Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ truth แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


109 ผลลัพธ์ สำหรับ truth  T R UW1 TH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -truth-, *truth*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
truth(n) ความจริง
truth(n) ข้อเท็จจริง
truths(n) ีความจริง
truthful(adj) ซื่อสัตย์, See also: ถูกต้อง, จริงใจ
truthless(adj) ไม่มีความจริง
truthfully(adv) ตามความจริง
truth-value(n) ค่าความจริง
truthfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจริงใจ

Hope Dictionary
truth(ทรูธ) n. ความจริง, สัจธรรม, ความซื่อสัตย์, ความแน่แท้, ความถูกต้อง, -Phr. (in truth ตามความเป็นจริง), Syn. veracity, Ant. falsehood
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true, Ant. false
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย

Nontri Dictionary
truth(n) ความจริง, ความซื่อสัตย์, สัจธรรม, ความถูกต้อง
truthful(adj) มีสัตย์, โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์, การพูดจริง, การเปิดเผยความจริง
untruth(n) ความไม่จริง, ความหลอกลวง, ความเท็จ, ความไม่ซื่อสัตย์
untruthful(adj) ไม่จริง, ไม่ซื่อสัตย์, เท็จ, หลอกลวง, ไม่จงรักภักดี

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
truthความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth tableตารางความจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
truth tableตารางค่าความจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
truth valueค่าความจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
truth, coherence theory ofทฤษฎีความจริงแบบสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, correspondence theory ofทฤษฎีความจริงแบบสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, empiricalความจริงเชิงประจักษ์, ความจริงเชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, logicalตรรกสัจจะ, ความจริงเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, pragmatic theory ofทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, ultimateปรมัตถสัจ, อันติมสัจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Truthความจริง [TU Subject Heading]
Truth (Buddhism)ความจริง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Truth in literatureความจริงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
truth tableตารางค่าความจริง, ตารางที่แสดงค่าความจริงของประพจน์ใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมประพจน์ตั้งแต่สองประพจน์ขึ้นไปด้วยตัวเชื่อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Truthfulness and falsehoodความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The truth is... ความจริงคือ... Introduction to Finality (2012)
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God? คำให้การของคุณเป็นความจริง เป็นความจริงทั้งหมด - ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากความจริง Rebecca (1940)
They don't know what the truth is! They don't know what the truth is! 12 Angry Men (1957)
I don't really know what the truth is. I don't really know what the truth is. 12 Angry Men (1957)
I must tell you the truth Blondie. บอกตรงๆ นะ ผมทอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed. เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย Yellow Submarine (1968)
Behold the truth that abides in us. ท่านคือสัจธรรมที่ผูกพันเราไว้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Reveal that truth unto that Maker. เราจะเเสดงสัจธรรม ให้เห็นเเจ้งทั่วหล้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach. ถ้ามันเป็นพันธุ์โร้ก เเละเรื่องการจองอาณาเขตเป็นจริง... เรามีโอกาสเห็นมัน ระหว่างเคปสก็อตกับเช้าท์บีช Jaws (1975)
-Tell you the truth I thought about it for five days and did the whole job in one. ผมบอกตามตรง ผมคิดเรื่องนี้นาน 5 วัน แล้วก็ทำให้เสร็จภายใน 1 วัน Oh, God! (1977)
The divine truth is not in a building or a book or a story. ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า ไม่ได้เป็นตึก ไม่ได้เป็นหนังสือ หรือเป็นเรื่องเล่า Oh, God! (1977)
Put down that the heart is the temple wherein all truth resides. เขียนว่าหัวใจเป็นสถานที่ สำหรับความเป็นจริงทุกประการ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
truthAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
truthA home truth.
truthAll of you are familiar with the truth of the story.
truthAll the truth is not to be told at all time.
truthAll you had to do was to tell him the truth.
truthAll you have to do is to tell the truth.
truthAlways tell the truth.
truthAre you suggesting that I am not telling the truth?
truthAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
truthAs I heard the story secondhand, I can't ascertain the truth of it.
truthAs long as you won't face the truth, you will cry in vain.
truthAt last he found out the truth.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สุจริต(adj) honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
ข้อมูลจริง(n) correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai Definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
สมจริง(adv) truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai Definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
ค่าความจริง(n) truth-value, Example: วรรณกรรมที่ดีต้องมีลักษณะที่จะน้อมใจผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง ให้บังเกิดความรู้สึกลึกซึ้งถึงค่าความจริง คือ ความดีงามให้ฝังอยู่ในจิตใจได้ถาวรยาวนาน
ความสัตย์(n) truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Thai Definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้
ความสัตย์จริง(n) truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Example: เราสรรเสริญโสกราตีสที่ยอมตายเพื่อความสัตย์จริง เราประณามเทวทัตและจูดาสว่างเป็นมนุษย์ไร้สัจจะและเป็นผู้ทรยศ
สัจจะ(n) truth, See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness, Syn. สัตย์, ความจริงแท้, Example: แถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์อีกหลายๆ บท, Thai Definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรง ไม่กลับเป็นอย่างอื่น
ตามตรง(adv) straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai Definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
ข้อเท็จจริง(n) fact, See also: truth, evidence, matters of fact, Syn. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อสรุป, ข้อพิสูจน์, Example: การประเมินผลต้องดูว่าผู้พูดมองข้อเท็จจริงจากไหน, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง
เท็จจริง(n) fact, See also: truth, data, figure, reality, actuality, certainty, substantiality, matter, Syn. ความจริง, ข้อเท็จจริง, เรื่องจริง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อริยสัจ[Ariyasat] (n) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)  FR: Noble Vérité [ f ] ; Ariya Sacca (pali)
บิดเบือนความจริง[bitbeūoen khwāmjing] (v, exp) EN: distort the truth
ได้สติ[dāisati] (v) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of  FR: réaliser
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [ f ] ; sincérité [ f ]
การโกหก[kān kōhok] (n) EN: deception ; untruthfulness
ข้อเท็จจริง[khøthetjing] (n) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact
ความจริง[khwāmjing] (n) EN: truth ; fact ; reality ; actuality  FR: vérité [ f ] ; réalité [ f ] ; véracité [ f ] ; fait [ m ] ; actualité [ f ]
ความจริงสัมพัทธ์[khwāmjing samphat] (n, exp) EN: relative truth  FR: vérité relative [ f ]
ความเป็นจริง[khwām pen jing] (n) EN: truth ; fact ; reality  FR: réalisme [ m ] ; réalité [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
TRUTH T R UW1 TH
TRUTHS T R UW1 TH S
TRUTHFUL T R UW1 TH F AH0 L
TRUTHFULLY T R UW1 TH F AH0 L IY0
TRUTHINESS T R UW1 TH IY2 N AH0 S
TRUTHFULNESS T R UW1 TH F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
truth (n) trˈuːθ (t r uu1 th)
truths (n) trˈuːðz (t r uu1 dh z)
truthful (j) trˈuːθfəl (t r uu1 th f @ l)
truthfully (a) trˈuːθfəliː (t r uu1 th f @ l ii)
truthfulness (n) trˈuːθfəlnəs (t r uu1 th f @ l n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
真理[zhēn lǐ, ㄓㄣ ㄌㄧˇ, ] truth, #5,806 [Add to Longdo]
实话[shí huà, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] truth, #6,472 [Add to Longdo]
真善美[zhēn shàn měi, ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄇㄟˇ, ] truth, goodness and beauty, #35,689 [Add to Longdo]
真值表[zhēn zhí biǎo, ㄓㄣ ㄓˊ ㄅㄧㄠˇ, ] truth table, #181,899 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
本当[ほんとう, hontou] TH: จริํง  EN: truth

