ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

titter

T IH1 T ER0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -titter-, *titter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
titter[VI] หัวเราะคิกคัก, Syn. giggle
titter[N] การหัวเราะคิกคัก

English-Thai: Nontri Dictionary
titter(n) การหัวเราะกิ๊ก,การหัวเราะคิก
titter(vi) หัวเราะกิ๊ก,หัวเราะคิกคัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(embarrassed titters and throat-clearing)(embarrassed titters and throat-clearing) Shall We Dance (2004)
I don't want to hear a titter in my class. Look at your books!ครูไม่อยากได้ยินใครมาหัวเราะในคาบเรียน มองไปที่หนังสือ Like Stars on Earth (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิกๆ[ADV] gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกคัก, คิกๆ คักๆ, Example: หลานคนเล็กสุดซบลงที่ตักแล้วหัวเราะคิกๆ, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก[ADV] gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: พวกเขาพากันหัวเราะคิกคักนึกขำในสภาพของชายหนุ่มคู่นี้, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก[ADJ] giggly, See also: tittering, sniggering, snickering, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: เสียงหัวเราะคิกคักและคำพูดขับเย้าต่างๆ นานาหาได้ทำให้คุณลุงหวั่นไหวแต่อย่างใด, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
หัวเราะต่อกระซิก[V] giggle, See also: titter, Syn. หัวร่อต่อกระซิก, Example: ผู้หญิงสองคนพากันหัวเราะต่อกระซิกอยู่ข้างหลังอย่างน่ารำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
หัวเราะต่อกระซิก[v. exp.] (hūarǿ tø krasik) EN: giggle ; titter   
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter   FR: rire ; s'amuser
กิ๊กกั๊ก[adj.] (kikkak) EN: giggling ; tittering   

CMU English Pronouncing Dictionary
TITTER T IH1 T ER0
TITTERINGTON T IH1 T ER0 IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
titter (v) tˈɪtər (t i1 t @ r)
titters (v) tˈɪtəz (t i1 t @ z)
tittered (v) tˈɪtəd (t i1 t @ d)
tittering (v) tˈɪtərɪŋ (t i1 t @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titter \Tit"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Tittered}; p. pr. & vb.
   n. {Tittering}.] [Probably of imitative origin.]
   To laugh with the tongue striking against the root of the
   upper teeth; to laugh with restraint, or without much noise;
   to giggle.
   [1913 Webster]
 
      A group of tittering pages ran before.  --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titter \Tit"ter\, n.
   A restrained laugh. "There was a titter of . . . delight on
   his countenance." --Coleridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titter \Tit"ter\, v. i.
   To seesaw. See {Teeter}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 titter
   n 1: a nervous restrained laugh
   v 1: laugh nervously; "The girls giggled when the rock star came
      into the classroom" [syn: {giggle}, {titter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top