Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ voice แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
145 ผลลัพธ์ สำหรับ voice  V OY1 S
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -voice-, *voice*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
voice[N] เสียงพูด, See also: เสียงที่เปล่งจากปาก, เสียงร้องเพลง, Syn. speech
voice[N] การพูด, See also: การออกเสียง, Syn. utterance
voice[VT] ประกาศ, See also: เปล่งเสียง, ทำให้มีเสียง
voice[N] ความคิดเห็น, See also: ความต้องการ, ความรู้สึก
voice[N] สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
voice[N] เสียงใดใด เช่น เสียงของทะเล (the voice of the sea)
voice[N] นักร้อง
voice[N] วาจกในไวยากรณ์
voiced[ADJ] ซึ่งมีเสียงก้อง, See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง, Syn. vocalized, articulated, Ant. unvoiced, voiceless
voiceful[ADJ] ซึ่งมีเสียงร้อง, See also: มีเสียงพูด, เสียงก้อง
Hope Dictionary
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง
voice boxn. กล่องเสียง (ที่ลำคอมนุษย์)
voiced(วอยซฺทฺ) adj. มีเสียงเฉพาะ,ออกเสียง,เปล่งเสียง,แสดงข้อคิดเห็น,เสียงก้อง
voiceful(วอยซฺ'ฟูล) adj. มีเสียงร้อง,มีเสียงพูด,เสียงก้อง
voiceless(วอยซฺ'ลิส) adj. ไร้เสียง,ใบ้,ไม่พูด,ไม่ออกเสียง,ไม่มีถ้อยคำ,มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง, See also: voicelessness n.
gravel-voiced(แกรฟ'วะลี่) adj. เสียงแหบ
invoice(อิน'วอยซฺ) n. ใบส่งของ,ใบแจ้งรายการสินค้าที่ขายให้ รวมทั้งราคาและอื่น ๆ vt. ทำใบส่งของให้
proforma invoicen. รายการสินค้าและรา-คาสำหรับเสนอขาย
Nontri Dictionary
voice(n) เสียง,วาจก,ความคิดเห็น
voice(vt) เปล่งเสียง,ประกาศ,ออกความคิด
voiceless(adj) ไม่มีเสียง,ไม่ออกเสียง,เป็นใบ้,ไม่พูด
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ,ใบส่งของ
invoice(vt) ทำรายการของที่ซื้อ,ทำบัญชีใบส่งของ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voiceเสียง(พูด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voiceเสียงแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
voiceเสียงพูด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
voiceเสียง(พูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voice answer back (VAB)การตอบกลับด้วยเสียงพูด (แว็บ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voice bulletin boardกระดานข่าวเสียง(พูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voice coilขดลวดเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voice dialingการต่อเลขหมายด้วยเสียง(พูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voice mailไปรษณีย์เสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voice mailไปรษณีย์เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Voice disordersความผิดปกติทางเสียง [TU Subject Heading]
voice mailไปรษณีย์เสียง
ระบบที่ช่วยเก็บเสียงพูดของผู้ใช้โทรศัพท์ติดต่อมาถึงเราเมื่อเราไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน เมื่อเรากลับมาแล้วเราอาจขอให้ระบบนำเสียงพูดที่อัดไว้นั้นมาให้เราฟังได้ หรือเราอาจใช้โทรศัพท์โทรฯ จากที่อื่นเข้าไปที่สำนักงานแล้วขอฟังเสียงที่ผู้อื่นฝากไว้ก็ได้ หรือจะส่งเสียงที่ฝากนั้นต่อไปให้คนอื่นฟังด้วยก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Voice mail systemsไปรษณีย์เสียง [TU Subject Heading]
Voice over Internet Protocolการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
voice over IP (VoIP)วอยซ์โอเวอร์ไอพี, การใช้งานโทรศัพท์โดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนี ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้ากับคู่สนทนาที่อาจอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ห่างไกลออกไป โดยเสียงของผู้สนทนาจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลแล้วส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปถ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
voice recognitionการรู้จำเสียงพูด
ระบบที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งเป็นเสียงพูด ระบบนี้ปัจจุบันมีขีดจำกัดตรงที่จำเสียงพูดได้ไม่กี่คำ และอาจจะจำได้เฉพาะของเสียงคนเพียงคนเดียว เสียงพูดของคนแต่ละคนนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันมาก จนเป้นการยากที่จะพัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดที่เก่งเท่ากับคน [คอมพิวเตอร์]
Voice trainingการฝึกเสียงพูด [TU Subject Heading]
VoiceXML (Document markup language)วอยซ์เอ็กซ์เอ็มแอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Longdo Unapproved EN-TH
voice over[วอยซ์ โอเวอร์] (n) การบันกทึกเสียง, การพากย์เสียง ในหนังภาพยนตร์เป็นต้น
voice over[วอยซ์ โอเวอร์] (n) การบันทึกเสียง, การพากย์เสียง ในหนังภาพยนตร์เป็นต้น
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Only the voice of Hynkel was heard. อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่เขาเพียงผู้เดียว The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
A conscience is that still small voice that people won't listen to. จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง Pinocchio (1940)
