ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flagellate

F L AE1 JH AH0 L EY2 T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flagellate-, *flagellate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagellate[VT] เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา), Syn. whip, scourge, lash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flagellateสัตว์แส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flagellateฟลาเยลเลท [การแพทย์]
flagellateแฟลเจลเลต, โพรโทซัวที่มีแฟลเจลลัมใช้ในการเคลื่อนที่ เช่น ยูกลีนา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAGELLATE    F L AE1 JH AH0 L EY2 T
FLAGELLATED    F L AE1 JH AH0 L EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flagellate    (v) flˈæʤəlɛɪt (f l a1 jh @ l ei t)
flagellated    (v) flˈæʤəlɛɪtɪd (f l a1 jh @ l ei t i d)
flagellates    (v) flˈæʤəlɛɪts (f l a1 jh @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランブル鞭毛虫[ランブルべんもうちゅう, ranburu benmouchuu] (n) giardia (flagellate protozoan) [Add to Longdo]
渦鞭毛藻[うずべんもうそう, uzubenmousou] (n) dinoflagellate [Add to Longdo]
渦鞭毛藻類[うずべんもうそうるい, uzubenmousourui] (n) dinoflagellates [Add to Longdo]
渦鞭毛虫[うずべんもうちゅう, uzubenmouchuu] (n,adj-no) dinoflagellate [Add to Longdo]
角藻[つのも;ツノモ, tsunomo ; tsunomo] (n) (uk) dinoflagellate of genus Ceratium [Add to Longdo]
鞭毛藻類[べんもうそうるい, benmousourui] (n) phytoflagellates [Add to Longdo]
鞭毛虫[べんもうちゅう, benmouchuu] (n) flagellate; mastigophoran [Add to Longdo]
鞭毛虫類[べんもうちゅうるい, benmouchuurui] (n) flagellates; mastigophorans [Add to Longdo]
緑虫[みどりむし, midorimushi] (n) freshwater flagellate (Euglena) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flagellate \Flag"el*late\, v. t. [imp. & p. p. {Flagellated}; p.
   pr. & vb. n. {Flagellating}.] [L. flagellatus, p. p. of
   flagellare to scoure, fr. flagellum whip, dim. of flagrum
   whip, scoure; cf. fligere to strike. Cf. {Flall}.]
   To whip; to scourge; to flog.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flagellate \Fla*gel"late\, a.
   1. Flagelliform.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Of or pertaining to the Flagellata.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a flagellum or flagella.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flagellate
   adj 1: having or resembling a lash or whip (as does a flagellum)
       [syn: {flagellate}, {flagellated}, {whiplike}, {lash-
       like}]
   n 1: a usually nonphotosynthetic free-living protozoan with
      whiplike appendages; some are pathogens of humans and other
      animals [syn: {flagellate}, {flagellate protozoan},
      {flagellated protozoan}, {mastigophoran}, {mastigophore}]
   v 1: whip; "The religious fanatics flagellated themselves" [syn:
      {flagellate}, {scourge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top