หรือคุณหมายถึง falseneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

falseness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falseness-, *falseness*, falsenes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is falseness in his voice!เสียงเธอดูแปลกๆ No Country for Old Men (2007)
Your Grace, the Gods do indeed hold betrothal solemn, but your father, blessed be his memory, made this pact before the Starks revealed their falseness.ฝ่าบาท เป็นเรื่องจริง ที่ทวยเทพทรงจริงจังเรื่องการหมั้นหมาย แต่ทวยเทพทรงโปรด พระบิดาของท่าน Valar Morghulis (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falseness    (n) fˈɔːlsnəs (f oo1 l s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falseness \False"ness\, n.
   The state of being false; contrariety to the fact;
   inaccuracy; want of integrity or uprightness; double dealing;
   unfaithfulness; treachery; perfidy; as, the falseness of a
   report, a drawing, or a singer's notes; the falseness of a
   man, or of his word.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falseness
   n 1: the state of being false or untrue; "argument could not
      determine its truth or falsity" [syn: {falsity},
      {falseness}] [ant: {the true}, {trueness}, {truth},
      {verity}]
   2: unfaithfulness by virtue of being unreliable or treacherous
     [syn: {faithlessness}, {falseness}, {fickleness},
     {inconstancy}]
   3: the quality of not being open or truthful; deceitful or
     hypocritical [syn: {insincerity}, {falseness}, {hollowness}]
     [ant: {sincerity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top