หรือคุณหมายถึง guileleß?
Search result for

guileless

(13 entries)
(0.0486 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guileless-, *guileless*, guileles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guileless[ADJ] ซึ่งไร้เล่ห์เหลี่ยม, See also: ซึ่งไร้มารยา, Syn. honest, frank, sincere, Ant. dishonest, tricky, cunning

English-Thai: Nontri Dictionary
guileless(adj) ตรงไปตรงมา,ไม่มีมารยา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like an imperious Greek goddess, imposing her will on the guileless masses.เหมือนกับเทพธิดากรีกเผด็จการ การกำหนดความคาดหวังของเธอต่อมวลชน The Fugitives (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated   

CMU English Pronouncing Dictionary
GUILELESS    G AY1 L L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guileless    (j) - (g ai1 l - l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]
他愛のない;他愛の無い[たわいのない, tawainonai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]
他愛もない;他愛も無い[たわいもない, tawaimonai] (adj-i) (uk) (See 他愛ない,他愛のない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]
直情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] (adj-na,n) impulsive and straightforward; guileless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, ] guileless; sincere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guileless \Guile"less\, a.
   Free from guile; artless. -- {Guile"less*ly}, adv.
   {Guile"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guileless
   adj 1: free of deceit [syn: {guileless}, {transparent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top