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling. ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน 12 Angry Men (1957)
He couldn't have identified the voice with the el roaring by. เขาไม่ได้ระบุเสียงกับเอคำรามโดย 12 Angry Men (1957)
I held his voice for him while he lost his meetings. ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา How I Won the War (1967)
He's not an officer, for all his voice and his linear belt. สำหรับเสียงของเขาและเข็มขัด เชิงเส้นของเขา ดังนั้นเขาไม่อาจทำให้การกล่าว สุนทรพจน์ How I Won the War (1967)
There is neither speech nor language, yet His voice is heard among them. จักไม่มีคําพูด หรือภาษาใด ๆ เเต่สุรเสียงพระองค์จะดังก้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
I don't know what to do. My voice is weak. It's weak. ผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร เสียงของเราจะอ่อนแอ มันอ่อนแอ The Godfather (1972)
Then Johnny Fontane comes along with his olive oil voice and Guinea charm. จากนั้นจอห์นนี่ฟอนมาพร้อมกับเสียงของเขาน้ำมันมะกอกและเสน่ห์นิวกินี The Godfather (1972)
Then one day I was just walking down the street and I heard a voice behind me say "Reach for it, mister!" I spun around. วันนึง... ...ฉันเดินเล่นไปตามถนน ได้ยินเสียงจากข้างหลังว่า ..."ยกมือขึ้น!" ฉันหันไป Blazing Saddles (1974)
He went on, his voice broken, sobbing เขาไปบน, เสียงของเขา .ที่ชำรุด , sobbing Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voiceA bad cold caused the singer to lose his voice.
voiceA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
voiceAll at once she began to shout in a shrill voice.
voiceA man was complaining of something in a sharp voice.
voiceAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
voiceAn operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.
voiceA parrot can mimic a person's voice.
voiceAs soon as the dog heard his master's voice, off he ran like a shot.
voiceA tiny voice inside your heart.
voiceAt the sound of my voice, my dog pricked up his ears.
voiceAt the top of one's voice.
voiceBetty has a sweet voice.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ออกเสียง[V] pronounce, See also: voice, sound, Syn. เปล่งเสียง, Example: ครูภาษาไทยสอนเด็กให้รัวลิ้นไว้เพื่อหัดออกเสียง ร
การแสดงความคิดเห็น[N] opinion, See also: voice, view, idea, point of view, Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเสนอความคิดเห็น, Example: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โฆษะ[N] voice, See also: vocalization, sound, Syn. ก้อง, Ant. ไม่ก้อง, อโฆษะ, Example: เสียงระเบิดมักออกเสียงแทนกันสลับไปมาระหว่างเสียงโฆษะและเสียงอโฆษะ, Thai definition: เรียกพยัญชนะในภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีเสียงก้องว่า พยัญชนะโฆษะ ได้แก่พยัญชนะตัวที่ 3, 4, 5 ของวรรค และ ย ร ล ว ห ฬ.
สุรเสียง[N] voice of authority, Syn. เสียง, Example: เพียงแค่เราได้ยินสุรเสียงของท่านก็เกรงกลัวจนหัวหดแล้ว, Thai definition: เสียงก้องกังวาน หมายความว่า เสียงของผู้มีอำนาจ
สิงหนาท[N] voice of the king, Syn. สีหนาท, Example: มีพระบรมราชโองการสิงหนาทให้ประกาศแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระสงฆ์สามเณรแลทวยราษฎร์ทั้งปวง, Thai definition: พระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่น่าเกรงขาม เหมือนเสียงของราชสีห์เป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั้งปวง
รณ[N] noise, See also: voice, sound, Syn. เสียง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซุ่มเสียง[N] voice, Syn. สุ้มเสียง, กระแสเสียง, Example: เธอชอบดัดซุ่มเสียงให้เล็กแหลมอย่างนักร้อง
สุ้มเสียง[N] falsetto, See also: voice, sound, Syn. กระแสเสียง, Example: เพราะสุ้มเสียงที่ติดห้าวเล็กๆ จนดูแกร่งเกินหญิง ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นกระเทย
เสียงพูด[N] voice, See also: speech, speaking voice, Example: เมื่ออายุ 9-10 เดือน เด็กจะเริ่มเลียนเสียงพูดของคนอื่น, Thai definition: เสียงที่เกิดจากการพูด
แสดงความคิดเห็น[V] voice/give one's opinion, See also: show/express one's opinion, Syn. ให้ความคิดเห็น, Example: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทัพ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบแจ้งหนี้[n. exp.] (baijaēng nī) EN: invoice   
ใบกำกับราคาสินค้า[n. exp.] (bai kamkap rākhā sinkhā) EN: invoice   
ใบกำกับสินค้าของศุลกากร[n. exp.] (bai kamkap sinkhā khøng sunlakākøn) EN: customs invoice   
ใบสั่งของ[n. exp.] (baisang khøng) EN: invoice   
ใบเสนอขายต่างประเทศ[n. exp.] (bai sanōe khāi tāngprathēt) EN: proforma invoice   
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sīeng) EN: record voices   FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
โดน[X] (dōn) EN: [used to form the passive voice = to be + p.p.]   FR: [indique la forme passive = être + p.p.]
