ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subjoin

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subjoin-, *subjoin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subjoin[VT] วางข้างท้าย, See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย, Syn. append, postfix, suffix

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subjoin (v) sˈʌbʤˈɔɪn (s uh1 b jh oi1 n)
subjoins (v) sˈʌbʤˈɔɪnz (s uh1 b jh oi1 n z)
subjoined (v) sˈʌbʤˈɔɪnd (s uh1 b jh oi1 n d)
subjoining (v) sˈʌbʤˈɔɪnɪŋ (s uh1 b jh oi1 n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subjoin \Sub*join"\, v. t. [imp. & p. p. {Subjoined}; p. pr. &
   vb. n. {Subjoining}.] [Cf. OF. subjoindre, L. subjungere. See
   {Sub-}, and {Join}, and cf. {Subjective}.]
   To add after something else has been said or written; to
   ANNEX; as, to subjoin an argument or reason.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To add; annex; join; unite.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subjoin
   v 1: add to the end

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top