ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curtsey

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curtsey-, *curtsey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curtsey[N] การถอนสายบัว, Syn. curtsy
curtsey[VI] ถอนสายบัว, Syn. curtsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curtsey(เคอร์ท'ซี) n.,ดูcurtsy

English-Thai: Nontri Dictionary
curtsey(n) การถอนสายบัว
curtsey(vi) ถอนสายบัว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curtsey (v) kˈɜːʳtsiː (k @@1 t s ii)
curtseys (v) kˈɜːʳtsɪz (k @@1 t s i z)
curtseyed (v) kˈɜːʳtsɪd (k @@1 t s i d)
curtseying (v) kˈɜːʳtsɪɪŋ (k @@1 t s i i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courtesy \Courte"sy\ (k[^u]rt"s[y^]), n. [See the preceding
   word.]
   An act of civility, respect, or reverence, made by women,
   consisting of a slight depression or dropping of the body,
   with bending of the knees. [Written also {curtsy} and
   {curtsey}.]
   [1913 Webster]
 
      The lady drops a courtesy in token of obedience, and
      the ceremony proceeds as usual.     --Golgsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curtsey \curt"sey\, curtsy \curt"sy\(k[^u]rt"s[y^]), n.
   An act of civility, respect, or reverence, made by women,
   consisting of a slight depression or dropping of the body,
   with bending of the knees. Same as 2nd {Courtesy}, n..
 
   Syn: curtsy; courtesy.
     [1913 Webster + WordNet 1.5] curtsey

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curtsey \curtsey\, curtsy \curtsy\v. i.
   to perform a {curtsy}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curtsey
   n 1: bending the knees; a gesture of respect made by women [syn:
      {curtsy}, {curtsey}]
   v 1: bend the knees in a gesture of respectful greeting [syn:
      {curtsy}, {curtsey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top