complete แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


140 ผลลัพธ์ สำหรับ complete
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -complete-, *complete*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
complete(adj) ทั้งหมด, Syn. entire, whole
complete(vt) ทำทั้งหมด
complete(adj) ที่เสร็จสิ้น, Syn. finished, ended
complete(vt) เสร็จ, See also: จบ, เสร็จสิ้น, Syn. accomplish, perfect
completely(adv) อย่างทั้งหมด, Syn. entirely, totally, wholly
completely(adv) อย่างเสร็จสมบูรณ์

Hope Dictionary
complete(คัมพลีท') { completed, completing, completes } adj. สมบูรณ์, เสร็จ, สำเร็จ, ครบ, สมบูรณ์, พร้อม, เต็มที่, สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ครบ, ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. remainder, balance -Conf. completer
incomplete(อินคัมพลีท') adj. ไม่สมบูรณ์, เพียงบางส่วน., See also: incompletely adv. incompletion, incompleteness n., Syn. undone, unfinished, undone

Nontri Dictionary
complete(adj) ทั้งสิ้น, บริบูรณ์, สมบูรณ์, ครบ, พร้อม
complete(vt) ทำให้สมบูรณ์, ทำเสร็จ, บรรลุความสำเร็จ
completely(adv) อย่างสมบูรณ์, อย่างพร้อมมูล, อย่างครบถ้วน
completeness(n) ความสมบูรณ์, การทำสำเร็จ, ความพร้อมมูล
incomplete(adj) ไม่ครบถ้วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, ขาด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
completeสมบูรณ์, ครบถ้วน, สิ้นสุด, เต็มที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
completeบริบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complete carryเลขทดบริบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complete color blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete colour; blindness, total color; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complete colour blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, total color; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complete coverageการครอบคลุมครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
complete crown; full crownครอบฟันเต็มซี่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete denture impressionรอยพิมพ์ทำฟันปลอมทั้งปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete denture; full dentureฟันปลอมทั้งปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete flowerดอกสมบูรณ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Completeสมบูรณ์, ชนิดสมบูรณ์, เต็มที่ [การแพทย์]
Complete Fertilityภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ หรือภาวะเจริญพันธุ์ชั่วชีวิต (lifetime function), Example: เป็นภาวะเจริญพันธุ์สะสมของรุ่นปีเมื่อทุกคน สิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์แล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Complete Life Tableตารางชีพสมบูรณ์, Example: ตารางชีพที่มีข้อมูลฟังก์ชั่นตารางชีพ (life table function) ให้ทุกอายุ เป็นรายปี ส่วนตารางชีพย่อ (abridged life table) นั้น เป็นตารางชีพที่ให้ค่า หรือฟังก์ชันเฉพาะอายุที่เรากำหนดเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
complete mediumสารอาหารบริบูรณ์, สารอาหารที่ใช้เลี้ยงจุลินทรีย์ ประกอบด้วยสารที่จุลินทรีย์ต้องการอย่างครบถ้วน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Complete Mixed ASระบบเอเอสแบบผสมสมบูรณ์, Example: ระบบเอเอสที่ถังเติมอากาศเป็นชนิดซีเอสทีอาร์ (CSTR) [สิ่งแวดล้อม]
Completed contract methodวิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา [การบัญชี]
Completed Parityจำนวนบุตรสมบูรณ์, Example: ได้แก่ จำนวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรีที่พ้นวัยเจริญพันธุ์แล้ว มีความหมายเดียวกันกับภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Completed Testการทำขั้นสุดท้าย [การแพทย์]
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร, Example: กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Completely Stirred Tank Reactor, CSTRถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์, ซีเอสทีอาร์, Example: ถังปฏิกรณ์หรือถังปฏิกิริยาที่มีการกวนรุนแรง ทำให้มีการผสมอย่างสมบูรณ์ ความเข้มข้น ณ จุดใด ๆ ในถังมีค่าเท่ากันเสมอ [สิ่งแวดล้อม]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
completely(adv) ในทางที่เป็นไปได้, อย่างสมบรูณ์

WordNet (3.0)
complete(v) come or bring to a finish or an end, Syn. finish
complete(v) bring to a whole, with all the necessary parts or elements
complete(v) complete a pass, Syn. nail
complete(v) write all the required information onto a form, Syn. make out, fill in, fill out
complete(adj) having every necessary or normal part or component or step, Ant. incomplete
complete(adj) perfect and complete in every respect; having all necessary qualities, Syn. consummate
complete(adj) having come or been brought to a conclusion, Syn. terminated, concluded, ended, over, all over
completely(adv) so as to be complete; with everything necessary
completeness(n) the state of being complete and entire; having everything that is needed, Ant. incompleteness
completeness(n) (logic) an attribute of a logical system that is so constituted that a contradiction arises if any proposition is introduced that cannot be derived from the axioms of the system

