ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secede

S IH0 S IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secede-, *secede*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secede(vi) แยกตัวออก, See also: แยกตัวออกอย่างเป็นทางการ, ถอนตัว, Syn. break away, retract, schismatize, withdraw
secede from(phrv) ถอนตัวจาก, See also: แบ่งแยกจาก, เลิกเป็นอาณานิคมของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) , แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
secede(vi) แบ่งแยกดินแดน, ปลีกตัวออก, แยกตัวออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, if you will, one of these states is looking to secede from the union.และถ้าหนึ่งในรัฐนี้ กำลังหาทางแยกตัวออกไปละ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Border state... didn't secede until after the war began.รัฐชายแดน ... ไม่ได้แยกตัวออกไป จนกระทั่งหลังสงครามเริ่มต้น A Hot Piece of A (2012)
He secedes from New Fluffytown and begins constructing Blanketsburg on the other side of the campus.แล้วเริ่มสร้าง Blanketsburg ที่อีกด้านหนึ่งของวิทยาลัย อาเบดตั้งชื่อปราการของเขาใหม่ว่า Pillowtown Pillows and Blankets (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secedeJapan seceded from the League of Nations in 1933.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนตัว[thøntūa] (v) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part  FR: se retirer ; quitter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SECEDE S IH0 S IY1 D
SECEDED S IH0 S IY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secede (v) sˈɪsˈiːd (s i1 s ii1 d)
seceded (v) sˈɪsˈiːdɪd (s i1 s ii1 d i d)
secedes (v) sˈɪsˈiːdz (s i1 s ii1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
退く[ひく, hiku] (v5k, vi) (1) to step aside; to move (i.e. out of the way); to make way; (2) (のく only) to resign; to retire; to quit; to secede; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secede \Se"cede"\, v. i. [imp. & p. p. {Seceded}; p. pr. & vb.
   n. {Seceding}.] [L. secedere, secessum; pref se- aside +
   cedere to go, move. See {Cede}.]
   To withdraw from fellowship, communion, or association; to
   separate one's self by a solemn act; to draw off; to retire;
   especially, to withdraw from a political or religious body.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secede
   v 1: withdraw from an organization or communion; "After the
      break up of the Soviet Union, many republics broke away"
      [syn: {secede}, {splinter}, {break away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top