ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unfitness-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfitness-, *unfitness*, unfitnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfitnessShort-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.
unfitnessSome find it easier to grasp the short-term effects of smoking, which include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness (smokers take twice as many days off sick as non-smokers), bad breath, bad skin and so on.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsunfähigkeit { f } (wegen Krankheit)unfitness for work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適[ふてき, futeki] (adj-na, n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety [Add to Longdo]
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance [Add to Longdo]
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na, n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P) [Add to Longdo]
不適任[ふてきにん, futekinin] (adj-na, n) unfitness; incompetency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfit \Un*fit"\, a. [Pref. un- + fit.]
   Not fit; unsuitable. -- {Un*fit"ly}, adv. -- {Un*fit"ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfitness
   n 1: poor physical condition; being out of shape or out of
      condition (as from a life of ease and luxury) [syn:
      {unfitness}, {softness}] [ant: {fitness}, {physical
      fitness}]
   2: lacking the power to perform [syn: {inability}, {unfitness}]
     [ant: {ability}]
   3: the quality of not being suitable; "the judges agreed on his
     unfitness for the appointment" [ant: {fitness},
     {fittingness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top