*connected* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


201 ผลลัพธ์ สำหรับ *connected*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: connected, -connected-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
connected(adj) ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน
disconnected(adj) ซึ่งตัดออกจากกัน, See also: ซึ่งแยกออกจากกัน, Syn. disjointed

Hope Dictionary
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่เชื่อมติดกัน, ไม่ต่อกัน, ซึ่งไร้เหตุผล, ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี, มาจากตระกูลดี

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
simply connected regionบริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiply connected regionบริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connected offenceความผิดที่เกี่ยวพันกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connected setเซตเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
direct connected-ต่อตรง มีความหมายเหมือนกับ direct drive [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
disconnectedไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disconnected setเซตไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interconnectednessความเชื่อมโยงถึงกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Interconnected electric utility systemsระบบไฟฟ้าที่มีการต่อถึงกัน [TU Subject Heading]
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
unconnected(adj) not joined or linked together, Ant. connected
unconnected(adj) not connected by birth or family
unconnectedness(n) the lack of a connection between things, Ant. connectedness
well-connected(adj) connected by blood or close acquaintance with people of wealth or social position
abrupt(adj) marked by sudden changes in subject and sharp transitions, Syn. disconnected
connection(n) a relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it), Syn. connexion, connectedness, Ant. unconnectedness
connection(n) the state of being connected, Syn. link, connectedness, Ant. disconnectedness
disjunction(n) state of being disconnected, Syn. disconnection, disconnectedness, disjuncture, Ant. connectedness
interconnection(n) a state of being connected reciprocally, Syn. interconnectedness
machine-accessible(adj) stored in, controlled by, or in direct communication with a central computer, Syn. connected
staccato(adj) (music) marked by or composed of disconnected parts or sounds; cut short crisply, Syn. disconnected, Ant. legato

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
connectedadj. 1. p. p. of connect. [ Narrower terms: abutting, adjacent, adjoining, bordering(prenominal), conterminous, coterminous, contiguous ] [ Narrower terms: adjunctive ] [ Narrower terms: affined ] [ Narrower terms: attached ] [ Narrower terms: contiguous, in contact ] [ Narrower terms: coupled, joined, linked ] [ Narrower terms: cursive, flowing ] [ Narrower terms: siamese ] [ Narrower terms: socially connected, well-connected ] unconnected [ WordNet 1.5 ]

2. being joined in close association.
Syn. -- affiliated, attached. [ WordNet 1.5 ]

3. connected by a conductor so as to allow the flow of electric signals. [ Narrower terms: wired (vs. wireless) ] WordNet 1.5 ]

4. (Music) legato. staccato
Syn. -- flowing, smooth. [ WordNet 1.5 ]

5. associated with or accompanying.
Syn. -- associated. [ WordNet 1.5 ]

6. (Computers) stored in, controlled by, or in direct communication with a central computer. [ Narrower terms: on-line (vs. off-line), online, on line(predicate) ]
Syn. -- machine-accessible. [ WordNet 1.5 ]

7. switched on. [ Narrower terms: on-line (vs. off-line), online, on line(predicate) ]
Syn. -- ready, on. [ WordNet 1.5 ]

8. having some relation.
Syn. -- related. [ WordNet 1.5 ]

Connectedlyadv. In a connected manner. [ 1913 Webster ]

connectednessn. 1. the state of being connected.
Syn. -- connection. [ WordNet 1.5 ]

2. a relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it).
Syn. -- connection, connexion. [ WordNet 1.5 ]

disconnectedadj. 1. marked by or composed of disconnected parts or sounds. [ Narrower terms: staccato (vs. legato) ]
Syn. -- abrupt, broken off(predicate). [ WordNet 1.5 ]

2. not switched on or not connected to a power source; -- of electrical equipment. [ Narrower terms: off-line (vs. on-line), offline, off line(predicate); unplugged ]
Syn. -- not ready, off. [ WordNet 1.5 +PJC ]

