Search result for

envelop

(88 entries)
(0.049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envelop-, *envelop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envelop[VT] หุ้มห่อ, Syn. cover, enclose, wrap up
envelope[N] ซอง, See also: ห่อ, Syn. cover, folder, wrapper
envelope[N] ซองจดหมาย
envelop in[PHRV] ห่ออยู่ใน, See also: swathe in; wrap in
envelop in[PHRV] ห้อมล้อมด้วย, See also: โอบล้อมด้วย, Syn. swathe in, wrap in
envelopment[N] การหุ้มห่อ, See also: การห่อหุ้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envelope(เอน'วะโลพ) n. ซองจดหมาย,ซองกระดาษ,สิ่งห่อหุ้ม,เปลือกหุ้ม,เครื่องหุ้มห่อ
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
envelop(vt) ห่อหุ้ม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,ปิดผนึก
envelope(n) ซองจดหมาย,เครื่องหุ้มห่อ,เปลือกหุ้ม
envelopment(n) การห่อ,การปิดผนึก,การหุ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
envelopeซอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
envelopeสิ่งหุ้ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enveloped Phenonmenaการพับขอบ [การแพทย์]
Envelopesตัวหุ้ม,เยื่อหุ้ม,สิ่งห่อหุ้ม [การแพทย์]
Envelopes, Viralเปลือกหุ้มไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take the envelope, get in, open it. It'll tell you where you're headed.แล้วจะรู้ว่าท่านต้องไปไหน The Dark Knight (2008)
May I have the envelope, please?ขอผมเปิดซองก่อนนะครับ? Changeling (2008)
Yeah. It just explodes your taste buds, so the drink just envelops your mouth.ใช่แล้วรสชาติที่จะแตกซ่านลงบนลิ้น และการดื่มที่ห่อหุ้มริมฝีปากคุณ The House Bunny (2008)
Oh, I love having my mouth enveloped.โอ้ ฉันชอบที่ริมฝีปากจะถูกห่อหุ้มไว้ The House Bunny (2008)
Where are my envelopes?วองจดหมายฉันหายไปไหน The House Bunny (2008)
What about envelopes?แล้วซองจดหมายล่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The proof is in an envelope on my desk.หลักฐานอยู่ในซองจดหมายบนโต๊ะฉันค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Open the envelope.เปิดซองซะ Five the Hard Way (2008)
See you then at 07.30 hours. - Where is my envelope?งั้นเจอกันตอน 0730 \ เดี๋ยว ซองฉันอยู่ไหนเนี่ย Drag Me to Hell (2009)
What envelope? - He sat in my bag, I had him just yet.ซองอะไร\ ฉันใส่ไว้ในกระเป๋า ฉันจำได้ Drag Me to Hell (2009)
It's just one envelope. - No, he should be here.มันก็แค่ซอง\ ไม่ มันต้องอยู่นี่สิ! Drag Me to Hell (2009)
The envelope ... Go, Go ... Chris ...แต่มันเป็นตามที่เขียนหน้าซองแหละ คริส \\\\ คริส มีอะไรเหรอ Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envelopAn office girl was robbed of the envelope containing 100,000 yen on her way back from the bank.
envelopDid you put a stamp on the envelope?
envelopEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
envelopHe cut the envelope open.
envelopHe opened the envelope only to be disappointed.
envelopHe ripped the envelope open.
envelopI already have an envelope.
envelopI forget to attach a stamp to the envelope.
envelopI have to put a stamp on the envelope.
envelopI need an envelope.
envelopI need an envelope, a piece of paper, and pencil or a pen.
envelopI opened the envelope and pulled out a letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอง[N] envelope, See also: case, wrapping, Syn. ปลอก, Count unit: ซอง, อัน, Thai definition: เครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ
ซองจดหมาย[N] envelope, See also: letter envelope, Example: เลขาเขาลืมผนึกซองจดหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดประจำ, Count unit: ซอง
กรูม[V] cover, See also: envelop, enwrap, Syn. กรอม, คลุม, Example: หลังคากรูมบ้านไว้ทั้งหมด
ห่อหุ้ม[V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด
ห่อหุ้ม[V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อ[n.] (hø) EN: wrap ; package ; envelop   
ห่อหุ้ม[v.] (hø-hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold   FR: envelopper ; couvrir
ห่อของ[v. exp.] (hø khøng) EN: wrap   FR: emballer ; envelopper
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket   FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กาบ[n.] (kāp) EN: bract ; sheath ; husk ; sheating bract ; spathe   FR: enveloppe [f] ; bractée [f]
คลุม[v.] (khlum) EN: cover ; spread over ; envelop   FR: couvrir ; recouvrir ; envelopper
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVELOP    EH0 N V EH1 L AH0 P
ENVELOPE    EH1 N V AH0 L OW2 P
ENVELOPS    EH0 N V EH1 L AH0 P S
ENVELOPED    EH0 N V EH1 L AH0 P T
ENVELOPES    EH1 N V AH0 L OW2 P S
ENVELOPING    EH0 N V EH1 L AH0 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envelop    (v) (i1 n v e1 l @ p)
envelope    (n) (e1 n v @ l ou p)
envelops    (v) (i1 n v e1 l @ p s)
enveloped    (v) (i1 n v e1 l @ p t)
envelopes    (n) (e1 n v @ l ou p s)
enveloping    (v) (i1 n v e1 l @ p i ng)
envelopment    (n) (i1 n v e1 l @ p m @ n t)
envelopments    (n) (i1 n v e1 l @ p m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンベロープ[, enbero-pu] (n) envelope [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]
宛名書き[あてながき, atenagaki] (n) addressing (e.g. writing an address on an envelope) [Add to Longdo]
花被[かひ, kahi] (n) perianth; floral envelope [Add to Longdo]
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
給料袋[きゅうりょうぶくろ, kyuuryoubukuro] (n) pay envelope [Add to Longdo]
金一封[きんいっぷう, kin'ippuu] (n) gift of money (contained in an envelope) [Add to Longdo]
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift [Add to Longdo]
糊付き封筒[のりつきふうとう, noritsukifuutou] (n) adhesive envelope [Add to Longdo]
御霊前;ご霊前[ごれいぜん, goreizen] (n) "before the spirit of the deceased" (written on the condolence-money envelope) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信封[xìn fēng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ, ] envelope [Add to Longdo]
[hán, ㄏㄢˊ, ] envelope; case; letter [Add to Longdo]
外壳[wài ké, ㄨㄞˋ ㄎㄜˊ, / ] envelope; outer shell [Add to Longdo]
笼罩[lǒng zhào, ㄌㄨㄥˇ ㄓㄠˋ, / ] envelop; shroud [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
封筒[ふうとう, fuutou] envelope [Add to Longdo]
包絡線[ほうらくせん, hourakusen] envelope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envelop \En*vel"op\, v. t. [imp. & p. p. {Enveloped}; p. pr. &
   vb. n. {Enveloping}.] [OE. envolupen, envolipen, OF.
   envoluper, envoleper, F. envelopper; pref. en- (L. in) +
   voluper, voleper. See {Develop}.]
   To put a covering about; to wrap up or in; to inclose within
   a case, wrapper, integument or the like; to surround
   entirely; as, to envelop goods or a letter; the fog envelops
   a ship.
   [1913 Webster]
 
