ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consequential

K AA2 N S AH0 K W EH1 N SH AH0 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consequential-, *consequential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequential[ADJ] ที่เป็นผลกระทบ
consequential[ADJ] สำคัญ, Syn. important, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful

English-Thai: Nontri Dictionary
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consequential amendmentการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consequential damage; consequential injuryผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential injury; consequential damageผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential loss insuranceการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we've all pissed off enough people to wage a short but consequential war.ฉันคิดว่าเราต่างทำให้หลายคนไม่พอใจ จนทำให้เกิดสงคราม The Ties That Blind (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบเนื่อง[X] (seūpneūang) EN: as a consequence of ; because of ; consequential   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSEQUENTIAL K AA2 N S AH0 K W EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consequential (j) kˌɒnsɪkwˈɛnʃl (k o2 n s i k w e1 n sh l)
consequentially (a) kˌɒnsɪkwˈɛnʃəliː (k o2 n s i k w e1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folgeschaden {m} | Folgeschäden {pl}consequential loss; consequential damage | consequential losses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consequential \Con`se*quen"tial\, a.
   1. Following as a consequence, result, or logical inference;
    consequent.
    [1913 Webster]
 
       All that is revealed in Scripture has a
       consequential necessity of being believed . . .
       because it is of divine authority.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
       These kind of arguments . . . are highly
       consequential and concludent to my purpose. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Assuming or exhibiting an air of consequence; pretending
    to importance; pompous; self-important; as, a
    consequential man. See {Consequence}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
       His stately and consequential pace.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Consequential damage} (Law)
    (a) Damage so remote as not to be actionable
    (b) Damage which although remote is actionable.
    (c) Actionable damage, but not following as an immediate
      result of an act.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consequential
   adj 1: having important issues or results; "the year's only
       really consequential legislation"; "an eventful decision"
       [syn: {consequential}, {eventful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top