3. noncontinuous; not continuing in time or space. Opposite of continuous.
Syn. -- disrupted, discontinuous. [ WordNet 1.5 +PJC ]

4. unconnected, detached. Opposite of connected.
Syn. -- disjoined, separate. [ WordNet 1.5 ]

5. lacking orderly continuity; illogical or seemingly irrational; as, disconnected fragments of a story.
Syn. -- confused, disjointed, disordered, disorganized, desultory, garbled, illogical, rambling, scattered, unconnected. [ WordNet 1.5 ]

disconnectednessn. the state of being disconnected.
Syn. -- disjunction, disjuncture, disconnection. [ WordNet 1.5 ]

Inconnecteda. Not connected; disconnected. [ R. ] Bp. Warburton. [ 1913 Webster ]

interconnectedadj. 1. having internal connections between parts. [ Narrower terms: reticulate (vs. nonreticulate) ]
Syn. -- interrelated. [ WordNet 1.5 ]

2. operating as a unit.
Syn. -- coordinated, unified. [ WordNet 1.5 ]

interconnectednessn. a state of being connected reciprocally.
Syn. -- interconnection. [ WordNet 1.5 ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he did, he may not have connected it with his own acts. ถ้าเขาทำเขาอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกับการกระทำของตัวเอง 12 Angry Men (1957)
The idea that anything connected with me has to be a miracle. ความคิดที่ว่าอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับผมจะต้องปาฏิหาริย์ Oh, God! (1977)
Particularly your higher functions, just like Hal was disconnected. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง กับคุณสูงขึ้น ฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับฮาลถูกตัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal was disconnected before the Discovery encountered it. แฮล ถูกตัด ก่อนที่จะมีดิสคัเฟอรีพบมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Something connected-- the villagers' rock and the old legend of the Sankara Stones. สิ่ง connected-- หินของชาวบ้าน และตำนานเก่าแก่ของสันการาหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Are you connected? ที่คุณเชื่อมต่อ? The Russia House (1990)
You'll be relieved of any responsibilities connected with it. คุณต้องมอบงานนี้ ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของผมแล้ว Ghost in the Shell (1995)
I am connected to a vast network that has been beyond your reach and experience. ผมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายใหญ่แล้ว, มันจะต้องนำคุณกลับไปเป็นมนุษย์ได้แน่... Ghost in the Shell (1995)
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me. ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก Episode #1.6 (1995)
I'm feeling a little disconnected from my real life. ผมรู้สึกขาด การติดต่อจากชีวิตจริง eXistenZ (1999)
Everything's gotta be connected. Gotta connect the dots. ทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกัน เชื่อมโยงกันเป็นทอด ๆ The Story of Us (1999)
That kick shoulda connected in mid-air! ลูกเตะเมื่อกี้ ควรจะต่อเนื่องกลางอากาศนะ Street Fighter Alpha (1999)
However unreal it may seem, we are connected, you and I. แม้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ เราก็เชื่อมถึงกัน... คุณกับผม Unbreakable (2000)
Listen, something tells me that this guy is connected to what's happening. ฟังนะคะ มีอะไรบางอย่างบอกฉันว่า คนๆนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น Mulholland Dr. (2001)
That is, if your cell phone hasn't already been disconnected. นั่นไง, โทรออกไม่ได้ใช่ไหม ก็โทรศัพท์นายถูกตัดไปแล้วนี่ X-Ray (2001)
We connected, you know... I... We connected, you know... Maid in Manhattan (2002)
I am a third-generation, fusion-powered photonic, with verbal and visual link capabilities connected to every database... on the planet. ผมเป็นระบบโฟโตนิคที่สามารถพูด มองเห็นและต่อเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลทั่วจักรวาล โดยใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ The Time Machine (2002)
