ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secedes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secedes-, *secedes*, secede
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He secedes from New Fluffytown and begins constructing Blanketsburg on the other side of the campus.แล้วเริ่มสร้าง Blanketsburg ที่อีกด้านหนึ่งของวิทยาลัย อาเบดตั้งชื่อปราการของเขาใหม่ว่า Pillowtown Pillows and Blankets (2012)
Want to know a secret?ต้องการทราบความลับ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Breach secured.รังเพลิง ปลอดภัย The Great Dictator (1940)
Second in command.รองหัวหน้าหน่วย The Great Dictator (1940)
- Where's my secretary?- เลขาส่วนตัวฉันอยู่ไหน The Great Dictator (1940)
Tell Schultz all persecution of the Jews must cease.บอก ซูลท์ซให้ยกเลิกบทลงโทษชาวยิวก่อน The Great Dictator (1940)
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข The Great Dictator (1940)
A lady. My secret agent.สาวๆ นั้นมันเป็นความลับ The Great Dictator (1940)
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่ The Great Dictator (1940)
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์ The Great Dictator (1940)
Secretary of the Interior, Minister of Propaganda...รมต.มหาดไทย รมต.จิตวิทยาโฆษาณา The Great Dictator (1940)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
Their secret longingความปรารถนาลับของพวกเขา Pinocchio (1940)
Manderley, secretive and silent.เเมนเดอเลย์-- ลึกลับเเละเงียบงัน Rebecca (1940)
You mean you want a secretary or something?หมายถึงว่าคุณต้องการฉันไปเป็นเลขาฯรึคะ Rebecca (1940)
- One second later.- หนึ่งวินาทีต่อมา 12 Angry Men (1957)
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)
No secrets, no shadows.ไม่มีความลับไม่มีอดีต Rebecca (1940)
Second:สอง: 12 Angry Men (1957)
You think we're asking you to reveal secrets of Rebecca's life.เธอเข้าใจว่าเราขอให้เธอ เปิดเผยความลับของรีเบคคา Rebecca (1940)
Its second is made on arrival in the night and fog.และไปพบกันอีกที ก็ที่ปลายทาง แห่งความมืด และเมฆหมอก Night and Fog (1956)
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ? 12 Angry Men (1957)
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
A second later, he heard a body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
You said it provided a motive. So did the prosecution.คุณบอกว่ามันให้แรงจูงใจ เพื่อให้ได้การดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ... 12 Angry Men (1957)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
They'll get a chance to talk. Be quiet a second, will ya?พวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะพูดคุย จะเงียบที่สองจะยา? 12 Angry Men (1957)
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน 12 Angry Men (1957)
Excuse me. This was a secret ballot. We all agreed on that, no?ขอโทษนะ นี่คือการลงคะแนนลับ เราทุกคนเห็นด้วยกับการที่ไม่ได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
If the gentleman wants it to remain secret...ถ้าสุภาพบุรุษต้องการมันจะยังคงเป็นความลับ ... 12 Angry Men (1957)
Secret?ความลับ? 12 Angry Men (1957)
What do you mean? There are no secrets in a jury room. I know who it was.สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร มีความลับไม่มีในห้องคณะลูกขุนมี ฉันรู้ว่าที่มันเป็น 12 Angry Men (1957)
A second later, he heard the body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
- I don't know. Ten, twelve seconds?- ผมไม่ทราบ สิบสิบสองวินาที? 12 Angry Men (1957)
- Ten seconds.- สิบวินาที 12 Angry Men (1957)
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.เราได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาสิบวินาทีสำหรับรถไฟที่จะผ่านจุดที่กำหนด 12 Angry Men (1957)
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา! 12 Angry Men (1957)
It was a matter of seconds!มันเป็นเรื่องของการวินาที! 12 Angry Men (1957)
It only takes a second.ก็จะใช้เวลาที่สองเท่านั้น 12 Angry Men (1957)
Are we supposed to believe he didn't see the kid tearing' down the steps 15 seconds after the killing?เราควรจะเชื่อว่าเขาไม่ได้เห็นเด็ก tearin 'ลงตามขั้นตอน 15 วินาทีหลังจากการฆ่าหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- Hold on a second. Look.- ถือที่สอง ดู 12 Angry Men (1957)
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
How does he know how long 15 seconds is?อย่างไรเขาทราบว่าระยะเวลา 15 วินาทีคืออะไร? 12 Angry Men (1957)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secedes (v) sˈɪsˈiːdz (s i1 s ii1 d z)
sec (n) sˈɛk (s e1 k)
secs (n) sˈɛks (s e1 k s)
sect (n) sˈɛkt (s e1 k t)
sects (n) sˈɛkts (s e1 k t s)
bisect (v) bˈaɪsˈɛkt (b ai1 s e1 k t)
insect (n) ˈɪnsɛkt (i1 n s e k t)
secede (v) sˈɪsˈiːd (s i1 s ii1 d)
second (v) sˈɛkənd (s e1 k @ n d)
second (v) sˈɪkˈɒnd (s i1 k o1 n d)
secret (n) sˈiːkrɪt (s ii1 k r i t)
sector (n) sˈɛktər (s e1 k t @ r)
secure (v) sˈɪkjˈuəʳr (s i1 k y u@1 r)
bisects (v) bˈaɪsˈɛkts (b ai1 s e1 k t s)
dissect (v) dˈɪsˈɛkt (d i1 s e1 k t)
insects (n) ˈɪnsɛkts (i1 n s e k t s)
seceded (v) sˈɪsˈiːdɪd (s i1 s ii1 d i d)
seclude (v) sˈɪklˈuːd (s i1 k l uu1 d)
seconds (v) sˈɛkəndz (s e1 k @ n d z)
seconds (v) sˈɪkˈɒndz (s i1 k o1 n d z)
secrecy (n) sˈiːkrəsiː (s ii1 k r @ s ii)
secrete (v) sˈɪkrˈiːt (s i1 k r ii1 t)
secrets (n) sˈiːkrɪts (s ii1 k r i t s)
section (n) sˈɛkʃən (s e1 k sh @ n)
sectors (n) sˈɛktəz (s e1 k t @ z)
secular (j) sˈɛkjulər (s e1 k y u l @ r)
secured (v) sˈɪkjˈuəʳd (s i1 k y u@1 d)
secures (v) sˈɪkjˈuəʳz (s i1 k y u@1 z)
trisect (v) trˈaɪsˈɛkt (t r ai1 s e1 k t)
bisected (v) bˈaɪsˈɛktɪd (b ai1 s e1 k t i d)
dissects (v) dˈɪsˈɛkts (d i1 s e1 k t s)
insecure (j) ˌɪnsɪkjˈuəʳr (i2 n s i k y u@1 r)
nosecone (n) nˈouzkoun (n ou1 z k ou n)
seceding (v) sˈɪsˈiːdɪŋ (s i1 s ii1 d i ng)
secluded (v) sˈɪklˈuːdɪd (s i1 k l uu1 d i d)
secludes (v) sˈɪklˈuːdz (s i1 k l uu1 d z)
seconded (v) sˈɛkəndɪd (s e1 k @ n d i d)
seconded (v) sˈɪkˈɒndɪd (s i1 k o1 n d i d)
seconder (n) sˈɛkəndər (s e1 k @ n d @ r)
secondly (a) sˈɛkəndliː (s e1 k @ n d l ii)
secreted (v) sˈɪkrˈiːtɪd (s i1 k r ii1 t i d)
secretes (v) sˈɪkrˈiːts (s i1 k r ii1 t s)
secretly (a) sˈiːkrɪtliː (s ii1 k r i t l ii)
sections (n) sˈɛkʃənz (s e1 k sh @ n z)
securely (a) sˈɪkjˈuəʳliː (s i1 k y u@1 l ii)
securing (v) sˈɪkjˈuəʳrɪŋ (s i1 k y u@1 r i ng)
security (n) sˈɪkjˈuəʳrɪtiː (s i1 k y u@1 r i t ii)
trisects (v) trˈaɪsˈɛkts (t r ai1 s e1 k t s)
vivisect (v) vˌɪvɪsˈɛkt (v i2 v i s e1 k t)
Securicor (n) sˈɪkjˈuəʳrɪkɔːr (s i1 k y u@1 r i k oo r)

Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง, See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
caesarian section(n) การผ่าท้องทำคลอด
second opinion(n) ปรึกษากับแพทย์อื่น

English-Thai: Longdo Dictionary
public sector(n) ภาครัฐบาล
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
secret service(name) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sec(n) วินาที (คำไม่เป็นทางการ), Syn. second
sec(adj) ไม่หวาน (เหล้าองุ่นหรือแชมเปญ), See also: รสไม่หวาน, Syn. dry
sec(abbr) เส้นตัด (คำย่อของ secant)
sect(n) นิกาย (ทางศาสนา), See also: กลุ่ม, พรรค, สำนัก, คณะ, ภาค, ลัทธิ, หมู่, เหล่า, Syn. group, division, party, branch, denomination
secy.(abbr) คำย่อของ secretary
bisect(vt) แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ตัดขวาง, ตัดแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน, Syn. dichotomize, split
insect(n) คนเลวทราม
insect(n) แมลง, See also: แมง
