truthe falsed in this wise. Chaucer. [ 1913 Webster ]

3. To mislead by want of truth; to deceive. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

In his falsed fancy. Spenser. [ 1913 Webster ]

4. To feign; to pretend to make. [ Obs. ] “And falsed oft his blows.” Spenser. [ 1913 Webster ]

False

a. [ Compar. Falser superl. Falsest. ] [ L. falsus, p. p. of fallere to deceive; cf. OF. faus, fals, F. faux, and AS. fals fraud. See Fail, Fall. ] 1. Uttering falsehood; unveracious; given to deceit; dishnest; as, a false witness. [ 1913 Webster ]

2. Not faithful or loyal, as to obligations, allegiance, vows, etc.; untrue; treacherous; perfidious; as, a false friend, lover, or subject; false to promises. [ 1913 Webster ]

I to myself was false, ere thou to me. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Not according with truth or reality; not true; fitted or likely to deceive or disappoint; as, a false statement. [ 1913 Webster ]

4. Not genuine or real; assumed or designed to deceive; counterfeit; hypocritical; as, false tears; false modesty; false colors; false jewelry. [ 1913 Webster ]

False face must hide what the false heart doth know. Shak. [ 1913 Webster ]

5. Not well founded; not firm or trustworthy; erroneous; as, a false claim; a false conclusion; a false construction in grammar. [ 1913 Webster ]

Whose false foundation waves have swept away. Spenser. [ 1913 Webster ]

6. Not essential or permanent, as parts of a structure which are temporary or supplemental. [ 1913 Webster ]

7. (Mus.) Not in tune. [ 1913 Webster ]


False arch (Arch.), a member having the appearance of an arch, though not of arch construction. --
False attic, an architectural erection above the main cornice, concealing a roof, but not having windows or inclosing rooms. --
False bearing, any bearing which is not directly upon a vertical support; thus, the weight carried by a corbel has a false bearing. --
False cadence, an imperfect or interrupted cadence. --
False conception (Med.), an abnormal conception in which a mole, or misshapen fleshy mass, is produced instead of a properly organized fetus. --
False croup (Med.), a spasmodic affection of the larynx attended with the symptoms of membranous croup, but unassociated with the deposit of a fibrinous membrane. --
False door or
False window
(Arch.), the representation of a door or window, inserted to complete a series of doors or windows or to give symmetry. --
False fire, a combustible carried by vessels of war, chiefly for signaling, but sometimes burned for the purpose of deceiving an enemy; also, a light on shore for decoying a vessel to destruction. --
False galena. See Blende. --
False imprisonment (Law), the arrest and imprisonment of a person without warrant or cause, or contrary to law; or the unlawful detaining of a person in custody. --
False keel (Naut.), the timber below the main keel, used to serve both as a protection and to increase the shio's lateral resistance. --
False key, a picklock. --
False leg. (Zool.) See Proleg. --
False membrane (Med.), the fibrinous deposit formed in croup and diphtheria, and resembling in appearance an animal membrane. --
False papers (Naut.), documents carried by a ship giving false representations respecting her cargo, destination, etc., for the purpose of deceiving. --
False passage (Surg.), an unnatural passage leading off from a natural canal, such as the urethra, and produced usually by the unskillful introduction of instruments. --
False personation (Law), the intentional false assumption of the name and personality of another. --
False pretenses (Law), false representations concerning past or present facts and events, for the purpose of defrauding another. --
False rail (Naut.), a thin piece of timber placed on top of the head rail to strengthen it. --
False relation (Mus.), a progression in harmony, in which a certain note in a chord appears in the next chord prefixed by a flat or sharp. --
False return (Law), an untrue return made to a process by the officer to whom it was delivered for execution. --
False ribs (Anat.), the asternal rebs, of which there are five pairs in man. --
False roof (Arch.), the space between the upper ceiling and the roof. Oxford Gloss. --
False token, a false mark or other symbol, used for fraudulent purposes. --
False scorpion (Zool.), any arachnid of the genus Chelifer. See Book scorpion. --
False tack (Naut.), a coming up into the wind and filling away again on the same tack. --
False vampire (Zool.), the Vampyrus spectrum of South America, formerly erroneously supposed to have blood-sucking habits; -- called also vampire, and ghost vampire. The genuine blood-sucking bats belong to the genera Desmodus and Diphylla. See Vampire. --
False window. (Arch.) See False door, above. --
False wing. (Zool.) See Alula, and Bastard wing, under Bastard. --
False works (Civil Engin.), construction works to facilitate the erection of the main work, as scaffolding, bridge centering, etc.
[ 1913 Webster ]

False

adv. Not truly; not honestly; falsely. “You play me false.” Shak. [ 1913 Webster ]

False-faced

a. Hypocritical. Shak. [ 1913 Webster ]

False-heart

a. False-hearted. Shak. [ 1913 Webster ]

False-hearted

a. Hollow or unsound at the core; treacherous; deceitful; perfidious. Bacon. -- False"-heart`ed*ness, n. Bp. Stillingfleet. [1913 Webster]

Falsehood

n. [ False + -hood ] 1. Want of truth or accuracy; an untrue assertion or representation; error; misrepresentation; falsity. [ 1913 Webster ]

Though it be a lie in the clock, it is but a falsehood in the hand of the dial when pointing at a wrong hour, if rightly following the direction of the wheel which moveth it. Fuller. [ 1913 Webster ]

2. A deliberate intentional assertion of what is known to be untrue; a departure from moral integrity; a lie. [ 1913 Webster ]

3. Treachery; deceit; perfidy; unfaithfulness. [ 1913 Webster ]

Betrayed by falsehood of his guard. Shak. [ 1913 Webster ]

4. A counterfeit; a false appearance; an imposture. [ 1913 Webster ]

For his molten image is falsehood. Jer. x. 14. [ 1913 Webster ]

No falsehood can endure
Touch of celestial temper. Milton.

