ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tittering

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tittering-, *tittering*, titter
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิกๆ[ADV] gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกคัก, คิกๆ คักๆ, Example: หลานคนเล็กสุดซบลงที่ตักแล้วหัวเราะคิกๆ, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก[ADV] gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: พวกเขาพากันหัวเราะคิกคักนึกขำในสภาพของชายหนุ่มคู่นี้, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก[ADJ] giggly, See also: tittering, sniggering, snickering, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: เสียงหัวเราะคิกคักและคำพูดขับเย้าต่างๆ นานาหาได้ทำให้คุณลุงหวั่นไหวแต่อย่างใด, Thai definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ๊กกั๊ก[adj.] (kikkak) EN: giggling ; tittering   

CMU English Pronouncing Dictionary
TITTERINGTON T IH1 T ER0 IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tittering (v) tˈɪtərɪŋ (t i1 t @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titter \Tit"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Tittered}; p. pr. & vb.
   n. {Tittering}.] [Probably of imitative origin.]
   To laugh with the tongue striking against the root of the
   upper teeth; to laugh with restraint, or without much noise;
   to giggle.
   [1913 Webster]
 
      A group of tittering pages ran before.  --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tittering
   adj 1: being or sounding of nervous or suppressed laughter [syn:
       {thoriated}, {tittering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top