DING DE-EN Dictionary
Truthahn { m }; Truthenne { f }; Pute { f }; Puter { m }turkey [Add to Longdo]
Wahrheit { f } | Wahrheiten { pl } | der Wahrheit halber | hinter die Wahrheit kommen | empirische Wahrheittruth | truths; truthes | to tell the truth | to get the truth | actual truth [Add to Longdo]
Wahrheitstabelle { f }truth table [Add to Longdo]
Truthahngeier { m } [ ornith. ]Turkey Vulture [Add to Longdo]
Truthuhn { n } [ ornith. ]Common Turkey [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1, vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
フカシ[fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job [Add to Longdo]
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) { Buddh } the one absolute truth; the one reality [Add to Longdo]
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) { Buddh } (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
因明[いんみょう, inmyou] (n) (See 五明) hetuvidya (ancient Indian logic for determining right from wrong, truth from falsehood, etc.) [Add to Longdo]
嘘から出た誠[うそからでたまこと, usokaradetamakoto] (exp) (id) Truth comes out of falsehood [Add to Longdo]
奥旨[おうし, oushi] (n) deep truth; deep knowledge [Add to Longdo]
仮諦[けたい, ketai] (n) { Buddh } (See 三諦) truth of temporariness (holding that all things are temporary) [Add to Longdo]
何を隠そう(P);何をかくそう[なにをかくそう, naniwokakusou] (exp) to be frank with you; to tell you the truth; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
真理値[しんりち, shinrichi] truth value [Add to Longdo]
真理値表[しんりちひょう, shinrichihyou] truth table [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1149 seconds, cache age: 16.737 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม