ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thereupon

DH EH2 R AH0 P AA1 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thereupon-, *thereupon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereupon[ADV] เพราะฉะนั้น, See also: เหตุฉะนั้น, Syn. thereafter
thereupon[ADV] เกี่ยวกับเรื่องนั้น
thereupon[ADV] หลังจากนั้นทันที, Syn. suddenly, at once, afterward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly

English-Thai: Nontri Dictionary
thereupon(adv) บนสิ่งนั้น,ถัดมา,ฉะนั้น,ครั้นแล้ว,พอเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREUPON DH EH2 R AH0 P AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thereupon (a) ðˌɛəʳrəpˈɒn (dh e@2 r @ p o1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, / ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence, #877 [Add to Longdo]
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] thereupon, #123,224 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すると[, suruto] (conj) thereupon; hereupon; (P) [Add to Longdo]
そんで[, sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that [Add to Longdo]
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter [Add to Longdo]
其れで[それで, sorede] (conj) (uk) and; thereupon; because of that; (P) [Add to Longdo]
其処で[そこで, sokode] (conj) (uk) so; accordingly; now; then; thereupon; therefore; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereupon \There`up*on"\, adv.
   1. Upon that or this; thereon. "They shall feed thereupon."
    --Zeph. ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. On account, or in consequence, of that; therefore.
    [1913 Webster]
 
       [He] hopes to find you forward, . . .
       And thereupon he sends you this good news. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Immediately; at once; without delay.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top