Hey, baby. I guess we got disconnected. เฮ้ เบบี้ ฉันว่าเราถูกตัดสาย Punch-Drunk Love (2002)
Hi. I just called. I think I was connected to the wrong room. ไฮ ฉันเพิ่งโทรมา ฉันว่าคุณต่อผิดห้องให้ฉัน Punch-Drunk Love (2002)
- We connected. - การที่เราเชื่อมต่อ Showtime (2002)
Some 6, 500 cell phones are being connected in this area right now ประมาณ 6, 500 เครื่อง ที่กำลังใช้อยู่ในเขตนี้ครับ Infernal Affairs (2002)
The number you have dialed cannot be connected ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ Infernal Affairs (2002)
The number you have dialed cannot be connected หมายเลขที่คุณเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ Infernal Affairs (2002)
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race. หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
When I first came to Los Angeles, it looked like just this mass of dots... all jumbled and disconnected. ครั้งแรกที่ผมมายัง ลอส แองเจลีส ดูเหมือนว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งแสงสี ที่แสนจะยุ่งเหยิง และ ขาดจากกัน Latter Days (2003)
It's not just dots, instead we're all... we're all connected,  มันไม่ใช่เพียงแค่จุด จริงๆแล้ว พวกเราต่าง... เชื่อมถึงกัน Latter Days (2003)
I feel like we're all connected. ในจุดพวกนั้นฉันก็รู้สึกถึงการเชื่อมโยง Latter Days (2003)
They used equipment that is a fact but how they got it how much co operation they got and any kind of collusion trying to connect dots that are not connected พวกนาซีใช้เครื่องมือ นั่นเป็นเรื่องจริง แต่พวกเขาได้มันมาอย่างไร ได้รับความร่วมมือแค่ไหน The Corporation (2003)
-These things are interconnected? -We have to consider the possibility. -หายนะทั้งหมดเกี่ยวข้องกันเหรอ The Day After Tomorrow (2004)
But it's not the whole truth because we're all connected. - เพราะเรา... นั้น... เชื่อมโยงกัน I Heart Huckabees (2004)
Because we... are connected. - ใช่ๆ ๆ - โอเคมั้ย I Heart Huckabees (2004)
She says nothing's connected, doesn't matter what you do, you can drive a car, you can burn up gas, yeah? เราอาจขับรถ เผาผลาญน้ำมัน ซึ่งมีเหตุผลเพราะคนเราเดี๋ยวนี้ I Heart Huckabees (2004)
Tommy, Tommy, everything is connected and everything matters. ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน และทุกอย่างมีความหมาย ไม่มีอะตอมไหนในร่างกายของเรา I Heart Huckabees (2004)
- How are you connected? - Through an investigation. - ผมระเเวงเขามากเลย I Heart Huckabees (2004)
Here, they say everything's connected in the blanket. แต่วอบานว่าไม่มีอะไรเชื่อมต่อกัน I Heart Huckabees (2004)
Vauban says nothing's connected. มันไม่สำคัญว่าเราจะทำอะไรลงไป I Heart Huckabees (2004)
It's connected. Albert and Mr. Nimieri share a great deal. กับคุณนิเมียรี่ มีหลายอย่างเหมือนกัน โอ้ I Heart Huckabees (2004)
He's connected. Why is there a rifle above the bar? เขาเกี่ยวข้องกันจริงๆ รู้มั้ยทำไมถึงมีไรเฟิลอยู่บนบาร์? Shaun of the Dead (2004)
- I would think that's deactivated. - It's not. John's connected. ดีใจจังที่แกอ่านหนังสือเล่มนี้ Shaun of the Dead (2004)
All individuals but... all connected ในแบบที่ต่างกัน แต่ก็รักกัน อย่างอบอุ่น Rice Rhapsody (2004)
All individuals but... all connected ในแบบที่ต่างกัน แต่ก็รักกัน ด้วยความอบอุ่น Rice Rhapsody (2004)
- They're both connected. - พวกเขาต่างมีความเชื่อมโยงกัน Mr. Monk Gets Fired (2004)
And he is connected somehow to Trudy's murder. แล้วเขามีความเชื่อมโยงกับใครบางคน คนที่ฆ่าทูรดี้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Oh, god. It's connected. โอ้ คุณพระช่วย มันมีความเชื่อมโยงกัน Mr. Monk and the Panic Room (2004)
When I was in the graveyard there was a moment my mind sorta connected? เมื่อผมอยู่ในสุสาน ขนะนั้นเอง ผมรู้สึกได้ถึง ? Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
They disconnected it yesterday. มันต่อไม่ติดตั้งแต่เมื่อวาน Walk the Line (2005)
His family was not rich or powerful or well-connected. ครอบครัวเขาก้ไม่ได้ร่ำรวย ไม่ได้มีอำนาจ หรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Connected. เชื่อมต่อ Æon Flux (2005)
Indeed, I've been connected with his family since infancy. รู้จัก ผมเกี่ยวพัน กับครอบครัวนั้นตั้งแต่ยังเด็ก Pride & Prejudice (2005)
Talk about being disconnected. ตัดขาดจากสังคมจริงๆ Just Like Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connectedAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
connectedHe connected the cord to the machine.
connectedHe connected the radio to the mains.
connectedHow is this connected to that?
connectedOh, I was disconnected.
connectedShe is connected with that company.
connectedShe is connected with the Oda's by marriage.
connectedThe man connected two wires.
connectedThe organization is not connected with any political parties.
connectedThe two cities are connected by this highway.
connectedThe two incidents are connected with each other.
connectedThe village is connected with our town by a bridge.
connectedThis telephone is connected to the fax machine.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไม่เกี่ยว(v) be unrelated, See also: be unconnected, be irrelevant, Example: เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวกับคดีจ้างฆ่าหัวคะแนนของพรรคการเมืองใหญ่, Thai Definition: ไม่มีส่วนในเรื่องนั้น, ไม่เกี่ยวข้องกัน
คาบเกี่ยวกัน(v) overlap, See also: be interrelated, be connected, extend over, Syn. ติดต่อกัน, เกี่ยวเนื่องกัน, Example: คนมักไขว้เขวเรื่องวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีว่ามันคาบเกี่ยวกันได้อย่างไร
สัมพันธ์(v) be related, See also: be connected, be joined, be linked, be associated, Syn. สัมพันธน์, ผูกพัน, เกี่ยวข้อง, Example: เราควรเลือกคนที่เราจะสัมพันธ์ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขาดตอน(v) discontinue, See also: be disconnected, Syn. ชะงัก, หยุด, ขาดช่วง, Ant. ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องกันไป, Example: เป็นเพราะไฟดับ หนังก็เลยขาดตอนไป, Thai Definition: เกิดการหยุดชะงักกลางคันทำให้ไม่ปะติดปะต่อกัน
คาบเกี่ยว(v) overlap, See also: extend over, be related, be connected, Syn. คาบกัน, ต่อเนื่องกัน, Example: ช่วงอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เป็นช่วงอายุที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่นตอนปลายกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
เม็กซิกัน(adj) Mexican, See also: from or connected with Mexico, kind of taste, Example: อาหารจานนี้รสชาติกระเดียดไปทางอาหารเม็กซิกันที่เขาคุ้นลิ้น, Thai Definition: เกี่ยวกับเม็กซิโก
ติดกัน(adv) next, See also: close, near, contiguously, connectedly, Syn. ใกล้กัน, ชิด, Ant. ห่างกัน, Example: ฉันกับเพื่อนนั่งติดกันตลอด ไม่กล้าลุกไปไหนเพราะกลัวผี, Thai Definition: ที่อยู่ใกล้กัน, ที่อยู่เป็นลำดับต่อไป
ไม่ขาดระยะ(adv) continuously, See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted, Example: ผู้คนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข่าวคราวอย่างไม่ขาดระยะ, Thai Definition: ติดต่อกัน
ความต่อเนื่อง(n) continuity, See also: coherence, connectedness, Syn. ความเกี่ยวเนื่อง, Example: ความต่อเนื่องกันของข้อความทำให้บทละครเรื่องนี้น่าสนใจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวกับ[kīokap] (v) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to  FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เนื่อง[neūang] (conj) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of  FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
พัวพัน[phūaphan] (adj) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to)  FR: impliqué ; engagé
สัมพันธ์[samphan] (v) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with  FR: être en relation ; être associé ; être lié