parsec(n) หน่วยบอกระยะทางมีค่าเท่ากับ 3.262 ปีแสง (สัญลักษณ์ย่อคือ pc), See also: พาร์เซก, Syn. secpar
resect(vt) ชำแหละ, See also: เฉือนออก
sec'y.(abbr) คำย่อของ secretary
secant(n) เส้นที่ลากตัดเส้นโค้งที่2จุดหรือมากกว่า2จุด (ทางเรขาคณิต)
secant(n) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้ในสามเหลี่ยมมุมฉาก (ทางตรีโกณมิติ)
secede(vi) แยกตัวออก, See also: แยกตัวออกอย่างเป็นทางการ, ถอนตัว, Syn. break away, retract, schismatize, withdraw
second(adj) ที่สอง, See also: เป็นลำดับที่สอง, Syn. next, following, succeeding
second(adj) อีก, See also: อีกอย่าง, อีกครั้ง, อื่น, Syn. additional, extra, other
second(adj) ด้อยกว่า, See also: รองลงมา, ด้อยลงมา, เป็นรอง, Syn. inferior, subordinate, lower
second(n) ลำดับที่สอง, See also: ที่สอง, คนที่สอง, ขั้นที่สอง, ครึ่งที่สอง, คุณภาพชั้นสอง, ส่วนที่สอง
second(n) พี่เลี้ยง (มวย), See also: คนสนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. supporter, assistant, helper
second(n) เกียร์สอง (รถ)
second(vt) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, เป็นผู้ช่วย, เป็นพี่เลี้ยง, Syn. assist, back up, support
second(vt) เห็นชอบ, See also: อนุมัติ, อนุญาต, เห็นด้วย, สนับสนุน, Syn. approve, support, endorse
second(adv) รองลงมา, See also: ถัดมา, ต่อมา, ตามมา
second(n) วินาที, See also: 1/60 นาที, วิลิปดา, ฟิลิปดา, 1/60 ลิปดา
second(n) ระยะเวลาสั้นๆ, See also: ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, ชั่วขณะ, Syn. moment, instant, flash
second(vt) ย้ายไปทำหน้าที่พิเศษชั่วคราว, See also: ย้ายราชการชั่วคราว, ย้ายตำแหน่งชั่วคราว
secret(adj) เป็นความลับ, See also: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ, Syn. inexpressive, private, incommunicable, hidden, underground, Ant. known, revealed
secret(n) ความลับ, See also: ความใน, Syn. confidentiality, confidence
secret(n) เคล็ดลับ, See also: ตำราลับ, กลวิธีลับ
sector(n) ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม), See also: กลุ่ม ทางเศรษฐกิจหรือสังคม, Syn. section, segment
sector(n) เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร), See also: เขตรับผิดชอบของทหาร, Syn. subdivision, division, area, command
sector(n) ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต), See also: รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง, เซ็กเตอร์
sector(vt) แบ่งออกเป็นส่วนๆ, See also: แยก, ซอย, แบ่ง, Syn. divide, separate
secure(adj) ไม่มีกังวล, See also: แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้, Syn. firm, fixed, safe, content, certain, sure, stable
secure(vt) ทำให้ปลอดภัย, See also: ป้องกัน, คุ้มกัน, Syn. protect, safeguard, make safe
secure(vt) ได้รับมา, See also: เอามา, ทำให้ได้ผล, Syn. obtain, acquire, achieve, gain
secure(vi) รับประกัน, See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง, Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
secure(vt) มัดให้แน่น, See also: ตรึง, รัด, กระชับ, Syn. fasten, tighten, strengthen
dissect(vt) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
dissect(vi) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
dissect(vt) ตรวจสอบ, See also: พินิจพิเคราะห์, วิเคราะห์, Syn. analyze
seclude(vt) แยกตัว, See also: เก็บตัว, ตัดขาดจากโลกภายนอก, อยู่โดดเดี่ยว, ซ่อนตัว, อยู่อย่างสันโดษ, Syn. isolate, segregate, hide, conceal
secrecy(n) ความลับ, See also: การปิดบัง, ความเป็นส่วนตัว, ความเร้นลับ, ความลึกลับ, การเก็บความลับ, Syn. silence, secret, mystery
secrete(vt) หลั่ง, See also: ปล่อยออก, ไหล, Syn. emit, excrete, discharge
secrete(vt) ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover
section(n) ส่วนที่ตัดออก, See also: ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน, Syn. piece, segment
section(n) กลุ่ม, See also: หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน, Syn. class, level, part, division, unit
section(n) หมวด, See also: มาตรา, หมู่, ข้อ
section(n) เขต (ทางภูมิศาสตร์), See also: เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย, Syn. area, region, zone, district
section(n) การผ่าตัด (ทางการแพทย์), See also: การตัด, Syn. operation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
billisecondใช้ตัวย่อว่า BS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานหรือการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
bisectvt., vi. แบ่งออกเป็นสองส่วน, , See also: bisection n.
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน
bits per secondบิตต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า BPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
cheeseclothn. ผ้าฝ้ายหยาบและเบา, ผ้าห่อเนย
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
consecrate(คอน'ซิเครท) vt., n. (การ) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, อุทิศให้, อุทิศตัว., See also: consecratedness n. ดูconsecrat consecrator n. ดูconsecrat, Syn. bless, hallow
consecration(คอนซิเคร'เชิน) n. การทำให้ศักดิ์สิทธิ์, การอุทิศตัวและบูชาพระเจ้า
consecution(คอนซิคิว'เชิน) n. การต่อเนื่องกัน, การเป็นไปตามลำดับ, การต่อเนื่องกันของเหตุผล
consecutive(คันเซค'คิวทิฟว) adj. ซึ่งต่อเนื่องกัน, ซึ่งตามกันมา, เป็นลำดับ, See also: consecutiveness n. ดูconsecutive, Syn. sequential, Ant. interrupted
cross sectionn. ส่วนที่ตัดตามขวาง, การตัดตามขวาง, See also: cross-sectional adj. ดูcross section
cusec(คิว'เซค) n. หนึ่งลูกบาศก์ฟุตต่อวินาที
deonsecrate(ดีคอน'ซีเครท) vt. ทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์, See also: deconsecration n. การทำให้ไม่ศักดิ์สิทธิ์
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane, Ant. consecrate
diseconomy(ดิสอีคอน'โนมี) n. ความไม่ประหยัด, ต้นทุนสูง, ค่าใช้จ่ายสูง
dissect(ดิสเซคทฺ') vt. ชำแหละเพื่อศึกษา, ผ่า (ศพ, เนื้อเยื่อ) เพื่อศึกษา, ตัดกิ่ง ต้นดอกเพื่อศึกษา, จำแนก, วิเคราะห์., See also: dissecter n. ดูdissect dissector n. ดูdissect, Syn. cut apart, analye, anatomize
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ , ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน
femtosecondเฟมโตวินาทีเท่ากับ หนึ่งในพันล้านล้านของวินาที (10 -15) ใช้เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานของหน่วยประมวลผลการถ่ายโอนข้อมูล การดึงข้อมูลจากหน่วยความจำสำรอง (auxiliary memory) สู่หน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้น
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
home secretaryรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ
housecarl(เฮาซ'คาร์ล) n. ราชองค์รักษ์, ทหารประจำตัวขุนนาง
insect(อิน'เซคทฺ) n. แมลง, บุคคลที่ดูถูก, See also: insectean, insectan, insectival, insectile, insectlike adj.
insecticide(อินเซค'ทิไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลง, See also: insecticidal adj.
insectivorous(อินเซคทิฟ'วะรัส) adj. ซึ่งกินแมลงเป็นอาหาร
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย, ไม่มั่นคง, เชื่อถือไม่ได้, น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย, ความไม่มั่นคง, ความไม่มั่นใจ, สิ่งที่ไม่แน่นอน
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง, ทางสี่แยก, ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน
kilo instructions per secพันคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า KIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมาก
microsecondไมโครวินาทีเท่ากับ 1/1, 000, 000 วินาที หรือ 10-6 วินาที
millisecond(มิล'ลิเซคเคินดฺ) n. หนึ่งในพันของหนึ่งวินาที;msec
nanosecond(เน'นะเซคคันดฺ, แนน'นะเซคคันดฺ) n. หนึ่งส่วนล้านของหนึ่งวินาที; ns;nsec
obsecrate(ออบ'ซะเครท) vt. อ้อนวอน, วิงวอน, ขอความกรุณา, ขอร้อง, See also: obsecration n.