อินวอยซ์[] (inwøi) EN: invoice   
CMU Pronouncing Dictionary
VOICE   V OY1 S
VOICED   V OY1 S T
VOICES   V OY1 S IH0 Z
VOICES   V OY1 S AH0 Z
VOICE'S   V OY1 S IH0 Z
VOICEWORK   V OY1 S W ER2 K
VOICEOVER   V OY1 S OW2 V ER0
VOICEMAIL   V OY1 S M EY2 L
VOICELESS   V OY1 S L AH0 S
VOICEWORKS   V OY1 S W ER2 K S
Oxford Advanced Learners Dictionary
voice  (v) vˈɔɪs
voiced  (v) vˈɔɪst
voices  (v) vˈɔɪsɪz
voiceless  (j) vˈɔɪsləs
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
声音[shēng yīn, ㄕㄥ ㄧㄣ, / ] voice; sound, #1,091 [Add to Longdo]
语音[yǔ yīn, ㄩˇ ㄧㄣ, / ] voice, #6,899 [Add to Longdo]
嗓音[sǎng yīn, ㄙㄤˇ ㄧㄣ, ] voice, #15,079 [Add to Longdo]
嗓门[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] voice; windpipe, #20,372 [Add to Longdo]
浊音[zhuó yīn, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄣ, / ] voiced consonant (English b or d, as opposed to unvoiced p or t), #63,662 [Add to Longdo]
美国之音[Měi guó zhī yīn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓ ㄧㄣ, / ] Voice of America radio, #68,037 [Add to Longdo]
声气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] voice; tone, #80,751 [Add to Longdo]
吊嗓子[diào sǎng zi, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄤˇ ㄗ˙, ] voice training (for Chinese opera), #139,027 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] voice of anger; vast; spacious, #514,869 [Add to Longdo]
语音信号[yǔ yīn xìn hào, ㄩˇ ㄧㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] voice signal [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Sprachanalyse {f}voice analysis [Add to Longdo]
Sprachausgabe {f}voice output [Add to Longdo]
Sprachausgabe {f}voice response [Add to Longdo]
Spracheingabe {f}voice entry [Add to Longdo]
Spracherkennung {f}voice recognition [Add to Longdo]
Sprachgenerator {m}voice synthesizer [Add to Longdo]
Sprachmodulation {f}voice modulation [Add to Longdo]
Sprechverarbeitung {f}voice processing [Add to Longdo]
Sprechfunk {m}voice radio [Add to Longdo]
Sprechfunker {m}voice radio operator [Add to Longdo]
Stimmbildung {f}voice formation [Add to Longdo]
Stimme {f} | Stimmen {pl} | seine Stimme erheben gegen | mit lauter Stimme | mit lauter Stimme | mit leiser Stimme | mit ehrfurchtsvoller Stimme | einschmeichelnde Stimmevoice | voices | to raise one's voice against | in a loud voice | at the top of voice | in a low voice | in an awed voice | silky voice [Add to Longdo]
Voicemail {f}; Sprachnachricht {f}voice mail [Add to Longdo]
Volksstimme {f}voice of the people [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
ボイスコーデック[ぼいすこーでっく, boisuko-dekku] voice codec [Add to Longdo]
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail [Add to Longdo]
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message [Add to Longdo]
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging [Add to Longdo]
音声チャネル[おんせいチャネル, onsei chaneru] voice channel [Add to Longdo]
音声ネットワーク[おんせいネットワーク, onsei nettowa-ku] voice network [Add to Longdo]
音声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox [Add to Longdo]
音声圧縮[おんせいあっしゅつ, onseiasshutsu] voice compression [Add to Longdo]
音声合成[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis [Add to Longdo]
音声処理技術[おんせいしょりぎじゅつ, onseishorigijutsu] voice processing technology [Add to Longdo]
Time: 0.0056 seconds, cache age: 127.971 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม