ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thereafter

DH EH0 R AE1 F T ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thereafter-, *thereafter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereafter[ADV] หลังจากนั้น, See also: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา, Syn. thereupon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereafter(แธร์อาฟ'เทอะ) adv. หลังจากนั้น, Syn. thenceforth

English-Thai: Nontri Dictionary
thereafter(adv) ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And soon thereafter was marriedและไม่นานหลังจากนั้น\ ฉันก็แต่งงาน Monsters vs. Aliens (2009)
They both left their jobs shortly thereafter and eloped.พวกเขาลาออกจากงาน ภายหลังจากที่ตั้งครรภ์ไม่นาน Til Death (2012)
We need an answer before we leave and a wedding not more than a fortnight thereafter or this alliance is at an end.ขอคำตอบก่อนออกเดินทางด้วย งานแต่งงานต้องจัดภายใน 2 อาทิตย์ มิเช่นนั้น การร่วมมือนี้เป็นอันสิ้นสุด The Climb (2013)
'Her gravestone is in Chiswick cemetery, where five years ago 'you acquired her name and date of birth, and thereafter her identity.หลุมศพเธออยู่ที่สุสานเชสวิค ซึ่งเมื่อ 5 ปีก่อน คุณสวมรอยชื่อ วันเกิด และตัวตนของเธอ His Last Vow (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thereafterThereafter we heard no more from him.

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREAFTER DH EH0 R AE1 F T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thereafter (a) ðˈɛəʳrˈaːftər (dh e@1 r aa1 f t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter [Add to Longdo]
以後(P);已後[いご, igo] (n-adv,n-t) (1) after this; from now on; hereafter; (2) (esp. after あれ, それ) thereafter; since (verb) (after -te form of verb); after (time); since (then); (P) [Add to Longdo]
以降[いこう, ikou] (n-adv,n-t) on and after; as from; hereafter; thereafter; since; (P) [Add to Longdo]
爾後;而後(oK)[じご, jigo] (n-adv,n-t) thereafter [Add to Longdo]
式年[しきねん, shikinen] (n) (See 式年祭) year in which an imperial memorial ceremony is held (the 3rd, 5th, 10th 20th, 50th & 100th years after death and every 100 years thereafter) [Add to Longdo]
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter [Add to Longdo]
然る後;しかる後;而後(oK)[しかるのち, shikarunochi] (n-adv,n-t) thereafter; after doing that; followed by [Add to Longdo]
程なく(P);程無く[ほどなく, hodonaku] (adv) (uk) soon; before long; shortly thereafter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereafter \There*af"ter\, adv. [AS. [eth][=ae]r[ae]fter after
   that. See {There}, and {After}.]
   1. After that; afterward.
    [1913 Webster]
 
   2. According to that; accordingly.
    [1913 Webster]
 
       I deny not but that it is of greatest concernment in
       the church and commonwealth to have a vigilant eye
       how books demean themselves as well as men; and
       thereafter to confine, imprison, and do sharpest
       justice on them as malefactors.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Of that sort. [Obs.] "My audience is not thereafter."
    --Latimer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thereafter
   adv 1: from that time on; "thereafter he never called again"
       [syn: {thereafter}, {thenceforth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top