ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curtsey

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curtsey-, *curtsey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curtsey[N] การถอนสายบัว, Syn. curtsy
curtsey[VI] ถอนสายบัว, Syn. curtsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curtsey(เคอร์ท'ซี) n.,ดูcurtsy

English-Thai: Nontri Dictionary
curtsey(n) การถอนสายบัว
curtsey(vi) ถอนสายบัว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curtsey (v) kˈɜːʳtsiː (k @@1 t s ii)
curtseys (v) kˈɜːʳtsɪz (k @@1 t s i z)
curtseyed (v) kˈɜːʳtsɪd (k @@1 t s i d)
curtseying (v) kˈɜːʳtsɪɪŋ (k @@1 t s i i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtesy \Courte"sy\ (k[^u]rt"s[y^]), n. [See the preceding
   word.]
   An act of civility, respect, or reverence, made by women,
   consisting of a slight depression or dropping of the body,
   with bending of the knees. [Written also {curtsy} and
   {curtsey}.]
   [1913 Webster]
 
      The lady drops a courtesy in token of obedience, and
      the ceremony proceeds as usual.     --Golgsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curtsey \curt"sey\, curtsy \curt"sy\(k[^u]rt"s[y^]), n.
   An act of civility, respect, or reverence, made by women,
   consisting of a slight depression or dropping of the body,
   with bending of the knees. Same as 2nd {Courtesy}, n..
 
   Syn: curtsy; courtesy.
     [1913 Webster + WordNet 1.5] curtsey

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curtsey \curtsey\, curtsy \curtsy\v. i.
   to perform a {curtsy}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curtsey
   n 1: bending the knees; a gesture of respect made by women [syn:
      {curtsy}, {curtsey}]
   v 1: bend the knees in a gesture of respectful greeting [syn:
      {curtsy}, {curtsey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top