CMU Pronouncing Dictionary
connected
reconnected
unconnected
disconnected
interconnected

Oxford Advanced Learners Dictionary
connected
unconnected
disconnected
interconnected
well-connected
interconnectedness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] disconnected; interrupted; suspended #11,482 [Add to Longdo]
相通[xiāng tōng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥ,  ] interlinked; connected; communicating; in communication; accommodating #15,337 [Add to Longdo]
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ,  ] connected by air, sea traffic or service #19,091 [Add to Longdo]
通电[tōng diàn, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ,   /  ] to set up an electric circuit; to electrify; to switch...on; to be connected to electricity grid; to send a telegram; to circular telegram #21,785 [Add to Longdo]
隔绝[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] isolated (from the world); disconnected #24,654 [Add to Longdo]
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ,  线 /  ] disconnected; cut off #36,212 [Add to Longdo]
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ,  ] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things) #39,678 [Add to Longdo]
爱屋及乌[ài wū jí wū, ㄞˋ ㄨ ㄐㄧˊ ㄨ,     /    ] lit. love the house and its crow (成语 saw); involvement with sb and everyone connected; Love me, love my dog. #52,728 [Add to Longdo]
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] connected; related; linked; linkage; correlation #54,531 [Add to Longdo]
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ,   /  ] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals) #82,332 [Add to Longdo]
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ,  ] closely connected; inseparably related #146,103 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] small house connected to large one #194,177 [Add to Longdo]
森罗[sēn luó, ㄙㄣ ㄌㄨㄛˊ,   /  ] many things arranged together, or connected together; to go on limitlessly #372,020 [Add to Longdo]
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ,    /   ] isolated from the world; disconnected [Add to Longdo]
互联[hù lián, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] interconnected [Add to Longdo]
爱屋及鸟[ài wū jí niǎo, ㄞˋ ㄨ ㄐㄧˊ ㄋㄧㄠˇ,     /    ] variant of 愛屋及烏|爱屋及乌; lit. love the house and its crow (成语 saw); involvement with sb and everyone connected; Love me, love my dog. [Add to Longdo]
有联系[yǒu lián xì, ㄧㄡˇ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ,    /   ] to be connected; to be related [Add to Longdo]
有关人士[yǒu guān rén shì, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄖㄣˊ ㄕˋ,     /    ] persons involved; those connected with (sth) [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] TH: หลุด  EN: to be disconnected
繋がる[つながる, tsunagaru] TH: เชื่อมต่อกันกับ  EN: connected to
結び付く[むすびつく, musubitsuku] TH: การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน  EN: to be connected or related