Syn. -- Falsity; lie; untruth; fiction; fabrication. See Falsity. [ 1913 Webster ]

Falsely

adv. In a false manner; erroneously; not truly; perfidiously or treacherously. “O falsely, falsely murdered.” Shak. [ 1913 Webster ]

Oppositions of science, falsely so called. 1 Tim. vi. 20. [ 1913 Webster ]

Will ye steal, murder . . . and swear falsely ? Jer. vii. 9. [ 1913 Webster ]

Falseness

n. The state of being false; contrariety to the fact; inaccuracy; want of integrity or uprightness; double dealing; unfaithfulness; treachery; perfidy; as, the falseness of a report, a drawing, or a singer's notes; the falseness of a man, or of his word. [ 1913 Webster ]

Falser

n. A deceiver. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
虚假[xū jiǎ, ㄒㄩ ㄐㄧㄚˇ,   /  ] false; a fake; an impostor #4,902 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] false; fake; forged; bogus; Taiwan pr. wei4 #7,318 [Add to Longdo]
虚伪[xū wěi, ㄒㄩ ㄨㄟˇ,   /  ] false; hypocritical; artificial; sham #10,118 [Add to Longdo]
假象[jiǎ xiàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˋ,  ] false appearance; facade #18,622 [Add to Longdo]
假证[jiǎ zhèng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ,   /  ] false testimony #28,308 [Add to Longdo]
虚名[xū míng, ㄒㄩ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] false reputation #29,552 [Add to Longdo]
违心[wéi xīn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ,   /  ] false; untrue to one's convictions; against one's will; disloyal #37,478 [Add to Longdo]
虚情假意[xū qíng jiǎ yì, ㄒㄩ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ,     /    ] false friendship; hypocritical show of affection #40,537 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] false #42,158 [Add to Longdo]
假牙[jiǎ yá, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄚˊ,  ] false teeth; dentures #43,990 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Doppelboden { m } (für Kabelverlegung)false floor [Add to Longdo]
Falschmeldung { f }false report [Add to Longdo]
Fehlstart { m }; Frühstart { m } [ sport ] | einen Fehlstart verursachenfalse start | to jump the gun [Add to Longdo]
Krokodilstränen { pl } [ übtr. ]false tears [Add to Longdo]
Unterschiebung { f }false attribution [Add to Longdo]
falsch; unwahr; unrichtig { adj } | falscher | am falschestenfalse | falser | falsest [Add to Longdo]
Oranger Ringelfisch { m }; falscher Clown-Anemonenfisch { m } (Amphiprion ocellaris) [ zool. ]false percula clown; ocellaris (anemone) clown [Add to Longdo]
Kleiner Schwertwal { m }; Unechter Schwertwal { m }; Falscher Schwertwal { m } [ zool. ]false killer whale; false pilot whale; pseudorca (Pseudorca crassidens) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[うそ, uso] (n) (1) lie; falsehood; incorrect fact; (2) (col) Really!; Unbelievable!; No way!; (P) #4,830 [Add to Longdo]
虚偽[きょぎ, kyogi] (n, adj-no, vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P) #6,141 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (logic) false #6,979 [Add to Longdo]
捏造;ねつ造[ねつぞう, netsuzou] (n, vs) fabrication; forgery; falsehood; hoax #11,278 [Add to Longdo]
柊;疼木[ひいらぎ;ひらぎ(柊);ヒイラギ, hiiragi ; hiragi ( hiiragi ); hiiragi] (n) (1) (uk) holly olive (Osmanthus heterophyllus); false holly; (2) (uk) (common mistranslation) (See 西洋柊) holly; (3) (uk) (also written as 鮗) spotnape ponyfish (Leiognathus nuchalis) #11,602 [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) #12,272 [Add to Longdo]
フライング[furaingu] (n, vs) (1) flying; (2) (abbr) (See フライングスタート) false start; (3) frying; (P) #14,549 [Add to Longdo]
偽り;詐り[いつわり, itsuwari] (n, adj-no) lie; falsehood; fiction; fabrication #15,076 [Add to Longdo]
冤罪;えん罪;寃罪(iK)[えんざい, enzai] (n) false charge; false accusation; misrepresentation #15,464 [Add to Longdo]
疑似(P);擬似[ぎじ, giji] (n, pref, adj-no) suspected; pseudo; sham; quasi; false; mock; (P) #15,496 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
[ぎ, gi] logical false [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0348 seconds, cache age: 0.853 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม