ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratin

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratin-, *gratin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grating[N] ลูกกรง
grating[ADJ] ขัดเคือง, See also: ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gratingเสียงกระดูกชนกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When our children come home with their noses and hands icy, what can be more welcoming than a warm, roasted sweet potato gratin waiting for them?ถ้าหากเด็กๆ จมูกหรือมือเย็นกลับมาบ้านล่ะก็ จะมีอะไรที่น่ายินดีไปกว่า มันเผาอุ่นๆ ที่กำลังคอยให้พวกเขากลับมาทานล่ะค่ะ Pasta (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratinSomething is grating on her nerves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราก[ADV] grating sound, See also: rasping sound, Syn. แกรกกราก, Example: เสียงลากกิ่งไม้ดังกรากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังคมชั้นสูง[n. exp.] (sangkhom chan sūng) EN: high society ; upper class ; high class society   FR: haute société [f] ; gotha [m] ; gratin (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATING G R EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grating (v) grˈɛɪtɪŋ (g r ei1 t i ng)
gratings (n) grˈɛɪtɪŋz (g r ei1 t i ng z)
gratingly (a) grˈɛɪtɪŋliː (g r ei1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄙㄜˋ, / ] grating (of surfaces); tart; acerbic, #10,674 [Add to Longdo]
[, ㄙㄜˋ, ] grating (of surfaces), #285,621 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラタン[, guratan] (n,adj-no) gratin (fre [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
越冬地[えっとうち, ettouchi] (n) wintering spot (i.e. of a migrating bird) [Add to Longdo]
回折格子[かいせつこうし, kaisetsukoushi] (n) (diffraction) grating [Add to Longdo]
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism [Add to Longdo]
雑音[ざつおん, zatsuon] (n) noise (jarring, grating); (P) [Add to Longdo]
鳥曇り;鳥曇[とりぐもり, torigumori] (n) cloudy sky that appears when the migrating birds that stayed for winter and autumn in Japan leave to go north [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P) [Add to Longdo]
面格子[めんごうし, mengoushi] (n) (See 格子) window grate; window grating [Add to Longdo]
遊走[ゆうそう, yuusou] (pref,adj-no) migrating; wandering; plano-; ambulato- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Gratin \Gra`tin"\, n. [F.] (Cookery)
     The brown crust formed upon a gratinated dish; also, the dish
     itself, as of crusts of bread, game, or poultry.
     [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top