open secretn. ความลับที่รู้กันทั่วไป
parsec(พาร์'เซค) n. หน่วยระยะทาง3.26ปีแสง
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน, แกล้ง, รบกวน, ประหาร, ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
persecution(เพอซีคิว'เชิน) n. การก่อกวน, การแกล้ง, การรบกวน, การประหาร, การข่มเหง., See also: persecutional adj., Syn. harassment
private secretaryn. เลขานุการส่วนตัว
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, ปฏิบัติ, ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue, sue
prosecuting attorneyn. อัยการ
prosecution(พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง, การดำเนินคดี, การดำเนินถึงที่สุด
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ, ผู้ฟ้องร้อง, โจทก์
psec(พีเซ็ก) ย่อมาจาก picosecond (พิโกวินาที) เท่ากับ 1/1000 ของนาโนวินาที (nanosecond) หรือเท่ากับ 1/1, 000, 000 วินาที
public prosecutorn. อัยการ
secant(ซี'แคนทฺ, -เคินทฺ) n. (เรขาคณิต) เส้นตัด (โดยเฉพาะเส้นตัดเส้นโค้งที่สองจุดหรือมากกว่าสองจุด) , (สามเหลี่ยมมุมฉาก) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้, เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมผ่านเส้นรอบวงไปจดกับเส้นสัมผัสวงกลมเดียวกัน, อัตราส่วนของความยาวเส้นลากดังกล่าวกับเส้นรัศมีของวงกลมนั้น
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) , แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bisect(vt) แบ่งครึ่ง
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, ถวาย, อุทิศ, ฉลอง
consecration(n) การทำให้ศักดิ์สิทธิ์, การถวาย, การอุทิศ
consecutive(adj) เป็นลำดับ, ติดต่อกัน, ซึ่งต่อเนื่องมา, ซึ่งตามกันมา
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ, การตัดขวาง, ภาพตัดขวาง, แผนภาพ, แผนภูมิ, รูปตัด
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์, ทำลายศาสนา, ดูหมิ่นศาสนา
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์, การทำลายศาสนา, การดูหมิ่นศาสนา
dissect(vt) ผ่า, ตัดออก, ชำแหละ, วิเคราะห์, จำแนก
dissection(n) การผ่าตัด, การชำแหละ, การผ่าศพ, การวิเคราะห์, การจำแนก
insect(n) แมลง
insecure(adj) ไม่มั่นคง, เชื่อถือไม่ได้, ไม่ปลอดภัย
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย, ความไม่มั่นใจ, ความไม่แน่นอน, ความไม่มั่นคง
intersect(vt) ตัด, ตัดขวาง, แบ่ง, ตัดผ่าน
intersection(n) การตัด, การแบ่ง, สี่แยก, ชุมทาง
persecute(vt) ข่มเหง, รบกวน, แกล้ง, รังแก, ประหัตประหาร
persecution(n) การข่มเหง, การรบกวน, การแกล้ง, การก่อกวน
persecutor(n) ผู้ข่มเหง, ผู้ประหัตประหาร, ผู้แกล้ง, ผู้รบกวน
prosecute(vt) ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, เรียกร้องสิทธิ์
prosecution(n) การฟ้องร้อง, การดำเนินคดี, การเรียกร้องสิทธิ์
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง, อัยการ, โจทก์
secede(vi) แบ่งแยกดินแดน, ปลีกตัวออก, แยกตัวออก
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน, การปลีกตัวออก, การแยกตัวออก
seclude(vt) เก็บตัว, แยกตัว, ตัดขาด, อยู่อย่างสันโดษ
seclusion(n) การเก็บตัว, การแยกตัว, การตัดขาด, ความสันโดษ
second(adj) สำรอง, ที่สอง, รอง, ด้อยคุณภาพ, อื่น
second(n) วินาที, ผู้ช่วยเหลือ, พี่เลี้ยง, ผู้สนับสนุน
second(vt) ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, เป็นพี่เลี้ยง
SECOND-second-class(adj) อันดับสอง, ชั้นที่สอง, ประเภทที่สอง, คุณภาพรอง
SECONDARY secondary school(n) โรงเรียนมัธยม
secondary(adj) ทุติยภูมิ, รอง, ที่สอง, สำรอง, จำกัด
secondhand(adj) มือสอง, ใช้แล้ว
secrecy(n) การเก็บความลับ, การปกปิด, การปิดปัง, การอำพราง
secret(adj) ลับเฉพาะ, ลับ, เป็นความลับ, ปกปิด, ปิดบัง, อำพราง
secret(n) สิ่งที่ปิดบัง, ความลับ, ความลับเฉพาะ
secretarial(adj) เกี่ยวกับงานเลขานุการ, เกี่ยวกับเลขานุการ
secretary(n) เลขาธิการ, เลขานุการ, รัฐมนตรี, โต๊ะเขียนหนังสือ
secrete(vt) ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ซุกซ่อน, ปล่อยออก
secretion(n) การขับ, การทำให้มี, น้ำคัดหลั่ง
secretive(adj) ลับ, ซ่อนเร้น, ปิดบัง
sectarian(adj) เกี่ยวกับการแบ่งแยก, เกี่ยวกับนิกาย
sectarian(n) สมาชิกพรรค, สมาชิกในนิกาย
sectary(n) สมาชิกพรรค, สมาชิกในนิกาย
section(n) ตอน, ส่วน, แผนก, มาตรา, วรรค, หมวด, วงการ
section(vt) ตัด, แบ่ง, ผ่า, แยก
sectional(adj) เป็นส่วนๆ, เป็นตอนๆ
sector(n) ส่วนหนึ่งของวงกลม
secular(adj) เกี่ยวกับฆราวาส, ทางโลก, ทางโลกีย์
secularize(vt) เปลี่ยนเป็นฆราวาส, ทำให้เป็นทางโลก
secure(adj) มั่นคง, แน่นหนา, ปลอดภัย, ไร้กังวล, มั่นใจได้
secure(vt) ทำให้มั่นคง, ทำให้แน่นหนา, ทำให้ปลอดภัย, จับกุม, รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent tooth; secondary toothฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
persecutionการบีฑา, การเบียดเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumonoresection; pneumoresectionการตัดปอดบางส่วนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pituitectomy; hypophysectomyการตัดต่อมใต้สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Parliamentary Secretaryรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumoresection; pneumonoresectionการตัดปอดบางส่วนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public securityความมั่นคงของประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public securityความมั่นคงของรัฐ, ความมั่นคงสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Permanent Secretaryปลัดกระทรวง [ ดู Under Secretary of State ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic fracture; fracture, secondaryกระดูกหักเหตุโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecution clauseข้อกำหนดการฟ้องคดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pinnatisectหยักลึกสุดแบบขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
picosecondพิโกวินาที [ 10-12 วินาที ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
picosecondพิโกวินาที [ 10-12 วินาที ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phlebotomy; venesection; venotomyการผ่าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, secondaryเยื่อหุ้มปอดอักเสบทุติยภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent dentition period; secondary dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
papers, secondเอกสารประกอบ (คำร้องขอแปลงสัญชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penoscrotal resectionการผ่าตัดองคชาตร่วมถุงอัณฑะออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmatisect-แฉกลึกแบบนิ้วมือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pelvisectionการตัดเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary and secondary meanings of wordsลำดับความหมายหลักและความหมายรองของคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phlebectomy; resection, venous; venectomyการตัดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary sectorภาคที่ ๑, ปฐมภาค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plane sectionภาคตัดบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
private sectorภาคเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of intersectionจุดตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
LPS (lines per second)แอลพีเอส (บรรทัดต่อวินาที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lines per second (LPS)บรรทัดต่อวินาที (แอลพีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
listed securityหลักทรัพย์จดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
longitudinal sectionรูปตัดตามยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laparotomy; celiotomy; section, abdominalการผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
right sectionภาคตัดฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rational efficiency; energetic efficiency; exergetic efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
radial sectionภาคตัดแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramicotomy; ramisection; ramisection, sympathetic; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramisection; ramicotomy; ramisection, sympathetic; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
real securityหลักทรัพย์ซึ่งเป็นประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resectionการตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Section titleชื่อแบ่งตอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Security technologyเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Firewall (Computer security)ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Secondary Recoveryการผลิตขั้นทุติยภูมิ, Example: การผลิตที่มีการอัดน้ำหรือก๊าซเข้าไปในแหล่งกักเก็บ เพื่อให้น้ำหรือก๊าซนี้ไปแทนที่น้ำมันดิบ ไล่น้ำมันดิบมาเข้าหลุมผลิต น้ำหรือก๊าซที่เข้าไปแทนที่น้ำมันนี้ไม่สามารถแทนที่น้ำมันได้หมด จะมีน้ำมันเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากการผลิตขั้นทุติยภูมิได้สิ้นสุดลง ในการผลิตขั้นทุติยภูมินี้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาได้ (เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันดิบที่มีทั้งหมด) สำหรับน้ำมันชนิดหนัก ชนิดหนักปานกลาง และชนิดเบา มีค่าประมาณ 5-10%, 5-15% และ10-25%ตามลำดับ [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural sectorภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Insecticidal plantพืชกำจัดแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gilt-edged securitiesหลักทรัพย์ชั้นดี [เศรษฐศาสตร์]
Convertible securityหลักทรัพย์แปลงสภาพได้ [เศรษฐศาสตร์]
