ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congregate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congregate-, *congregate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congregate(adj) ที่รวบรวมได้
congregate(vi) รวบรวม
congregate(vt) รวบรวม, Syn. collect, assemble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congregate(คอง'กระเกท) vi., vt. รวบรวม, ชุมนุม, จับกลุ่ม, ออกัน. adj. ซึ่งชุมนุมกัน, ซึ่งจับกลุ่มกัน., See also: congregative adj. ดูcongregate congregrativeness n. ดูcongregate congregator n. congregant n. ดูcongregate, Syn. g

English-Thai: Nontri Dictionary
congregate(vi) รวมกัน, ออกัน, ชุมนุมกัน, จับกลุ่มกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All is invited to congregate in 10 minutes, เชิญทุกคนไปชุมนุมภายใน 10 นาที Fly, Daddy, Fly (2006)
There's no need for us all to congregate in the one place.มันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมาอยู่รวมกันในที่เดียว Air: Part 1 (2009)
They're the ones that have to congregate to lift this sport up.พวกเขาคือคนที่คุณต้องเอาใจ เพื่อให้กีฬานี้มันติดลมบน CounterPunch (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกคลัก(v) congregate, See also: be congested, be over crowded, Syn. มาชุมนุม, มารวมกัน, อัดออกัน, แออัด, ตกปลัก, จมปลัก, Ant. กระจัดกระจาย, Example: รถไฟตกรางทำให้ผู้โดยสารตกคลักเต็มสถานี, Thai Definition: โดยปริยายหมายถึงอาการที่คนมารวมกันมากๆ ไปไหนไม่ได้
ชุมนุม(v) congregate, See also: assemble, gather, rally, muster, concentrate, Syn. ร่วมชุมนุม, รวมกัน, ชุมนุมกัน, รวม, จับกลุ่ม, ออกัน, รวมกลุ่ม, ประชุม, Example: ลูกจ้างชุมนุมกันตั้งแต่บ่ายสองโมง
จับกลุ่ม(v) congregate, See also: assemble, gather, rally, muster, Syn. รวมกลุ่ม, Example: พวกเราจับกลุ่มกันเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์, Thai Definition: รวมกันเป็นหมู่
ออกัน(v) congregate, See also: assemble, gather, rally, muster, throng, Example: เด็กๆ ออกันอยู่หน้าประตู, Thai Definition: คั่งกันอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[bīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser
เบียดเสียด[bīetsīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser ; écraser
ชุม[chum] (v) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster
ชุมนุม[chumnum] (v) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate  FR: rassembler ; rallier
ประชุม[prachum] (v) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene  FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
รุม[rum] (v) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream  FR: affluer ; accourir
ตกคลัก[tokkhlak] (v) EN: congregate ; be congested ; be over crowded
ยัดเยียด[yatyīet] (v) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng
ยกพวก[yok phūak] (v, exp) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster  FR: assembler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
congregate
congregated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congregate
congregated
congregates

Japanese-English: EDICT Dictionary
集う[つどう, tsudou] (v5u) to meet; to assemble; to congregate; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congregate \Con"gre*gate\, a. [L. congregatus, p. p. of
   congregare to congregate; on- + gregare to collect into a
   flock, fr. grex flock, herd. See {Gregarious}.]
   Collected; compact; close. [R.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congregate \Con"gre*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Congregated}; p.
   pr. & vb. n. {Congregating}]
   To collect into an assembly or assemblage; to assemble; to
   bring into one place, or into a united body; to gather
   together; to mass; to compact.
   [1913 Webster]
 
      Any multitude of Christian men congregated may be
      termed by the name of a church.     --Hooker.
   [1913 Webster]
 
      Cold congregates all bodies.       --Coleridge.
   [1913 Webster]
 
      The great receptacle
      Of congregated waters he called Seas.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congregate \Con"gre*gate\, v. i.
   To come together; to assemble; to meet.
   [1913 Webster]
 
      Even there where merchants most do congregate. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congregate
   v 1: come together, usually for a purpose; "The crowds
      congregated in front of the Vatican on Christmas Eve"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top