ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-finery-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finery-, *finery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finery(n) เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา, Syn. ornaments, frippery
finery(n) เตาหลอมเหล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา, เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)
refinery(รีไฟ'เนอรี) n. โรงกลั่น, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงทำน้ำตาล, โรงงานสกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
finery(n) เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับประดา
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน, โรงฟอก, โรงทำน้ำตาล, โรงงานสกัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Apparently Mariana's quite taken to Cheshire and her big house and her choice of carriages and all the finery money can buy.แน่นอนว่ามาเรียน่ากำลังจะไปที่เชอไชร์ ไปอยู่คฤหาสถ์หลังใหญ่ โดยรถม้าคันงาม สวมเสื้อผ้าสุดหรูที่หล่อนมีเงินซื้อได้สบาย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
The Tyrells' finery will be stripped away.เครื่องประดับของไทเร็ล จะถูกลอกออก The Gift (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพรพรรณ(n) finery, See also: coloured silk, raiment, clothing, Syn. ผ้า, ภูษา, อาภรณ์, Example: นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม, Thai Definition: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงกลั่น[rōng klan] (n) EN: refinery  FR: raffinerie [ f ]
โรงกลั่นน้ำมัน[rōng klan nām man] (n, exp) EN: oil refinery  FR: raffinerie de pétrole [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
finery

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finery

Japanese-English: EDICT Dictionary
精油所[せいゆしょ, seiyusho] (n) oil refinery [Add to Longdo]
精錬所[せいれんしょ;せいれんじょ, seirensho ; seirenjo] (n) refinery; smelting works [Add to Longdo]
製糖所[せいとうじょ, seitoujo] (n) sugar refinery [Add to Longdo]
製油所[せいゆじょ, seiyujo] (n) oil refinery; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finery \Fin"er*y\, n.
   1. Fineness; beauty. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Don't choose your place of study by the finery of
       the prospects.            --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Ornament; decoration; especially, excecially decoration;
    showy clothes; jewels.
    [1913 Webster]
 
       Her mistress' cast-off finery.    --F. W.
                          Robertson.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Refinery}.] (Iron Works) A charcoal hearth or
    furnace for the conversion of cast iron into wrought iron,
    or into iron suitable for puddling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finery
   n 1: elaborate or showy attire and accessories

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top