Primary sectorภาคปฐม [เศรษฐศาสตร์]
Public sectorภาครัฐ [เศรษฐศาสตร์]
Economic securityความมั่นคงทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Employment securityความมั่นคงในการทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
Second best theoryทฤษฎีดีที่สุดอันดับสอง [เศรษฐศาสตร์]
Nonfarm sectorนอกภาคกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Sectoral planningการวางแผนเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]
Sector lendingการให้กู้ยืมเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]
Security interest in goodsทรัพย์ที่ให้ประโยชน์คุ้มหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Social securityการประกันสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Fertilization of plants by insectsการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cesarean sectionการผ่าท้องทำคลอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
SECI Modelวงจรความรู้แบบ SECI, Example: เป็นวงจรความรู้ ที่นำเสนอโดย Ikujiro Nonaka และ Takeuchi กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge conversion) ระหว่าง Tacit knowledge และ Explicit knowledge ทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น หมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การสร้างความรู้จะเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ คือ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization กล่าวคือ Socialization: การแบ่งปันและการสร้าง Tacit knowledge จากการติดต่อสื่อารระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เช่น การพูดคุย นาย ก ได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรจาก นาย ข ที่ประสบผลสำเร็จในการสอนจากการพูดคุยกัน นาย ก จะได้รับความรู้จากนาย ข มาเป็นความรู้ของตนเองเพื่อนำมาใช้พัฒนาเทคนิคในการสอนของตนเอง Externalization: คือ การสร้างและแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่มี (Tacit knowledge) และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowlegde) กล่าวคือ นาย ก หลังจากได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วนำมาเขียนเป็นหนังสือเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป Combination: เป็นการรวบรวมความรู้ประเภท Explicit knowledge ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ๆ เช่น กรณีที่นาย ก ศึกษาเพิ่มเติมถึงเทคนิคการสอนจากหลายๆ แห่ง แล้วสรุปและเผยแพร่เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ และความรู้ของตนเอง Internationalization: เป็นการแปลง Explicit knowledge มาเป็น Tacit knowledge เป็นการนำความรู้ที่เรียนรู้มาไปปฏิบัติ กล่าวคือ คนอื่นๆ ศึกษาเทคนิคการสอนหรือการเป็นวิทยากรจากตำรา หรือหนังสือที่มีอยู่ อาจรวมถึงหนังสือที่นาย ก เขียน แล้วนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง จนทำให้เกิดทักษะและความชำนาญจนกลายเป็น tacit knowledge ของตนเองในที่สุด และเมื่อเกิดความรู้แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ต่อไปก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า Socialization ขึ้นเอง เป็นกระบวนการที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ [การจัดการความรู้]
Characters per secondอักขระต่อวินาที, Example: หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนตัวอักขระที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื [คอมพิวเตอร์]
Database securityความปลอดภัยในฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Sterile Insect Techniqueเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
Million Floating Point Operations Per Secondเมกะฟลอปส์ [คอมพิวเตอร์]
Million Instruction Per Secondล้านคำสั่งต่อวินาที, Example: หน่วยสำหรับวัดความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ (หน่วยวัดคร่าวๆ) [คอมพิวเตอร์]
Nanosecondนาโนวินาที [คอมพิวเตอร์]
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiation sterilization in insectsการทำหมันแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีแมลงในระยะใดๆ ของการเจริญเติบโต เพื่อทำให้เป็นหมัน โดยแมลงตัวเมียไม่สามารถผลิตไข่ หรือตัวผู้ไม่สามารถสร้างสเปิร์ม หรือสเปิร์มไม่แข็งแรงไม่สามารถผสมกับไข่ได้ หรือแมลงไม่สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ หรือไข่ที่ปฏิสนธิแล้วไม่ฟักออกเป็นตัว เนื่องจากการกลายของเซลล์สืบพันธุ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิด ระยะการเจริญเติบโตของแมลง และปริมาณรังสีที่ใช้ <br>(ดู sterile insect technique (SIT) ประกอบ)</br>, Example: [นิวเคลียร์]
secondary storageหน่วยเก็บรอง, Example: หน่วยความจำที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลและคำสั่งได้อย่างคงถาวรกว่าหน่วยความจำหลัก แม้ว่าไฟฟ้าจะดับเนื้อหาที่บันทึกไว้็จะไม่สูญหายไป หน่วยเก็บสำรอง หรือหน่วยความจำรองที่ใช้กันมากในเวลานี้ก็คือจานแม่เหล็ก แผ่นบันทึก เทปแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
securityความมั่นคงปลอดภัย, Example: การป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่าน หรือก๊อปปี้แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมไป วิธีการป้องกันมีได้หลายอย่าง เช่น ป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าไปถึงตัวเครื่องด้วยการล็อกประตูห้อง ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยการกำหนดว่าผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผ่าน ป้งอกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่มีความลับด้วยการใช้รหัสผ่าน หรือนำข้อมูลนั้นมาเข้ารหัสลับก่อน [คอมพิวเตอร์]
DDT (Insecticide)ดีดีที (ยาฆ่าแมลง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Securities lendingการให้ยืมหลักทรัพย์, Example: การโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากผู้ให้ยืมไปยังผู้ยืม โดยผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืนได้ ผู้ยืมจึงตกลงโอนทรัพย์สินในคราวเดียวกัน เพื่อวางเป็นประกันให้กับผู้ให้ยืม ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเงินสดหรือหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน โดยผู้ให้ยืมจะคืนทรัพย์สินที่วางเป็นประกันเมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมคืนจากผู้ยืม ในระหว่างที่ยังไม่คืนหลักทรัพย์ หากมีสิทธิประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้น เช่น เงินปันผล สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้นจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ยืมจะต้องชดเชยสิทธิประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ยืม [ตลาดทุน]
Securitizationการแปรรูปสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์, Example: การนำสินทรัพย์ของผู้ระดมทุน (originator) ซึ่งอาจจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำมากองรวมกัน (Pool Assets) เช่น ลูกหนี้เงินกู้ที่อยู่อาศัย เงินกู้บัตรเครดิต หรือเงินกู้ซื้อรถยนต์ เป็นต้น และโอนให้กับบริษัทตัวกลางที่จัดตั้งขึ้น (special purpose vehicle : SPV) เพื่อออกหลักทรัพย์ที่มีกองสินทรัพย์ข้างต้นหนุนหลัง (asset backed securities หรือ ABS) เพื่อจำหน่ายให้แก่ นักลงทุนทั่วไป หรือขายแบบเจาะจง (Private Placement) ให้นักลงทุนสถาบันเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่ม ซึ่งนักลงทุนสามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าวไปขายต่อได้ โดยมีสภาพคล่องสูงขึ้น ทั้งนี้ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะมาจากกระแสรายได้จากกองสินทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Securities and Exchange Commissionคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, Example: คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่วางนโยบายส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจ หรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์การออกหลักทรัพย์จำหน่ายของบริษัทต่าง ๆ การเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (takeover) รวมถึงการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการนี้มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า SEC หรือ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอส, Example: เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Sectoral indexดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม, Example: ดัชนีราคาหุ้นของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมใดจะใช้ราคาหุ้นสามัญทุกตัวที่จัดอยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมนั้นในการคำนวณ เช่น ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คำนวณขึ้นโดยใช้ราคาหุ้นสามัญทุกสถาบันในกลุ่มธนาคาร เป็นต้น ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์จัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดกระจายอยู่ใน 30 กลุ่มอุตสาหกรรม และได้คำนวณดัชนี ราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 30 กลุ่ม เป็นรายกลุ่มด้วย [ตลาดทุน]
Secondary marketตลาดรอง, Example: เป็นตลาดที่ทำหน้าที่เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกแล้ว การซื้อขายในตลาดรองเป็นการซื้อขายเพื่อการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น ตลาดรองมีส่วนสนับสนุนตลาดแรกอย่างมาก เพราะตลาดรองช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนระหว่างผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุน ดังนั้น ถ้าตลาดรองมีการขยายตัวดี มีประสิทธิภาพก็จะช่วยทำให้ตลาดแรกขยายตัวเช่นกัน ตลาดรองที่สำคัญก็คือ "ตลาดหลักทรัพย์" หรือ "ตลาดหุ้น" ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลาดทุน]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, Example: เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
TSFC Securities Ltd.บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด, Example: บริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจหลักทรัพย์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีศักยภาพมากขึ้น เป็นบริษัทที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กันยายน 2539 บริษัทนี้มีชื่อย่อว่า TSFC หรือ บลล.ในภาษาไทย [ตลาดทุน]
The Securities and Exchange Act B.E. 2535พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535, Example: พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2535 แทนพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ่งแก้ไขในปี พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการออกหลักทรัพย์จำหน่ายในตลาดแรก การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์และองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาตลาดทุนให้ก้าวหน้า ทันสมัยและมีเสถียรภาพ [ตลาดทุน]
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2), Example: เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]
Management’s securities holdling : Form 59-1รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-1), Example: รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยจะต้องรายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง [ตลาดทุน]
Change of management’s securities holdling : Form 59-2รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2), Example: รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท โดยจะต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น [ตลาดทุน]
The Office of the Securities and Exchange Commissionสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, Example: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ [ตลาดทุน]
The Association of Securities Companiesสมาคมบริษัทหลักทรัพย์, Example: สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท ในอันที่จะร่วมมือกันและให้ความร่วมมือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์มีชื่อย่อ ๆ ว่า ASCO [ตลาดทุน]
Thailand Securities Instituteสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน, Example: เป็นสถาบันที่จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้ลงทุน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน รวมทั้ง เป็นสถาบันจัดทดสอบความรู้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
The Securities Analyst Associationสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Example: สมาคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และมูลนิธิอาเซียจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงิน เสริมสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณและคุณภาพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อการเจริญก้าวหน้าของตลาดทุนไทย สมาคมนี้จัดอบรมโครงการ CFA (Chartered Financial Analyst) ของสหรัฐอเมริกา [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
Acting Second Lieutenant(n, us) ว่าที่้ร้อยตรี
bonding section(n, vt) ในส่วนการเชื่อม
Chief Secretary(n) เสนาเอก เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร
cyber securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
cybersecurityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
Finance and Securities Co., Ltd.บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
homeland security(n) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
NATIONAL SECURITY AGENCY(n) สภาความมั่นคง
NATIONAL SECURITY AGENCYสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
persecution(n) การไล่ทำร้ายและสังหาร เช่นการไล่ทำร้ายและสังหารชาวยิว หรือการไล่ทำร้ายและสังหารผู้นับถือคริสต์ศาสนาในสมัยคริสเตียนยุคแรก
secateurs(n) กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
Image:
second[เซค'เคินดฺ] (adj) ที่สอง
second circuit courtศาลสัญจรชั้น2
Second Sea Lord(jargon) รองสมุหราชนาวี (ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารเรือสหราชอาณาจักร)
second wave(n) ระลอกที่สอง
second wave(n) ระลอกที่สอง
second-in-commandรองผู้บังคับหน่วย, ตำแหน่งรอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (n, adj) สิบสอง, Syn. twelve
seconteen[เซค'เคินทีน] สิบสอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (adj) สิบสอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (n) สิบสอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (n) สิบสอง
seconteence[เซค'เคิน'ทีนซฺ] (adv) สิบสองครั้ง
seconteenth[เซค'เคิน'ทีนธฺ'] ที่สิบสอง
seconteenth[เซค'เคิน'ทีนธฺ'] (adj) ที่สิบสอง
seconteenth[เซค'เคิน'ทีนธฺ'] (adj) ที่สิบสอง
seconteenth[เซค'เคิน'ทีนธฺ'] (adj) ที่สิบสอง
secontice[เซเคิน'ไทซฺ] (adv) ยี่สิบครั้ง
secontieth[เซเคิน'ทิอิธ] ที่ยี่สิบ
secontieth[เซเคิน'ทิอิธ] (adj) ที่ยี่สิบ
seconty[เซเคิน'ที] ยี่สิบ
seconty[เซเคิน'ที] (n) ยี่สิบ
seconty[เซเคิน'ที] (adj) ยี่สิบ
secretagogue(n) A hormone or another agent that causes or stimulates secretion.
Secretary of State(n) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ
sectional(n) ชุดโซฟา, โซฟาเข้ามุม
secured loan(n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน
securities and exchange act(n) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
security bondหลักทรัพย์ประกัน
security camera(n) กล้องวงจรปิด
security interestสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน
social security officeกองทุนประกันสังคม
starPie displays a polygon centered on the x, y position having sectors of equal angu[ไทย] (n, vt, adv) starPie displays a polygon centered on the x, y position having sectors of equal angular extent. The radial extent of each sector is proportional to the values in the numeric vector lengths. If the prop.areaargument is TRUE, the proportion is based on the area of the sector, and if prop.area is FALSE, the proportion is on the radial extent. As the function is intended to exaggerate the differences between different starPies, the default produces sectors proportional to the squares of the lengths
the Cabinet Secretary-Generalเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Undersecretary(exp) รัฐมนตรีว่าการทบวง (เช่นรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารบกสหรัฐ) หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ)
United Nations Secretariat(org) สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secThe first group studies in the morning, and the second group studies in the afternoon.
secWhy are you being so secretive?
sec"Six pence per second" Bob reminds her.
secThey teach Chinese as a second national language in Singapore.
secWill you impart the secret to me?
secDreams flew out of that box when it was opened: dreams of secrets written in disappearing ink and of overwhelming odors.
secWe bound her to secrecy.
secMike is in the second year of high school and Ann is too.
secIt was done a week ago, that is to say, on the second of April.
secMary received an award for her composition called "secret love".
secMr Smith made her his secretary.
secHe talks as if he knew the secret.
secTranscending time the insects of ages gone past dance livelily in amber.
secI am in the second year of high school.
secHe had to part with his secretary because she got married.
secSome insects can take on the color of their surroundings.
secMy secretary has good command of English.
secThe undersecretary was maintained in office by the political bosses.
secMy friend bought the second-best bicycle in the shop.
secHe ran 100 meters 11 seconds flat.
secCan I have seconds on rice and cabbage?
secSome early religion's leaders were persecuted by their enemies.
secHe made her his secretary.
secThis is the fifth consecutive day of decline of stock prices.
secOur victory is secure.
secAll of them wanted to know my secret.
secI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
secAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
secFootball was played in China in the second century.
sec"My metabolism is such that no matter how much I eat I don't put on weight." "Just now, this second, you've made enemies of people throughout the world."
secThose who choose to retire can do so as early as sixty-two, although starting to draw their Social Security pension at that age would mean that the payments are reduced by 20 percent.
secI can hear the chirping of insects.
secIn Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.
secHe had kept the secret to himself.
secThe company president's welcome was so long that we were squeezed for time in the second half of the ceremony.
secI would like to sit in the non-smoking section.
secThe insect grew out of a pupa into an imago.
secInsect-eating plants are equipped with various kinds of traps to catch insects.
secThis is because their jobs are secure.
secDo you feel secure about the future?
secThis plan requires secrecy.
secThere's no hope at this moment that the closed section will be reopened.
secMy mother taught me how to make osechi.
secShe was trained to be a secretary.
secThe section chief keeps him down.
secHis aunt's apple pie was delicious and he had a second helping.
secHow about a second helping?
secShe let the secret out.
secShe is secretary to Mr Uda.
