ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaser

CH EY1 S ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaser-, *chaser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaser[N] ผู้ตามล่า, See also: นักล่า, Syn. pursuer, hunter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaser(เชส'เชอะ) n. ผู้ไล่ตาม
stern chasern. ปืนใหญ่ท้ายเรือที่หันไปทางหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
purchaser(n) ผู้ซื้อ,คนซื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An ambulance chaser."An Ambulance ChaserBrokedown Palace (1999)
Three Chasers, two Beaters, one Keeper and a Seeker. That's you.สามเชสเตอร์ สองบีตเตอร์ หนึ่งคีปเปอร์ และหนึ่งซีกเกอร์ คือนาย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The Chasers handle the Quaffle and try to put it through one of those hoops.พวกเชสเซอร์จะเลี้ยงลูกควัฟเฟิล และพยายามโยนให้ลงหนึ่งในสามห่วง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Let's follow that hard shot of rock with a silky smooth chaser.มาไล่ล่าสิ่งที่โหดสุดยากนี้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปกันเถอะ Crows Zero (2007)
Yeah, with a little pancuronium chaser.Yeah, with a little pancuronium chaserAwake (2007)
She went with one of these high-powered ambulance chasers, but, that's just her...เธอไปอยู่กับคนขับรถพยาบาล แต่ก็นั่นแหละเธอ.. Ghosts (2008)
Not too shabby for an ambulance chaser.ก็ไม่เลวนัก สำหรับทนายความด้านอุบัติเหตุ Page Turner (2008)
The liquor's just a chaser.เหล้าหนะมันแค่เบาะๆ The Serena Also Rises (2008)
They used to hide people from slave chasers back there.เมื่อก่อนพวกเขาไว้ใช้สำหรับซ่อนผู้คนจากพวกล่าทาส The Happening (2008)
With a chaser.กับเสือผู้หญิง Mixology Certification (2010)
Joo Man, you're the chaser. - Yes. - Yes.แล้วคนที่ถูกรถไล่ล่าคือจูมาน Episode #1.4 (2010)
I'm a skirt chaser, babe.ฉันพิศวาสแต่ผู้หญิงหรอก ที่รัก It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee   FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHASER    CH EY1 S ER0
CHASERS    CH EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaser    (n) tʃˈɛɪsər (ch ei1 s @ r)
chasers    (n) tʃˈɛɪsəz (ch ei1 s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でぶ専;デブ専[でぶせん(でぶ専);デブせん(デブ専);デブセン, debusen ( debu sen ); debu sen ( debu sen ); debusen] (n) (sl) chubby-chasing (fat fetishism); chubby-chaser [Add to Longdo]
チェイサー;チェーサー[, chieisa-; chie-sa-] (n) chaser [Add to Longdo]
駆潜艇[くせんてい, kusentei] (n) submarine chaser [Add to Longdo]
購入者[こうにゅうしゃ, kounyuusha] (n) purchaser [Add to Longdo]
彫金家[ちょうきんか, choukinka] (n) (See 彫金師・ちょうきんし) metal carver; chaser; engraver [Add to Longdo]
彫金師[ちょうきんし, choukinshi] (n) chaser; engraver [Add to Longdo]
鳶子[とびこ, tobiko] (n) (uk) crane chaser; dogman [Add to Longdo]
買い主;買主[かいぬし, kainushi] (n) buyer; purchaser [Add to Longdo]
買い方[かいかた, kaikata] (n) buyer; purchaser [Add to Longdo]
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaser \Chas"er\, n.
   1. One who or that which chases; a pursuer; a driver; a
    hunter.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Same as {Chase gun}, esp. in terms {bow chaser}
    and {stern chaser}. See under {Bow}, {Stern}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaser \Chas"er\, n.
   1. One who chases or engraves. See 5th {Chase}, and
    {Enchase}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A tool with several points, used for cutting or
    finishing screw threads, either external or internal, on
    work revolving in a lathe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaser
   n 1: a person who is pursuing and trying to overtake or capture;
      "always before he had been able to outwit his pursuers"
      [syn: {pursuer}, {chaser}]
   2: a drink to follow immediately after another drink

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top