ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impetuosity

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impetuosity-, *impetuosity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impetuosity[N] ความหุนหันพลันแล่น, See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น, Syn. hastiness, rashness, recklessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impetuosity (n) ˈɪmpˌɛtʃuˈɒsɪtiː (i1 m p e2 ch u o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
若気[わかげ, wakage] (n) youthful impetuosity; youthful vitality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impetuosity \Im*pet`u*os"i*ty\, n. [Cf. F. imp['e]tuosit['e].]
   1. The condition or quality of being impetuous; fury;
    violence.
    [1913 Webster]
 
   2. Vehemence, or furiousnes of temper. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impetuosity
   n 1: rash impulsiveness [syn: {impetuousness}, {impetuosity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top