ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finicky

F IH1 N AH0 K IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finicky-, *finicky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finicky[ADJ] จู้จี้, See also: จุกจิก, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finical, fussy, Ant. indifferent, gross
finicky[ADJ] ที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, basically, calysonias is real finicky, so you gotta keep the nitrogen level just so, otherwise the roots get hydroxic.โดยหลักแล้ว แคลิโซนิแอส ต้องใส่ใจให้มากจริงๆ คุณจะต้องรักษาระดับไนโตรเจน ให้สม่ำเสมอ ไม่งั้น รากของมันจะเน่า Genesis: Part 1 (2011)
My diet's finicky, so, keep your paws off my stuff.อาหารของฉันจู้จี้จุกจิก เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับของฉันนะ I Know What You Did Last Summer (2013)
We used to think that life was finicky, that it would only take hold where it was not too hot, not too cold not too dark or salty or acidic or radioactive.เราเคยคิดว่าชีวิตจะเป็นจู้จี้จุกจิก ว่ามันจะใช้เวลาเพียงถือมันอยู่ที่ไหน ไม่ร้อนเกินไป, ไม่หนาวเกินไป Some of the Things That Molecules Do (2014)
It's finicky.จู้จี้จังเลย Fade Into You (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิบโหย่ง[ADJ] finicky, See also: loaf around, Syn. กรีดกราย, หยิบหย่ง, Ant. ทะมัดทะแมง, เอาการเอางาน, คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, Example: หล่อนทำงานหยิบหย่ง, Thai definition: ไม่ทะมัดทะแมง, ไม่เอาการเอางาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī-jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety   
หยิบโหย่ง[adj.] (yipyōng) EN: finicky ; loaf around   

CMU English Pronouncing Dictionary
FINICKY    F IH1 N AH0 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finicky    (j) fˈɪnɪkiː (f i1 n i k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finicking \Fin"ick*ing\, Finicky \Fin"ick*y\, a.
   Finical; unduly particular; excessively demanding over minor
   details. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finicky
   adj 1: exacting especially about details; "a finicky eater";
       "fussy about clothes"; "very particular about how her
       food was prepared" [syn: {finical}, {finicky}, {fussy},
       {particular}, {picky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top