ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flagellate

F L AE1 JH AH0 L EY2 T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flagellate-, *flagellate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagellate[VT] เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา), Syn. whip, scourge, lash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flagellateสัตว์แส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flagellateฟลาเยลเลท [การแพทย์]
flagellateแฟลเจลเลต, โพรโทซัวที่มีแฟลเจลลัมใช้ในการเคลื่อนที่ เช่น ยูกลีนา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAGELLATE    F L AE1 JH AH0 L EY2 T
FLAGELLATED    F L AE1 JH AH0 L EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flagellate    (v) flˈæʤəlɛɪt (f l a1 jh @ l ei t)
flagellated    (v) flˈæʤəlɛɪtɪd (f l a1 jh @ l ei t i d)
flagellates    (v) flˈæʤəlɛɪts (f l a1 jh @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランブル鞭毛虫[ランブルべんもうちゅう, ranburu benmouchuu] (n) giardia (flagellate protozoan) [Add to Longdo]
渦鞭毛藻[うずべんもうそう, uzubenmousou] (n) dinoflagellate [Add to Longdo]
渦鞭毛藻類[うずべんもうそうるい, uzubenmousourui] (n) dinoflagellates [Add to Longdo]
渦鞭毛虫[うずべんもうちゅう, uzubenmouchuu] (n,adj-no) dinoflagellate [Add to Longdo]
角藻[つのも;ツノモ, tsunomo ; tsunomo] (n) (uk) dinoflagellate of genus Ceratium [Add to Longdo]
鞭毛藻類[べんもうそうるい, benmousourui] (n) phytoflagellates [Add to Longdo]
鞭毛虫[べんもうちゅう, benmouchuu] (n) flagellate; mastigophoran [Add to Longdo]
鞭毛虫類[べんもうちゅうるい, benmouchuurui] (n) flagellates; mastigophorans [Add to Longdo]
緑虫[みどりむし, midorimushi] (n) freshwater flagellate (Euglena) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flagellate \Flag"el*late\, v. t. [imp. & p. p. {Flagellated}; p.
   pr. & vb. n. {Flagellating}.] [L. flagellatus, p. p. of
   flagellare to scoure, fr. flagellum whip, dim. of flagrum
   whip, scoure; cf. fligere to strike. Cf. {Flall}.]
   To whip; to scourge; to flog.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flagellate \Fla*gel"late\, a.
   1. Flagelliform.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Of or pertaining to the Flagellata.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a flagellum or flagella.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flagellate
   adj 1: having or resembling a lash or whip (as does a flagellum)
       [syn: {flagellate}, {flagellated}, {whiplike}, {lash-
       like}]
   n 1: a usually nonphotosynthetic free-living protozoan with
      whiplike appendages; some are pathogens of humans and other
      animals [syn: {flagellate}, {flagellate protozoan},
      {flagellated protozoan}, {mastigophoran}, {mastigophore}]
   v 1: whip; "The religious fanatics flagellated themselves" [syn:
      {flagellate}, {scourge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top