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Complete

a. [ L. completus, p. p. of complere to fill up; com- + plere to fill. See Full, a., and cf. Comply, Compline. ] 1. Filled up; with no part or element lacking; free from deficiency; entire; perfect; consummate. “Complete perfections.” Milton. [ 1913 Webster ]

Ye are complete in him. Col. ii. 10. [ 1913 Webster ]

That thou, dead corse, again in complete steel
Revisit'st thus the glimpses of the moon. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Finished; ended; concluded; completed; as, the edifice is complete. [ 1913 Webster ]

This course of vanity almost complete. Prior. [ 1913 Webster ]

3. (Bot.) Having all the parts or organs which belong to it or to the typical form; having calyx, corolla, stamens, and pistil.

Syn. -- See Whole. [ 1913 Webster ]

Complete

v. t. [ imp. & p. p. Completed; p. pr. & vb. n. Completing. ] To bring to a state in which there is no deficiency; to perfect; to consummate; to accomplish; to fulfill; to finish; as, to complete a task, or a poem; to complete a course of education. [ 1913 Webster ]

Bred only and completed to the taste
Of lustful appetence. Milton. [ 1913 Webster ]

And, to complete her bliss, a fool for mate. Pope.

Syn. -- To perform; execute; terminate; conclude; finish; end; fill up; achieve; realize; effect; consummate; accomplish; effectuate; fulfill; bring to pass. [ 1913 Webster ]

completed

adj. 1. brought to a conclusion.
Syn. -- concluded, ended, over(predicate), all over, terminated. [ WordNet 1.5 ]

2. successfully accomplished or achieved.
Syn. -- accomplished, effected, realized. [ WordNet 1.5 ]

3. completed by the first act of sexual intercourse after the ceremony; consummated; -- of a marriage. Opposite of unconsummated.
Syn. -- consummated. [ WordNet 1.5 ]

4. (Football) caught in bounds by a player on the same side as the passer; -- said of a forward pass; as, Simms had six completed passes out of seven tries in the game.. [ WordNet 1.5 ]

Completely

adv. In a complete manner; fully. [ 1913 Webster ]

Completement

n. Act of completing or perfecting; completion. [ Obs. ] Dryden. [ 1913 Webster ]

Completeness

n. The state of being complete. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't stand until the rug has come to a complete stop. โปรดอย่ายืนจนกว่า พรมจะลงจอดอย่างสมบูรณ์ Aladdin (1992)
In fact, it came as a complete surprise, didn't it? ความจริงแล้ว มันออกมาน่าประหลาดใจมากๆเลย ไม่ใช่เหรอ? Basic Instinct (1992)
Not that she was a complete innocent. ไม่ใช่ว่าเธอบริสุทธิ์ Basic Instinct (1992)
Kill complete. สังหารเสร็จสิ้น The Lawnmower Man (1992)
Kill complete. สังหารเสร็จสิ้น The Lawnmower Man (1992)
Insertion complete. บรรจุสมบูรณ์ The Lawnmower Man (1992)
Insertion complete. บรรจุสมบูรณ์ The Lawnmower Man (1992)
The results are completely unexpected. คงเป็นสาเหตุของสิ่งนี้ The Lawnmower Man (1992)
Completely. ช่างสมบูรณ์แบบ The Lawnmower Man (1992)
Instead, it completely disappeared, leaving no lesions. นี่มันอยู่นอกเหนือ จากที่เคยประเมินเอาไว้ The Lawnmower Man (1992)
I'm going back to VSI... to complete the final stage of my evolution. ผมจะกลับไปที่ วีเอสไอ เพื่อก้าวสู่ขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการ The Lawnmower Man (1992)
In order to qualify, you must complete the course safely... in one-minute, two-seconds flat or under. การจะผ่านการคัดเลือก คุณจะต้องจบรอบอย่างปลอดภัย... ใน 1 นาที 2 วินาที หรือต่ำกว่านั้น Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
completeA complete intransitive verb takes neither complement or object.
completeAfter running up so many flights of steps, she was completely out of breath.
completeAfter running up the hill, I was completely out of breath.
completeA good brandy completes a fine meal.
completeAll is completed with this.
completeA long hair was completely wet.
completeAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
completeAre you completely through with your homework?
completeAsked to do her a favor, he completely ignored it.
completeAs yet, I have not completed the sweater.
completeAs yet, I have not completed the work.
completeAt last I completed my work.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลืมสนิท(v) completely forget, Ant. จำได้แม่น, Example: เขาลืมสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขา, Thai Definition: นึกไม่ออกเลย, หายไปจากความทรงจำ
สมบูรณ์แบบ(adj) complete, See also: flawless, Ant. บกพร่อง, Example: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้, Thai Definition: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
เติมเต็ม(v) fulfill, See also: complete, Example: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว, Thai Definition: เพิ่มให้เต็ม
ตายหยังเขียด(v) be completely dead, See also: completely die, Syn. ตาย, Example: เขาต้องตายหยังเขียดแน่ๆ ถ้าทำงานไม่สำเร็จ, Thai Definition: ตายอย่างหมดท่าเหมือนตายอย่างเขียดนอนหงายท้องตาย
เนื้อๆ(adv) completely, See also: fully, Syn. ล้วนๆ, เฉพาะ, Example: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์(adv) perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
สิ้นเชิง(adv) absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
แล้วเสร็จ(v) finish, See also: complete, Syn. เสร็จ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: เขื่อนภูมิพลเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507, Thai Definition: สิ้นสุดงาน
หายขาด(v) completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างถ่องแท้(adv) clearly, See also: completely, perfectly, Syn. อย่างครบถ้วน, อย่างแท้จริง, Ant. อย่างคร่าวๆ, Example: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
บอบ[bøp] (v) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp  FR: être crevé ; être épuisé
บริบูรณ์[børibūn] (adj) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full  FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
บูรณะใหม่[būrana mai] (v, exp) EN: be completely renovated  FR: être complétement restauré
ฉบับพิสดาร[chabap phitsadān] (n, exp) EN: unabridged édition ; enlarged edition  FR: édition complète [ f ]
ฉบับสมบูรณ์[chabap sombūn] (n, exp) FR: édition complète [ f ]
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
หายขาด[hāikhāt] (v) EN: be completely cured ; be entirely cured  FR: être complètement rétabli ; être guéri
จะ[ja] (x) EN: will ; shall [ future mark (action to be completed) ]  FR: [ auxiliaire du futur ]
จบ[jop] (v) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate  FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever

CMU Pronouncing Dictionary
complete
completed
completed
completes
completely
completeness

Oxford Advanced Learners Dictionary
complete
completed
completes
completely
completeness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, ] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou #332 [Add to Longdo]
完成[wán chéng, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ,  ] complete; accomplish; perfect tense (grammar) #368 [Add to Longdo]
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ,  ] complete; whole; totally; entirely #495 [Add to Longdo]
总体[zǒng tǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄧˇ,   /  ] completely; totally; total; entire; overall #2,140 [Add to Longdo]
完整[wán zhěng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ,  ] complete; intact #2,481 [Add to Longdo]
齐全[qí quán, ㄑㄧˊ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] complete #7,129 [Add to Longdo]
全然[quán rán, ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ,  ] completely #15,591 [Add to Longdo]
全员[quán yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄩㄢˊ,   /  ] complete personnel; fully manned #16,647 [Add to Longdo]
答卷[dá juàn, ㄉㄚˊ ㄐㄩㄢˋ,  ] completed examination paper; answer sheet #20,662 [Add to Longdo]
截然[jié rán, ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ,  ] completely; sharply (differing) #26,492 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Gesamtausgabe { f }complete edition [Add to Longdo]
Totalpivotisierung { f } [ math. ]complete pivoting; total pivoting [Add to Longdo]
Vollidiot { m }complete idiot [Add to Longdo]
sämtliche Werkecomplete works [Add to Longdo]
komplett { adj } | kompletter | am komplettestencomplete | more complete | most complete [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P) #248 [Add to Longdo]
編(P);篇[へん, hen] (n, n-suf) (1) compilation (of a text); editing; (n, n-suf, ctr) (2) volume (of a text); (3) completed literary work; (P) #368 [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1, vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) #671 [Add to Longdo]
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na, n, adj-no) perfection; completeness; (P) #762 [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] (n, vs) (1) complete; completion; (2) perfection; accomplishment; (P) #1,064 [Add to Longdo]
赤;紅;朱[あか, aka] (n) (1) red; crimson; scarlet; (2) red-containing colour (e.g. brown, pink, orange); (3) (col) (often written as アカ) Red (i.e. communist); (4) (abbr) (See 赤信号) red light; (5) (abbr) (See 赤字・1, 赤字・2) red ink (i.e. in finance or proof-reading); (in) the red; (adj-no, n-pref) (6) (See 赤の他人) complete; total; perfect; obvious #1,272 [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
全集[ぜんしゅう, zenshuu] (n, n-suf) complete works; (P) #1,789 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname [Add to Longdo]
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs) [Add to Longdo]
完全版[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version [Add to Longdo]
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation [Add to Longdo]
完備した表[かんびしたひょう, kanbishitahyou] complete table [Add to Longdo]
欠落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] completeness check [Add to Longdo]
生成子完全集合[せいせいしかんぜんしゅうごう, seiseishikanzenshuugou] complete generator set [Add to Longdo]
全けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
全桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0228 seconds, cache age: 5.124 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม