ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avarice

AE1 V ER0 AH0 S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avarice-, *avarice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avarice[N] ความโลภ, See also: ความเห็นแก่ได้, ความละโมบ, Syn. cupidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avarice(แอฟ'วะริส) n. ความโลภ, Syn. greed)

English-Thai: Nontri Dictionary
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avariceความโลภ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avariceYoung men are apt to fall a victim to their own avarice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภ[N] greed, See also: avarice, cupidity, Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตระหนี่[n.] (khwām tranī) EN: greediness   FR: avarice [f] ; lésine [f] (vx - litt.)
โลภ[n.] (lōp) EN: greed ; avarice   FR: avidité [f] ; cupidité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AVARICE    AE1 V ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avarice    (n) ˈævərɪs (a1 v @ r i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強欲;強慾[ごうよく, gouyoku] (adj-na,n) greed; avarice [Add to Longdo]
乞食根性[こじきこんじょう, kojikikonjou] (n) mercenary spirit; greed; avarice; base nature [Add to Longdo]
大欲[たいよく, taiyoku] (n) avarice [Add to Longdo]
胴欲;胴慾[どうよく, douyoku] (adj-na,n) avarice; heartlessness; greed [Add to Longdo]
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P) [Add to Longdo]
欲(P);慾[よく, yoku] (n) greed; craving; desire; avarice; wants; (P) [Add to Longdo]
欲の固まり;欲の塊[よくのかたまり, yokunokatamari] (n) incarnation of selfishness; lump of avarice [Add to Longdo]
欲の奴隷[よくのどれい, yokunodorei] (n) slave to avarice [Add to Longdo]
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avarice \Av"a*rice\ ([a^]v"[.a]*r[i^]s), n. [F. avaritia, fr.
   avarus avaricious, prob. fr. av[=e]re to covet, fr. a root av
   to satiate one's self: cf. Gr. 'a`menai, 'a^sai, to satiate,
   Skr. av to satiate one's self, rejoice, protect.]
   1. An excessive or inordinate desire of gain; greediness for
    wealth; covetousness; cupidity.
    [1913 Webster]
 
       To desire money for its own sake, and in order to
       hoard it up, is avarice.       --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   2. An inordinate desire for some supposed good.
    [1913 Webster]
 
       All are taught an avarice of praise. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avarice
   n 1: reprehensible acquisitiveness; insatiable desire for wealth
      (personified as one of the deadly sins) [syn: {avarice},
      {greed}, {covetousness}, {rapacity}, {avaritia}]
   2: extreme greed for material wealth [syn: {avarice},
     {avariciousness}, {covetousness}, {cupidity}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 avarice /avaʀis/ 
  avarice; miserliness; stinginess

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top