DING DE-EN Dictionary
Anschlusswert { m }; elektrischer Anschlusswertconnected value [Add to Longdo]
Dreieck-Schaltung { f } | im Dreieck geschaltetdelta connection | delta connected [Add to Longdo]
Netzwerk { n }; vernetztes Systeminterconnected system [Add to Longdo]
Operation { f }; Arbeitsgang { m }; Verfahren { n } | angeschlossene Operationoperation | connected operation [Add to Longdo]
Transistor { m } [ electr. ] | Transistoren { pl } | abgeschalteter Transistor | legierter Transistor | als Diode geschalteter Transistortransistor | transistors | off transistor | alloyed transistor | diode-connected transistor [Add to Longdo]
Trennung { f }disconnectedness [Add to Longdo]
Verbindung { f }; Anbindung { f } | Verbindungen { pl } | in Verbindung stehen mitconnection; connexion [ Br. ] | connections; connexions | to be connected with [Add to Longdo]
Verbindungsanlage { f }connected arrangement [Add to Longdo]
angeschlossen (an); verbunden (mit)connected (with) [Add to Longdo]
anschließen; verbinden | anschließend; verbindend | angeschlossen; verbunden | er/sie schließt an | ich/er/sie schloss an (schloß [ alt ]) | er/sie hat/hatte angeschlossento connect | connecting | connected | he/she connects | I/he/she connected | he/she has/had connected [Add to Longdo]
entferntdisconnected [Add to Longdo]
festgeschaltetpermanently connected [Add to Longdo]
getrennt { adv }disconnectedly [Add to Longdo]
getrennt { adv }unconnectedly [Add to Longdo]
unterbrechen; trennen; ausschalten | unterbrechend; trennend; ausschaltend | unterbrochen; getrennt; ausgeschaltet | unterbricht; trennt | unterbrach; trennteto disconnect | disconnecting | disconnected | disconnects | disconnected [Add to Longdo]
unverbunden { adj }unconnected [Add to Longdo]
unverbunden { adv }unconnectedly [Add to Longdo]
verbindete wiederreconnected [Add to Longdo]
verwickelt inconnected with [Add to Longdo]
zusammenbinden | zusammenbindend | zusammengebundento interconnect | interconnecting | interconnected [Add to Longdo]
Das hängt damit zusammen, dass ...That is connected with ... [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) #1,871 [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] (n, adj-no) (1) superior (rank not class); ranking; (n) (2) { comp } higher order (e.g. byte); (3) { comp } host computer (of connected device); (P) #2,360 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
繋がる[つながる, tsunagaru] (v5r, vi) (uk) to be tied together; to be connected to; to be related to; (P) #10,921 [Add to Longdo]
密接(P);蜜接(iK)[みっせつ, missetsu] (adj-na, n) related; connected; close; intimate; (P) #12,294 [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na, adj-no, adv, vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) #13,619 [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1, vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) #17,175 [Add to Longdo]
因む[ちなむ, chinamu] (v5m, vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with) #18,313 [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
縁のない;縁の無い[えんのない, ennonai] (adj-i) (See 縁がない) unrelated; unconnected [Add to Longdo]
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related [Add to Longdo]
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved [Add to Longdo]
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] (n) { comp } fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] (n) { comp } fully-connected network [Add to Longdo]
関連当事者[かんれんとうじしゃ, kanrentoujisha] (n) connected person; related parties [Add to Longdo]
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances [Add to Longdo]
顔の広い[かおのひろい, kaonohiroi] (adj-i) (See 顔が広い) well known; well connected [Add to Longdo]
結びつく(P);結び付く[むすびつく, musubitsuku] (v5k) to be connected or related; to join together; (P) [Add to Longdo]
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway [Add to Longdo]
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n, vs) unreality; becoming disconnected from reality [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na, adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
触れ合い(P);触合い[ふれあい, fureai] (n) contact; connectedness; (P) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1, vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf, v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
切れ切れ[きれぎれ, kiregire] (adj-na, n) (1) pieces; scraps; (2) disconnected [Add to Longdo]
疎結合ニューラルネットワーク[そけつごうニューラルネットワーク, soketsugou nyu-rarunettowa-ku] (n) sparsely connected neural network [Add to Longdo]
相関性[そうかんせい, soukansei] (n) relativity; interconnectedness; correlation [Add to Longdo]
相通ずる[あいつうずる, aitsuuzuru] (vz) (1) to be in common; to have in common; (2) to be in mutually understood; (3) to be mutually connected; to have a link [Add to Longdo]
族議員[ぞくぎいん, zokugiin] (n) influential members of parliament acting for the benefit of the private industries to which they are connected [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] (n) { comp } power disconnected (state) [Add to Longdo]
途切れ途切れ[とぎれとぎれ, togiretogire] (adj-na, adj-no, adv) broken; intermittent; disconnected [Add to Longdo]
門葉[もんよう, monyou] (n) (obsc) blood line; lineage; connected by blood [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
接続されている[せつぞくされている, setsuzokusareteiru] connected [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0416 seconds, cache age: 18.034 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม