ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frippery

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frippery-, *frippery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frippery[N] เสื้อผ้าหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, See also: เครื่องประดับหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, Syn. finery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frippery(ฟริพ'เพอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,ของประดับราคาถูก, การโอ้อวด

English-Thai: Nontri Dictionary
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frippery    (n) frˈɪpəriː (f r i1 p @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frippery \Frip"per*y\, n. [F. friperie, fr. fruper. See
   {Fripper}.]
   1. Coast-off clothes. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Secondhand finery; cheap and tawdry decoration;
    affected elegance.
    [1913 Webster]
 
       Fond of gauze and French frippery.  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       The gauzy frippery of a French translation. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. A place where old clothes are sold. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The trade or traffic in old clothes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frippery \Frip"per*y\, a.
   Trifling; contemptible.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frippery
   n 1: something of little value or significance [syn:
      {bagatelle}, {fluff}, {frippery}, {frivolity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top