secIt's the sound of secret minds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลับ(n) secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
ผู้บันทึก(n) recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
มัธยมต้น(n) lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai Definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมปลาย(n) upper secondary school, See also: high school, senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย, Ant. มัธยมต้น, Example: นักเรียนที่จบมัธยมปลายต่างมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย, Thai Definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รหัสลับ(n) secret code, Syn. รหัสผ่าน, Example: รหัสลับที่เขาใช้กันเป็นเพียงตัวเลขซึ่งสุ่มขึ้นมาอย่างง่าย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัญลักษณ์ที่เก็บไว้เป็นความลับ
วงการเศรษฐกิจ(n) economic sector, Syn. แวดวงเศรษฐกิจ, Example: เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
โค้ดลับ(n) secret code, Syn. รหัสลับ, Example: เราจะปฏิบัติการก็ต่อเมื่อได้โค้ดลับจากหัวหน้าเสียก่อน, Thai Definition: รหัสลับรู้กันในหมู่คณะ
ถือเป็นความลับ(v) keep the secret, See also: take it as a secret, Syn. เก็บเป็นความลับ, ปิดเป็นความลับ, Example: การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ
มือรอง(n) second fiddle, Example: ถึงแม้จะหัวหน้าพรรคจะมีปัญหาถึงขึ้นถูกปลดจากตำแหน่ง แต่ก็ยังมีมือรองที่พร้อมจะขึ้นรับตำแหน่งแทน, Thai Definition: ความสามารถเป็นรอง
หมกเม็ด(v) hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai Definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
บช.(n) accounting section, Syn. แผนกบัญชี
พ.อ.ท.(n) Flight Sergeant Second Class, See also: FS2, Senior Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศโท
ม.(n) secondary education, Syn. มัธยม
ม.(n) secondary education, Syn. มัธยมศึกษา, Thai Definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
สปน.(n) Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สปส.(n) Social Security Office, See also: SSO., Syn. สำนักงานประกันสังคม
สผ(n) The Secretariat of the House of Representatives, Syn. สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สมช.(n) Office of the National Security Council, See also: NSC, Syn. สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สลค.(n) The Secretariat of the Cabinet, Syn. สำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สลน(n) The Secretariat of the Prime Minister, Syn. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สว(n) The Secretariat of the Senate, Syn. สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
อก.(n) public prosecutor, Syn. อัยการ
หน้าการเมือง(n) political section
หน้ากีฬา(n) sports section
หน้าศิลปะบันเทิง(n) arts section, See also: feuilleton
หน่วยงานราชการ(n) government sector, See also: state sector, Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล, Count Unit: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
เผยความลับ(v) reveal a secret, Ant. รักษาความลับ, Example: ความเชื่อถือไว้วางใจทำให้เรากล้าเผยความลับและความรู้สึกซ่อนเร้นแก่กันและกัน, Thai Definition: เปิดเผยความลับให้ผู้อื่นรับรู้
แยกตัว(v) seclude, See also: break up, Ant. รวมตัว, Example: เพราะอับอาย ทำให้เขาต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูง, Thai Definition: ไม่รวมอยู่ในกลุ่มหรือส่วนรวม
ล่วงรู้ความลับ(v) know someone's secret, See also: reveal the secret, Ant. ปิดเป็นความลับ, รักษาความลับ, Example: ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความลับนี้ได้, Thai Definition: รู้ความลับของผู้อื่น
แมลง(n) insect, Count Unit: ตัว
ส่วนเกิน(n) paramour, See also: lover, second wife, Syn. เมียน้อย, อนุภรรยา, เมียเก็บ, Ant. เมียหลวง
ความลึกลับ(n) mystery, See also: secret, Syn. ความเร้นลับ, Example: ความลึกลับของบ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีผู้ใดคลี่คลายได้เลย, Thai Definition: ความเร้นลับจนเหลือที่จะรู้เห็น หรือเข้าใจได้
ภาคปฏิบัติ(n) practical part, See also: practical section, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: แนวคิดและทฤษฎีบางอย่าง เมื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถกระทำได้จริง, Thai Definition: ส่วนที่มีการลงมือกระทำกันจริงๆ
ภาครัฐบาล(n) government sector, Syn. ภาครัฐ, Ant. ภาคเอกชน, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ในภาครัฐบาลขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้วิธีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป
ภาคอุตสาหกรรม(n) industrial sector, Ant. ภาคเกษตรกรรม, ภาคเกษตร, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างละ 17 ล้านคน
ภาคเอกชน(n) private sector, Ant. ภาครัฐบาล, Example: ปัจจุบันรัฐกำลังประสบปัญหาข้าราชการระดับมันสมองหนีออกจากระบบราชการไปทำงานภาคเอกชน, Thai Definition: หน่วยงานส่วนบุคคล
ภรรยานอกสมรส(n) illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count Unit: คน
ถอนตัว(v) withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai Definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
หลักประกัน(n) security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai Definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
ส่วนหัว(n) head portion, See also: head section, Syn. ท่อนหัว, Ant. ส่วนท้าย, ส่วนหาง, Example: ส่วนหัวของสัตว์บางประเภทมีขนาดเล็กกว่าส่วนลำตัวมาก, Thai Definition: ส่วนแห่งสิ่งของบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างต้น หรือแรกเริ่ม
อย่างปลอดภัย(adv) safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
ยึด(v) fix, See also: stick, secure, attach, fasten, Syn. เหนี่ยว, รั้ง, Ant. ปล่อย, Example: มีตะปูยึดแผ่นไม้ไว้ 2 ตัว, Thai Definition: ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน
บึ้ง(n) malopacus, See also: large gnatlike insect, Syn. ตัวบึ้ง, ก่ำบึ้ง, อีบึ้ง, Example: ตามบ้านนอกเขาจะจับบึ้งมากินแกล้มเหล้ากัน, Thai Definition: ชื่อแมงมุมขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวกว่า 3 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นประเภทไม่ถักใยดักสัตว์ ตัวสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแก่ มีขนรุงรังสีเดียวกัน ขุดรูอยู่ คอยจับสัตว์เล็กๆ กิน บึ้งชนิดที่คนนำมากิน ได้แก่ชนิด Melopoeus albostriatus และ Nephila maculata
แน่นแฟ้น(adv) firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
ภาคปฎิบัติ(n) practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai Definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
มัธยม(n) secondary (education), See also: middle school, high school, Syn. มัธยมศึกษา, Example: ถึงแม้ว่าพระยาอนุมานราชธนจะจบแค่มัธยม 4 แต่ท่านเป็นพระยาเมื่ออายุเพียง 36 ปีเท่านั้น, Thai Definition: ชั้นการศึกษา หลักสูตรสูงกว่าชั้นประถม ต่ำกว่าอุดมศึกษา, Notes: (สันสกฤต)
มัธยมศึกษา(n) secondary education, See also: high school education, Syn. ม., มัธยม, Example: พ่อสำเร็จมัธยมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในทางภาษาศาสตร์จึงไม่ค่อยสันทัด, Thai Definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
มาตรา(n) section, See also: code, article, clause, provision, Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด, Example: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517, Count Unit: มาตรา, Thai Definition: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ, Notes: (กฎหมาย)
แมง(n) insect, See also: bug, beetle, moth, Syn. ตัวแมง, Example: ผมเผยอตัวขึ้นมาดูเจ้าตัวแมงที่ทำร้ายผม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัวกับอกรวมเป็นส่วนเดียวกันส่วนหนึ่ง และส่วนท้องอีกส่วนหนึ่ง มีขา 8 หรือ 10 ขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก
แมลง(n) insect, See also: bug, beetle, moth, Syn. ตัวแมลง, Example: ปัจจุบันมีการใช้เครื่องบินช่วยฉีดยาฆ่าแมลงแทนที่จะให้คนเดินจับด้วยมือทีละตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มี 6 ขา เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกเดียวที่มีปีก ซึ่งอาจจะมี 1 หรือ 2 คู่ แต่อาจจะพบพวกที่ไม่มีปีกก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อาหารแห้ง[āhān haēng] (n, exp) EN: dried food  FR: aliment séché [ m ] ; nourriture séchée [ f ]
ไอแห้ง[ai haēng] (n, exp) EN: dry cough  FR: toux sèche [ f ]
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
อาการข้างเคียง[ākān khāngkhīeng] (n, exp) EN: side effect  FR: effet secondaire [ m ]
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อนุมาตรา[anumātrā] (n) EN: subsection
อาวุธลับ[āwut lap] (n, exp) FR: arme secrète [ f ]
แบ่งออก[baeng øk] (v, exp) EN: distribute  FR: scinder ; sectionner
แบ่งแยก[baengyaēk] (v) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect  FR: morceler ; démembrer
บั่น[ban] (v) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab  FR: couper ; sectionner ; ôter
บั้น[ban] (n) EN: section ; part ; portion ; division  FR: section [ f ] ; portion [ f ]
บั้ง[bang] (n) EN: bamboo section ; section of thick bamboo
บ้านพักตากอากาศ[bānphak tāk-ākāt] (n, exp) EN: weekend house  FR: résidence secondaire [ f ]
บรรพ[bap] (n) EN: book ; chapter ; part  FR: livre [ m ] ; section [ f ] ; partie [ f ]
บัตรประกันสังคม[bat prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security card  FR: carte de sécurité sociale [ f ]
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: oppress ; persecute ; tyrannize  FR: opprimer ; tyranniser
บอกความลับ[bøk khwāmlap] (v, exp) FR: dire un secret
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [ f ]
บริคณห์[børikhon] (n, exp) EN: loan contract secured by an indenture agreement
บริเวณ[børiwēn] (n) EN: area ; zone ; secteur ; compound  FR: quartier [ m ] ; zone [ f ] ; secteur [ m ] ; partie [ f ]
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
บุหรี่[burī] (n) EN: cigarette ; cigar  FR: cigarette [ f ] ; sèche [ f ] (fam.) ; clope [ f ] (fam.)
แฉโพย[chaēphōi] (v) EN: reveal a secret ; uncover an account  FR: jouer cartes sur table
ใช้แล้ว[chāi laēo] (adj) EN: used ; second-hand ; recycled  FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ชำ[cham] (adj) EN: preserved ; dry  FR: séché
ชำแหละ[chamlae] (v) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse  FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕[chan matthayomseuksā pī thī hā] (xp) FR: cinquième année de l'enseignement secondaire [ f ] ; classe de cinquième année de l'enseignement secondaire [ f ]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖[chan matthayomseuksā pī thī hok] (xp) FR: sixième année de l'enseignement secondaire [ f ] ; classe de sixième année de l'enseignement secondaire [ f ]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑[chan matthayomseuksā pī thī neung] (xp) FR: première année de l'enseignement secondaire [ f ] ; classe de première année de l'enseignement secondaire [ f ]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓[chan matthayomseuksā pī thī sām] (xp) FR: troisième année de l'enseignement secondaire [ f ] ; classe de troisième année de l'enseignement secondaire [ f ]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔[chan matthayomseuksā pī thī sī] (xp) FR: quatrième année de l'enseignement secondaire [ f ] ; classe de quatrième année de l'enseignement secondaire [ f ]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒[chan matthayomseuksā pī thī søng] (xp) FR: deuxième année de l'enseignement secondaire [ f ] ; classe de deuxième année de l'enseignement secondaire [ f ]
ชั้นสอง[chan søng] (n, exp) EN: second class  FR: deuxième classe [ f ]
ชั้นที่สอง[chan thī søng] (n, exp) EN: second class  FR: deuxième classe [ f ] ; deuxième étage [ m ]
ชั้นที่สอง[chan thī søng] (adj) EN: secondary  FR: secondaire
เฉา[chao] (v) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline  FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เช็ด[chet] (v) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub  FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เชือด[cheūat] (v) EN: cut ; carve ; slash ; slice  FR: trancher ; sectionner
ชีสเค้ก[chītkhēk] (n) EN: cheesecake  FR: tarte au fromage blanc et aux raisins secs [ f ]
ช่วง[chūang] (n) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance  FR: intervalle [ m ] ; espace [ m ] ; phase [ m ] ; période ]f ] ; section [ f ] ; portion [ f ] ; partie [ f ]
ช่วงบน[chūang bon] (n, exp) EN: upper portion ; upper section ; superstructure
ช่วงหลัง[chūang lang] (n, exp) EN: second half
ช่วยชีวิต[chūay chīwit] (v, exp) EN: save one's life ; rescue ; succour = succor (Am.)  FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
ช่วยด้วย[chūay dūay] (n, exp) EN: help ! ; help me !  FR: au secours ! ; à l'aide ! ; aidez-moi !
ช่วยเหลือ[chūayleūa] (v) EN: aid ; abet ; support ; assist  FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEC S EH1 K
SECK S EH1 K
SECT S EH1 K T
USEC Y UW1 S EH0 K
SECO S EH1 K OW0
LOSEC L OW1 Z AH0 K
LISEC L IH1 Z AH0 K
SECOM S EH1 K AA0 M
SECOR S EH1 K ER0
SECTS S EH1 K T S
SECOY S EH1 K OY0
SECKEL S EH1 K AH0 L
PARSEC P AA1 R S EH2 K
SECRET S IY1 K R AH0 T
SECRET S IY1 K R IH0 T
ENSECO EH0 N S EH1 K OW0
INSECT IH1 N S EH2 K T
SECTOR S EH1 K T ER0
SECORD S IY1 K AO0 R D
SECADA S AH0 K AA1 D AH0
SECT'S S EH1 K T S
SECURE S IH0 K Y UH1 R
SECOND S EH1 K AH0 N D
SECEDE S IH0 S IY1 D
SECKMAN S EH1 K M AH0 N
WORSECK W AO1 R S EH0 K
SECTEUR S EH0 K T UW1 R
SECRETE S IH0 K R IY1 T
SECEDED S IH0 S IY1 D IH0 D
CONSECO K AH0 N S EY1 K OW0
INSECTS IH1 N S EH2 K T S
CONSECO K AA0 N S EY1 K OW0
SECREST S EH1 K ER0 IH0 S T
CANSECO K AE2 N S EH1 K OW0
SECTORS S EH1 K T ER0 Z
SECRETS S IY1 K R IH0 T S
FONSECA F OW0 N S EH1 K AH0
SECONDS S EH1 K AH0 N D Z
SECHLER S EH1 K L ER0
SECRIST S EH1 K ER0 IH0 S T
SECULOW S EH1 K Y AH0 L OW0
MARSECA M AA0 R S EH1 K AH0
DISSECT D AY0 S EH1 K T
SECRECY S IY1 K R AH0 S IY0
SECUNDA S IH0 K AH1 N D AH0
LASECKI L AH0 S EH1 T S K IY0
SECKLER S EH1 K L ER0
SECCHIA S EH1 K IY0 AH0
SECLUDE S AH0 K L UW1 D
ABSECON AE1 B S AH0 K AO0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin, #49 [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, #96 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then), #110 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] machine; opportunity; secret, #192 [Add to Longdo]
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc), #246 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] share; portion; section; part; thigh; (classifier for smells, electric currents, spirals etc); whiff, #248 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book), #310 [Add to Longdo]
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] section; paragraph; funds, #339 [Add to Longdo]
安全[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] safe; secure; safety; security, #361 [Add to Longdo]
部分[bù fèn, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] part; share; section; piece, #405 [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[ shan4 ]; gateway; doorway; CL:個|个[ ge4 ]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les, #459 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money), #570 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] surname Duan; paragraph; section; segment, #774 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses, #999 [Add to Longdo]
阶段[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] stage; section; phase; period, #1,067 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] second (of time); unit of angle or arc equivalent to one sixtieth of a degree, #1,109 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping, #1,205 [Add to Longdo]
证券[zhèng quàn, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] (financial) securities; negotiable securities, #1,266 [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to, #1,292 [Add to Longdo]
内部[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, / ] interior; inside (part, section); internal, #1,337 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3, #1,461 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl, #1,484 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs, #1,570 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] to gather; to collect; collected works; classifier for sections of a TV series etc: episode, #1,651 [Add to Longdo]
书记[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] secretary; clerk, #1,862 [Add to Longdo]
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, ] to divide; to break up; to split; to separate; to dissolve; to solve; to melt; to remove; to untie; to loosen; to open; to emancipate; to explain; to understand; to know; a solution; a dissection, #1,887 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title, #2,277 [Add to Longdo]
环节[huán jié, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] round segment; segment (of annelid worms); connection; link; sector; annular ring, #2,505 [Add to Longdo]
秘密[mì mì, ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ, ] secret, #2,506 [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] dark; gloomy; hidden; secret, #2,540 [Add to Longdo]
其次[qí cì, ㄑㄧˊ ㄘˋ, ] next; secondly, #2,749 [Add to Longdo]
部长[bù zhǎng, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] head of a (government etc) department; section chief; section head; secretary; minister, #3,247 [Add to Longdo]
第二次[dì èr cì, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄘˋ, ] the second time; second; number two, #3,296 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] school; sect; purpose; model; ancestor; family; surname Zong, #3,398 [Add to Longdo]
公安[gōng ān, ㄍㄨㄥ ㄢ, ] (Ministry of) Public Security; public safety; public security, #3,438 [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] insect; worm, #3,557 [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, / ] an animal; an invertebrate; a worm; an insect, #3,557 [Add to Longdo]
治安[zhì ān, ㄓˋ ㄢ, ] law and order; public security, #3,781 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang, #3,805 [Add to Longdo]
保安[bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] to ensure public security; to ensure safety (for workers engaged in production); public security, #4,146 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl, #4,340 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] secret; confidential; close; thick; dense, #4,447 [Add to Longdo]
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] code; secret code; password; pin number, #4,491 [Add to Longdo]
亚军[yà jūn, ㄧㄚˋ ㄐㄩㄣ, / ] second place (in a sports contest); runner-up, #4,564 [Add to Longdo]
公安机关[gōng ān jī guān, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] Public Security Bureau, #4,806 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] second month of the season; middle; intermediate; 2nd in seniority, #4,827 [Add to Longdo]
秘书长[mì shū zhǎng, ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄓㄤˇ, / ] secretary-general, #4,829 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
接地[せっち, secchi] เกาะถนน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[びょう, byou] TH: วินาที  EN: second (.016 min)
二日[ふつか, futsuka] TH: วันที่สอง  EN: second day of the month
秘書[ひしょ, hisho] TH: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร  EN: (private) secretary
区分[くぶん, kubun] TH: การแบ่งประเภท  EN: section
[か, ka] TH: แผนก  EN: section
ばれる[ばれる, bareru] TH: รั่วไหล  EN: to leak out (a secret)

German-Thai: Longdo Dictionary
sechsหก (เลข)
sechzehn(adj) สิบหก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampfquerschnitt { m }exhaust steam cross section [Add to Longdo]
Abgabepflicht { f }; Abgabenpflicht { f } (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgeschiedenheit { f }seclusion; solitude [Add to Longdo]
Abgeschlossenheit { f }seclusion [Add to Longdo]
Absatz { m }; Abschnitt { m } | neuer Absatzparagraph; subsection | new paragraph [Add to Longdo]
Abschnitt { m } | Abschnitte { pl }section | sections [Add to Longdo]
Abstellung { f } [ mil. ]secondment [Add to Longdo]
Abteilung { f }section [Add to Longdo]
Abteilung { f } (eines fortlaufenden Sammelwerks)section [Add to Longdo]
Abteilungstitel { m } (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title [Add to Longdo]
Abtrünnige { m, f }; Abtrünniger | Abtrünnigen { pl }; Abtrünnigesecessionist | secessionists [Add to Longdo]
Adressteil des Befehls { m } [ comp. ]address section [Add to Longdo]
Altstadt { f }; historischer Stadtteilold town; historic section of town [Add to Longdo]
Altwarenhändler { m }second-hand dealer [Add to Longdo]
Amperesekunde { f }ampere-second [Add to Longdo]
Amtsgeheimnis { n }official secret [Add to Longdo]
Ankläger { m }prosecutor [Add to Longdo]
Anklage { f }; Anklagevertretung { f }; Vertreter { m } der Anklagecounsel for the prosecution [Add to Longdo]
Anklagevertreter { m }prosecuting counsel [Add to Longdo]
Anlagenteil { m }plant section; system section; installation section [Add to Longdo]
Anlagepapier { n } | Anlagepapiere { pl }investment security | investment securities [Add to Longdo]
Anstrich { m }; Belag { m }; Beschichtung { f } | zweiter Anstrichcoating | second coat [Add to Longdo]
Antiquariat { n } | Antiquariate { pl }second hand bookshop | second hand bookshops [Add to Longdo]
Antiquarischessecond hand antiquars [Add to Longdo]
Argumententeil { n }argument section [Add to Longdo]
Arzthelferin { f }; Arzthelfer { m }; Notarzthelfer { m }doctor's assistant; doctor's receptionist; practice nurse; medical secretary [Add to Longdo]
Assekuranz { f }assecurance; asecurance company [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge { f }consecutiveness [Add to Longdo]
Aufriss { m }vertical section [Add to Longdo]
Autobahnkreuz { n }motorway intersection; expressway interchange [Add to Longdo]
Autokonsolidierung von Staatsfinanzenautomatic consolidation of public sector deficits [Add to Longdo]
Baustahlprofil { n }structural steel section [Add to Longdo]
Befestigungsmutter { f }clamp nut; securing nut [Add to Longdo]
Beichtgeheimnis { n }confessional secret; seal of confession [Add to Longdo]
Belastungszeuge { m } | Belastungszeugen { pl }witness for the prosecution | witnesses for the prosecution [Add to Longdo]
Betreibung { f }prosecution [Add to Longdo]
Betriebsgeheimnis { n }trade secret [Add to Longdo]
Bildzergliederung { f }image dissection [Add to Longdo]
Bisektionsverfahren { n } [ math. ]bisection method [Add to Longdo]
Bisektor { m } | Bisektoren { pl }bisector | bisectors [Add to Longdo]
Bit { n } | Bits { pl } | Bit mit dem höchsten Stellenwert [ comp. ] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [ comp. ] | niedrigstwertiges Bit [ comp. ] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [ comp. ] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [ comp. ] | Kilobit { n } (kBit) | Megabit { n } (MBit) | Gigabit { n } (GBit) | Terabit { n } (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Bläser { m } [ mus. ] | die Bläser { pl } [ mus. ]wind player | the wind (section) [Add to Longdo]
Bogensekunde { f }second of arc; arc second [Add to Longdo]
Bogenstück { n }curved section [Add to Longdo]
Branchenindex { m } [ fin. ]sectoral index [Add to Longdo]
Branchenstruktur { f }structure of the branch; structure of the specific sectors [Add to Longdo]
Briefgeheimnis { n }secrecy of letter [Add to Longdo]
Bruch { m }; Bruchteil { m } | Brüche { pl }; Bruchteile { pl } | im Bruchteil einer Sekundefraction | fractions | in a fraction of a second [Add to Longdo]
Bürgschaft { f }; Sicherheit { f }security [Add to Longdo]
Büro...secretarial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) { comp } secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n, vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
くっちゃべる[kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
こっそり[kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P) [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1, vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv, vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]
たま蠅;たま蝿;癭蠅(oK);癭蝿(oK)[たまばえ;タマバエ, tamabae ; tamabae] (n) (uk) gall midge (any insect of family Cecidomyiidae) [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1, vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n, vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
とやら[toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
ばらす[barasu] (v5s, vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[bareru (P); bare ru] (v1, vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
みなし有価証券[みなしゆうかしょうけん, minashiyuukashouken] (n) deemed securities [Add to Longdo]
アークコセカント[a-kukosekanto] (n) arccosecant; arc-cosecant [Add to Longdo]
アークセカント[a-kusekanto] (n) arcsecant [Add to Longdo]
アイセック[aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC [Add to Longdo]
アウトレット(P);アウトゥレット[autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
アクセス保護手続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) { comp } access security procedure [Add to Longdo]
アセチル[asechiru] (n) acetyl [Add to Longdo]
アセチルCoA[アセチルコエー, asechirukoe-] (n) acetyl-CoA; acetyl-coenzyme A [Add to Longdo]
アセチルコリン[asechirukorin] (n) acetylcholine [Add to Longdo]
アセチルコリンエステラーゼ[asechirukorin'esutera-ze] (n) acetylcholinestrase [Add to Longdo]
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin) [Add to Longdo]
アセチルセルロース[asechiruseruro-su] (n) (obsc) (See 酢酸セルロース) acetylcellulose [Add to Longdo]
アセチル化[アセチルか, asechiru ka] (n, vs) acetylation [Add to Longdo]
アセチル基[アセチルき, asechiru ki] (n) acetyl group [Add to Longdo]
アセチレン;アセチリーン[asechiren ; asechiri-n] (n) acetylene [Add to Longdo]
アセチレンランプ[asechirenranpu] (n) acetylene torch [Add to Longdo]
アセチレン系炭化水素[アセチレンけいたんかすいそ, asechiren keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルキン) alkyne [Add to Longdo]
アトモキセチン[atomokisechin] (n) atomoxetine (Strattera) [Add to Longdo]
アドオンセクション[adoonsekushon] (n) { comp } add-on section [Add to Longdo]
アナン[anan] (n) Annan, Kofi (former UN Secretary-General) [Add to Longdo]
アネスセチック;アネスセティック[anesusechikku ; anesuseteikku] (n) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
アミセチン[amisechin] (n) amicetin [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セカンダリリング[せかんだりりんぐ, sekandariringu] secondary ring [Add to Longdo]
セキュリティ[せきゅりてい, sekyuritei] security [Add to Longdo]
セキュリティシステム[せきゅりていしすてむ, sekyuriteishisutemu] security system [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]
セキュリティ管理[セキュリティかんり, sekyuritei kanri] security management [Add to Longdo]
セクション[せくしょん, sekushon] section [Add to Longdo]
セクション区画[セクションくかく, sekushon kukaku] section [Add to Longdo]
セクタ[せくた, sekuta] sector [Add to Longdo]
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector [Add to Longdo]
ソフトセクタリング[そふとせくたりんぐ, sofutosekutaringu] soft sectoring [Add to Longdo]
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette [Add to Longdo]
データ機密保護[データきみつせいほご, de-ta kimitsuseihogo] data security [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section [Add to Longdo]
ナノ秒[ナノびょう, nano byou] nanosecond (ns) [Add to Longdo]
ハードセクタリング[はーどせくたりんぐ, ha-dosekutaringu] hard sectoring [Add to Longdo]
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk [Add to Longdo]
ハードセクタ方式[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section [Add to Longdo]
ピコ秒[ピコびょう, piko byou] picosecond [Add to Longdo]
ファイル節[ファイルせつ, fairu setsu] file section [Add to Longdo]
ファイル分割[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] file section [Add to Longdo]
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
マイクロ秒[マイクロびょう, maikuro byou] microsecond [Add to Longdo]
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
ミリ秒[ミリびょう, miri byou] millisecond [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
安全保護サービス[あんぜんほごサービス, anzenhogo sa-bisu] security service [Add to Longdo]
安全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label [Add to Longdo]
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
安全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]
安全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
安全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
危険域[きけんいき, kiken'iki] critical section [Add to Longdo]
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section [Add to Longdo]
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]
機密保護[きみつせいほご, kimitsuseihogo] security [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] WAHRNEHMUNG, INTUITION, SECHSTER SINN [Add to Longdo]
和洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] Mischung_von_japanischem_und, westlichem_Stil [Add to Longdo]
折衷[せっちゅう, secchuu] Kompromiss [Add to Longdo]
設置[せっち, secchi] Anlegung, Errichtung, Gruendung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top