ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excretion

IH0 K S K R IY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excretion-, *excretion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excretion(n) ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, See also: ขี้, อุจจาระ, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, Syn. excreta, feces, waste matter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excretion(เอคซฺครี'เชิน) n. การขับถ่ายออก, สิ่งที่ถูกขับออก (เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
excretion(n) การขับถ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excretion๑. การขับถ่าย๒. สิ่งขับถ่าย [ มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excreta ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretion pyelographyการทำไพอีโลแกรมขับถ่าย [ มีความหมายเหมือนกับ pyelography, intravenous ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excretionการขับถ่าย, สิ่งขับถ่าย, การขับถ่ายออกจากร่างกาย, การขับทิ้ง, น้ำคัดถ่าย, ขับถ่ายของเสีย, การขับถ่ายออกจากร่างกาย, ขับถ่าย [การแพทย์]
excretionการขับถ่าย, การกำจัดของเสีย, การกำจัดสารพิษหรือของเสียที่เกิดจากขบวนการเมแทบอลิซึมออกจากเซลล์หรือร่างกายของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and excretion by "C".ก่อนจะขับถ่ายผ่าน C The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Excretion would flows downwards, not everywhere in a mess.ปัสสาวะก็น่าจะไหลลง ไม่ใช่เรี่ยราดไปทั่ว Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The Skunk Ape excretions seem to be jacking up my hormones.สกั๊งค์คงทำให้ฮอร์โมนฉันรวน Caged Fae (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เต่า(n) underarm odor, See also: excretions from armpit, Syn. กลิ่นเต่า, Example: ฉันเหม็นขี้เต่าเด็กๆ ที่เพิ่งขึ้นรถมา เหม็นจะเป็นลม, Thai Definition: เมือกเหงื่อไคลที่ติดอยู่ตามซอกรักแร้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้[khī] (n) EN: secretion  FR: secrétion [ fpl ] ; excrétion [ f ]
ขี้ตา[khītā] (n) EN: excretions from the eye ; gums  FR: chassie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCRETION IH0 K S K R IY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excretion (n) ˈɪkskrˈiːʃən (i1 k s k r ii1 sh @ n)
excretions (n) ˈɪkskrˈiːʃənz (i1 k s k r ii1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds [Add to Longdo]
排泄[はいせつ, haisetsu] (n, vs, adj-no) excretion [Add to Longdo]
排泄物[はいせつぶつ, haisetsubutsu] (n) excretion; discharge; excrement [Add to Longdo]
[よう, you] (n, n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excretion \Ex*cre"tion\, n. [Cf. F. excr['e]tion.]
   1. The act of excreting.
    [1913 Webster]
 
       To promote secretion and excretion.  --Pereira.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is excreted; excrement. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excretion
   n 1: the bodily process of discharging waste matter [syn:
      {elimination}, {evacuation}, {excretion}, {excreting},
      {voiding}]
   2: waste matter (as urine or sweat but especially feces)
     discharged from the body [syn: {body waste}, {excretion},
     {excreta}, {excrement}, {excretory product}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top