      Nocturnal shades this world envelop.   --J. Philips.
   Envelope

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envelope \En"vel*ope\ (?; 277), Envelop \En*vel"op\ (?; 277), n.
   [F. enveloppe.]
   1. That which envelops, wraps up, encases, or surrounds; a
    wrapper; an inclosing cover; esp., the cover or wrapper of
    a document, as of a letter.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) The nebulous covering of the head or nucleus of
    a comet; -- called also {coma}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fort.) A work of earth, in the form of a single parapet
    or of a small rampart. It is sometimes raised in the ditch
    and sometimes beyond it. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) A curve or surface which is tangent to each member
    of a system of curves or surfaces, the form and position
    of the members of the system being allowed to vary
    according to some continuous law. Thus, any curve is the
    envelope of its tangents.
 
   4. A set of limits for the performance capabilities of some
    type of machine, originally used to refer to aircraft; --
    it is often described graphically as a two-dimensional
    graph of a function showing the maximum of one performance
    variable as a function of another. Now it is also used
    metaphorically to refer to capabilities of any system in
    general, including human organizations, esp. in the phrase
    push the envelope. It is used to refer to the maximum
    performance available at the current state of the
    technology, and therefore refers to a class of machines in
    general, not a specific machine.
    [PJC]
 
   {push the envelope} to increase the capability of some type
    of machine or system; -- usually by technological
    development.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envelop
   v 1: enclose or enfold completely with or as if with a covering;
      "Fog enveloped the house" [syn: {envelop}, {enfold},
      {enwrap}, {wrap}, {enclose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top